Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeespStaatscourant 2016, 44578Ruimtelijke plannenBekendmaking vaststelling bestemmingsplannen ‘Bloemendalerpolder Weesp’, ‘Bloemendalerpolder voormalig grondgebied Muiden’ en het exploitatieplan Bloemendalerpolder, Gemeente Weesp

Logo Weesp

Burgemeester en wethouders van Weesp maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Weesp op 11 juli 2016 de bestemmingsplannen ‘Bloemendalerpolder Weesp’ (NL.IMRO.0457.BP0400BL-vg01), ‘Bloemendalerpolder voormalig grondgebied Muiden’ (NL.IMRO.0457. BPBloemui-vg01) beide inclusief MER en het exploitatieplan Bloemendalerpolder (NL.IMRO.0457. EP0400BL-vg01) gewijzigd heeft vastgesteld.

Inleiding

De bestemmingsplannen maken de ontwikkeling van een woongebied met 2.750 woningen in de Bloemendalerpolder mogelijk, waarbij 2/3 van de totale Bloemendalerpolder (minus de rijksweg A1) groen blijft. Het bestemmingsplan is het juridisch/planologisch kader. Het exploitatieplan biedt de gemeente de mogelijkheid om kosten die zij met de ontwikkeling maakt, te verhalen op verschillende eigenaren in het exploitatiegebied. Het exploitatieplan waarborgt daarmee de economische uitvoerbaarheid. Het Beeldkwaliteitsplan op Hoofdlijnen is het document waarin de sfeer en uitstraling van de wijk wordt vastgelegd en zal ook het kader voor de welstandstoetsing vormen. Het Landschapsontwikkelingsplan is opgesteld om de visie op en het beheer van groen- en watergebieden goed vast te leggen. Voor de exacte grenzen van het plangebied verwijzen wij u naar de stukken op de website.

In het kader van de ontwerpbestemmingsplannen en het ontwerpexploitatieplan zijn zienswijzen ingediend. De gemeenteraad geeft in de nota’s zienswijze een antwoord op de ingekomen zienswijzen. In de bestemmingsplannen zijn daar waar mogelijk de aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan verwerkt.

Grenscorrectie

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bloemendalerpolder Muiden’ heeft in de voormalige gemeente Muiden ter inzage gelegen. Op 1 januari 2016 heeft een grenscorrectie plaatsgevonden. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bloemendalerpolder Muiden’ is daarom door de gemeenteraad van Weesp vastgesteld met de naam bestemmingsplan ‘Bloemendalerpolder voormalig grondgebied Muiden’.

Inzien

Het raadsbesluit, de vastgestelde bestemmingsplannen met nota’s zienswijze, het exploitatieplan en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 25 augustus 2016 tot en met woensdag 5 oktober 2016 (zes weken) tijdens openingstijden ter inzage bij de receptie in het stadskantoor, Nieuwstraat 70a in Weesp. De stukken zijn tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.weesp.nl/bloemendalerpolder.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • een belanghebbende die een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. De Bloemendalerpolder is een project dat is opgenomen als project in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zevende tranche).

Beeldkwaliteitsplan op hoofdlijnen (BKPoH) en Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

Tevens heeft de gemeenteraad op 11 juli 2016 het BKPoH en het LOP vastgesteld. Deze beleidstukken liggen vanaf 25 augustus 2016 voor zes weken ter inzage. Het is niet mogelijk om beroep in te dienen tegen deze beleidsstukken.

Burgemeester en wethouders

Gemeente Weesp