Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TerschellingStaatscourant 2016, 4455OverigVooraankondiging bestemmingsplan Torenstraat 43-45 te West-Terschelling op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening, Terschelling

Logo Terschelling

Burgemeester en wethouders van Terschelling maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat zij voornemens zijn het volgende bestemmingsplan voor te bereiden:

Bestemmingsplan Torenstraat 43-45 te West-Terschelling (uitbreiding HEMA).

Het bestemmingsplan wordt opgesteld om ten behoeve van het bestaande HEMA-filiaal een uitbreiding op de begane grond aan de Zeevaartschoolstraat 22 mogelijk te maken. De huidige woning op de begane grond zal verdwijnen en plaats maken voor detailhandel. Er worden ten aanzien van dit voornemen geen stukken ter inzage gelegd.

Tegen het voornemen om voornoemd bestemmingsplan in procedure te brengen kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er wordt over dit voornemen ook geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie.

Het bestemmingsplan zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, als ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat moment krijgt een ieder de gelegenheid om zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan. Voorafgaand aan de ter inzage legging zal daarvan kennisgeving worden gedaan in de Terschellinger, de Staatscourant (online) en via de website van de gemeente. In die kennisgeving zal worden vermeld wanneer en hoe de stukken zijn in te zien en hoe daarover een zienswijze kenbaar kan worden gemaakt.