Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2016, 44395VerkeersbesluitenNr. 3400 – Elektrisch oplaadpunt Westerweg en Marco Polostraat

Logo Alkmaar

 

Besluit tot het vaststellen van een verkeersmaatregel voor een parkeerplaats ten behoeve van opladen elektrische auto’s

DE UNITMANAGER RUIMTE, VAKGROEP VERKEER;

overwegende

dat elektrisch aangedreven auto’s in opkomst zijn en er in Nederland op dit moment ruim 68.000 elektrische en hybride auto’s zijn gekocht;

dat er vanuit de Milieu Regio Amsterdam (MRA) de mogelijkheid bestaat om in Alkmaar oplaadpunten te plaatsen die worden gefinancierd, gerealiseerd en beheerd door Allego;

dat de oplaadpunten voor verschillende doelgroepen bedoeld zijn:

 • 1.

  bezoekers aan de stad, die tijdens een bezoek hun auto op willen laden.

 • 2.

  bewoners van de stad die hun auto bij het thuis zijn op willen laden.

 • 3.

  werknemers van bedrijven in Alkmaar die gebruik maken van elektrisch vervoer.

dat de gemeente Alkmaar vanuit het Programma Duurzaamheid en Klimaat het gebruik van elektrische voertuigen wil stimuleren en daartoe een overeenkomst is aangegaan met Allego om in Alkmaar een aantal oplaadpunten (met een dubbele aansluiting) te plaatsen met een beheerperiode van 3 jaar;

dat door groei van het aantal elektrische auto’s er behoefte is om het aantal parkeerplaatsen bij oplaadpunten uit te breiden;

bij besluit van 24 november 2015 met nummer 8367 (Marco Polostraat) en 8373 (Westerweg) een parkeerplaats is aangewezen uitsluitend ten behoeve van het opladen van elektrische auto’s;

dat op beide locaties inmiddels een dubbel oplaadpunt is geplaatst waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt;

dat er voor beide locaties een verzoek is binnengekomen voor een tweede parkeerplaats bij het oplaadpunt;

dat over deze verkeersmaatregel overleg is gevoerd met de politie ingevolge artikel 24 van het BABW 1990;

dat bedoelde weg gelegen is binnen de gemeentegrens van Alkmaar en bij deze gemeente in beheer en onderhoud is;

gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders tot het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit, zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994, het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2013 waarbij het deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan de unitmanager Ruimte 1;

b e s l u i t namens burgemeester en wethouders van Alkmaar:

Een tweede parkeerplaats aan te wijzen als oplaadpunt voor een elektrisch voertuig op:

 • de Westerweg (op het parkeerterrein)

 • de Marco Polostraat

De maatregel zal ter plaatse worden aangeduid door het onderbord conform model OB 504 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990), toe te voegen aan het reeds aanwezige E4 bord. De borden worden geplaatst zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.

Alkmaar, 17 augustus 2016

Unitmanager Ruimte 1,

Vakgroep Verkeer,

mw. drs. E.C. Henstra

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.