Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2016, 44242Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan“Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis 2013” en planMER

Logo Sint Anthonis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Sint Anthonis in zijn vergadering van 7 juli 2016 het bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis 2013” (NL.IMRO.1702.8BPbuiteng2016-VA01) gewijzigd heeft vastgesteld.

Voor het plangebied is ook een planMER (inclusief Voortoets) opgesteld die onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan.

Inhoud bestemmingsplan

De partiële herziening van het bestemmingsplan buitengebied omvat het gehele buitengebied van de gemeente Sint Anthonis, met uitzondering van die locaties, waarvoor recent een afzonderlijk bestemmingsplan is vastgesteld dan wel in voorbereiding is. De omvang van het plangebied is weergegeven op de van dit bestemmingsplan deel uitmakende verbeelding.

Dit nieuwe bestemmingsplan is consoliderend van aard. Dit betekent dat het plan als doel heeft om de bestaande vergunde situatie opnieuw vast te leggen. Er worden in het plan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Concrete aanleiding voor het maken van dit “reparatiebestemmingsplan” is de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 februari 2015 op het bestemmingsplan “Buitengebied Sint Anthonis 2013”. Door deze uitspraak zijn diverse onderdelen van dat bestemmingsplan vernietigd. Dit betreft bijna alle bestemmingsvlakken voor veehouderijbedrijven. Voor de vernietigde planonderdelen is dit nieuwe bestemmingsplan gemaakt.

In voorliggend bestemmingsplan zijn de rechtstreeks werkende regels die voortvloeien uit de Verordening ruimte 2014 opgenomen. Daarnaast zijn diverse verbeteringen in de regels en de verbeelding doorgevoerd.

Voor de wijzigingen die in dit bestemmingsplan zijn aangebracht ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan, wordt verwezen naar de “Nota beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen”, de aanvulling op deze Nota en het door de gemeenteraad aangenomen amendement, die als bijlagen bij het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan zijn gevoegd.

Inhoud planMER

PlanMER voor “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis 2013”

Het opstellen van een milieueffectrapport (MER) is verplicht wanneer een bestemmingsplan ruimte biedt voor activiteiten die zijn genoemd in het Besluit m.e.r. Het voorliggende reparatiebestemmingsplan is onder andere kaderstellend voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige veehouderij. Het (verplicht) uitvoeren van een Passende Beoordeling vormde een (mogelijke) reden dat er een MER diende te worden opgesteld. Dit is in dit geval niet aan de orde, omdat uit de opgestelde Voortoets blijkt dat significante negatieve effecten op Europees beschermde natuurgebieden met zekerheid kunnen worden uitgesloten.

Het opgestelde MER beperkt zich niet tot de m.e.r.-plichtige onderdelen van het bestemmingsplan. De focus ligt wel op de ontwikkelingsruimte voor de veehouderij (en daarbinnen op de intensieve veehouderij en de melkveehouderij). Ook komen de mogelijkheden voor mestbewerking aan bod in het MER.

PlanMER voor v erplaatsing intensieve veehouderij

Voor de verplaatsing van een intensieve veehouderij aan de Dorpsstraat 15 te Ledeacker naar een locatie aan de Lindelaan ongenummerd te Stevensbeek, kadastraal bekend “gemeente Oploo, sectie M, nummer 391” is een partiële herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied Sint Anthonis 2013 noodzakelijk. Dit bestemmingsplan moet nog opgesteld worden en is kaderstellend voor een nog later te nemen besluit (de omgevingsvergunning). Voor een dergelijk kaderstellend plan geldt in dit geval, gezien de omvang van de beoogde nieuwe veehouderij, een verplichting tot het opstellen van een

milieueffectrapport (MER).

De verplaatsing van deze intensieve veehouderij is als apart hoofdstuk opgenomen in dit planMER.

Ter inzage

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4, artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis 2013” (NL.IMRO.1702.8BPbuiteng2016-VA01) inclusief planMER, toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage en overige bijbehorende stukken met het vaststellingsbesluit vanaf 23 augustus 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Brink 3 te Sint Anthonis, bij de afdeling Inwoners en Omgeving.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal in pdf-vorm te raadplegen op www.sintanthonis.nl onder het kopje bekendmakingen/overzicht bekendmakingen/ruimtelijke ordening.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan en de planMER rechtstreeks raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatie: NL.IMRO.1702.8BPbuiteng2016-VA01.

U kunt dan in het zoekvenster zoeken op uw adres.

Beroep instellen

Tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan door de raad kan met ingang van woensdag 24 augustus 2016 gedurende een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • de belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan;

  • de belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan niet tijdig bij de gemeenteraad heeft ingebracht;

  • een ieder tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl/voor meer informatie.

Indien beroep is ingesteld kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet Bestuursrecht de voorzitter van de genoemde Afdeling Bestuursrechtspraak worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure.

Bestemmingsplan in werking

Ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt een besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien echter beroep is ingesteld en er een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend binnen de beroepstermijn, treedt het besluit van de gemeenteraad ingevolge artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen, of begrijpt u een onderdeel van het bestemmingsplan of de planMER niet? Neem dan gerust contact op met Mechie Beurskens - Voermans of Sander van Helden, op telefoonnummer 0485 – 388 888.

Sint Anthonis, 22 augustus 2016