Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2016, 44197Besluiten van algemene strekking

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01427, houdende vaststelling van het examenreglement staatsexamens Nederlands als tweede taal 2017 (Regeling examenreglement staatsexamens NT2 2017)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, derde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet College voor toetsen en examens en het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal artikel 10, tweede lid;

Besluit:

Artikel 1 Examenreglement staatsexamen Nederlands als tweede taal 2017

Het examenreglement staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal, wordt vastgesteld voor het jaar 2017 als opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017 ten behoeve van de staatsexamens NT2 in 2017 en vervalt per 31 december 2017.

Artikel 3 Citeertitel en bekendmaking

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenreglement staatsexamens NT2 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1 VAN DE REGELING EXAMENREGLEMENT STAATSEXAMENS NT2 2017, VAN 27 JUNI 2016, NUMMER CVTE-16.01427

Examenreglement staatsexamen Nederlands als tweede taal 2017

Artikel 1.

De in dit reglement genoemde verzendingen van documenten geschieden op de door het College voor Toetsen en Examens te bepalen wijze.

Artikel 2.

Het examen wordt afgenomen volgens de bij de Regeling examenprogramma Staatsexamen NT2 2017, van 5 oktober 2015 nummer CvTE-15.01895, vastgestelde programma's: programma I en programma II.

Artikel 3.

Het examen, volgens beide programma's, omvat de volgende onderdelen:

 • a. leesvaardigheid;

 • b. luistervaardigheid;

 • c. schrijfvaardigheid;

 • d. spreekvaardigheid.

De examenonderdelen worden in vier afzonderlijke zittingen geëxamineerd.

Artikel 4.

 • 1. Het examenonderdeel a. wordt schriftelijk getoetst aan de hand van verstrekte teksten. De nominale duur van het examen voor programma II is 100 minuten en voor programma I 110 minuten. De zitting duurt 2 uur en 15 minuten.

 • 2. Het examenonderdeel b. wordt getoetst aan de hand van verstrekte opdrachten. Deze opdrachten worden op het computerscherm gepresenteerd bij gesproken teksten die via een koptelefoon te beluisteren zijn. De nominale duur van het examen is 1 uur. De zitting duurt 2 uur.

 • 3. Het examenonderdeel c. wordt schriftelijk getoetst aan de hand van verstrekte teksten, die digitaal worden aangeboden. De nominale duur van het examen is 2 uur. De zitting duurt 2 uur en 45 minuten.

 • 4. Het examenonderdeel d. wordt getoetst aan de hand van verstrekte opdrachten. Deze opdrachten worden op het computerscherm gepresenteerd bij gesproken teksten die ook via een koptelefoon te beluisteren zijn. De kandidaat spreekt een reactie in. Deze spreekproducten worden via audio-apparatuur vastgelegd. De nominale duur van het examen is 20 à 30 minuten. De zitting duurt 1 uur.

Artikel 5.

Het College voor Toetsen en Examens stelt uiterlijk één jaar voor de aanvang van de examens de aanmeldingsprocedure vast. Kandidaten die zich niet houden aan de door het College voor Toetsen en Examens vastgestelde aanmeldings- en betalingstermijnen, worden uitgesloten van deelname aan de examenonderdelen waarvoor zij zich hebben opgegeven en dienen gebruik te maken van een volgende examengelegenheid, rekening houdend met de daarvoor gestelde termijnen.

Artikel 6.

Zij die aan enigerlei examenonderdeel van het examen wensen deel te nemen, zijn verplicht op verzoek van hen die het examenonderdeel afnemen of daarop toezicht houden, zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

Artikel 7.

Vanwege het feit dat per examendag 2 onderdelen ná elkaar worden geëxamineerd en er per onderdeel meerdere zittingen plaats kunnen vinden, waarbij geheimhouding strikt dient te worden gewaarborgd, kunnen langere wachttijden tussen de verschillende onderdelen niet worden uitgesloten.

Artikel 8.

 • 1. Het is de kandidaat verboden enigerlei informatie over de examenopgaven in schriftelijke of andere vorm mee te nemen uit het examenlokaal. Daartoe wordt al het tijdens het examen verstrekte materiaal ingenomen. Meegebrachte hulpmiddelen kunnen bij het betreden of verlaten van de zaal en tijdens het examen gecontroleerd worden op toegevoegde informatie.

 • 2. Het College voor Toetsen en Examens staat in de examenzaal geen elektronische media en communicatiemiddelen toe. Dit geldt ook voor andere persoonlijke eigendommen. Kandidaten worden hierover van tevoren geïnformeerd en erop gecontroleerd.

Artikel 9.

 • 1. Bij de examenonderdelen a. en c. is het gebruik van drie woordenboeken naar keuze van de kandidaat toegestaan. De kandidaat dient deze woordenboeken zelf naar de examenzitting mee te brengen. Het is niet toegestaan in deze woordenboeken aantekeningen te hebben.

 • 2. Bij geen van de onderdelen is het gebruik van elektronische hulpmiddelen (bijvoorbeeld een vertaalcomputer) toegestaan.

 • 3. Het gebruik van de volgende boeken is niet toegestaan:

  • a. Van Dale synoniemenwoordenboek;

  • b. Van Dale spreekwoordenboek;

  • c. woordenboeken die complete voorbeeldbrieven bevatten.

 • 4. Bij alle examenonderdelen wordt vanwege het College voor Toetsen en Examens kladpapier verstrekt. Dit papier dient samen met de verstrekte opgaven na afloop van het examen te worden ingeleverd.

Artikel 10.

Klachten met betrekking tot het examen en/of examencondities kunnen tot uiterlijk drie weken na het examen schriftelijk worden ingediend bij het College voor Toetsen en Examens via de NT2-administratie van de Dienst Uitvoering Onderwijs, Postbus 30158, 9700 LK in Groningen.

Artikel 11.

Het gemaakte examenwerk wordt voor de onderdelen a. en b. geautomatiseerd nagekeken. Het examenwerk van de kandidaat wordt voor de onderdelen c. en d. gesplitst per opgave ten behoeve van gesegmenteerde beoordeling; elke opgave wordt door twee onafhankelijke en door het College voor Toetsen en Examens aangewezen beoordelaars nagekeken. Als eindscore geldt de som over alle gegeven oordelen.

Voor examenwerk voor het onderdeel c. wordt op basis van de gegeven oordelen de laagst mogelijke en de hoogst mogelijke score bepaald. Indien de hoogst mogelijke en laagst mogelijke score een verschil vertonen dat groter is dan de door het College van Toetsen en Examens bij de vaststelling van het examen bepaalde marge én indien de zak-slaaggrens tussen deze scores ligt, wordt voor sommige opgaven het oordeel van een derde beoordelaar gevraagd, en wordt het sterkst afwijkende oordeel verwijderd. In die gevallen waarin sprake is van gelijke afstanden tussen de totaalscores van drie beoordelingen, worden de twee gunstigste oordelen meegenomen om de eindscore te bepalen.

Artikel 12.

Na afloop van alle beoordelingen stelt het College voor Toetsen en Examens per onderdeel de uitslag vast. Het resultaat van elk examenonderdeel wordt uitgedrukt in <voldoende> dan wel <onvoldoende>. De uitslag wordt schriftelijk aan de kandidaten meegedeeld.

Artikel 13.

Kandidaten die het resultaat <voldoende> voor één, twee of drie onderdelen hebben behaald, wordt een certificaat uitgereikt voor het betreffende onderdeel of de betreffende onderdelen.

Artikel 13a.

Indien een kandidaat het resultaat onvoldoende heeft behaald voor een onderdeel, kan hij in hetzelfde jaar nog ten hoogste tweemaal opnieuw examen in dat onderdeel afleggen.

Artikel 14.

Kandidaten die geslaagd zijn voor een examen programma I ofwel programma II wordt een diploma van het bijbehorende programma uitgereikt. Een diploma voor programma I wordt tevens uitgereikt aan degene die certificaten overlegt van de vier onderdelen binnen programma I of programma II. Een diploma voor programma II wordt tevens uitgereikt aan degene die certificaten overlegt van de vier onderdelen binnen programma II.

Artikel 15.

 • 1. Het model voor het diploma Nederlands als tweede taal wordt vastgesteld volgens bijlage 1 bij dit reglement.

 • 2. Het model voor het certificaat Nederlands als tweede taal wordt vastgesteld volgens bijlage 2 bij deze regeling.

 • 3. Het College voor Toetsen en Examens wijst degenen aan die als voorzitter en secretaris het diploma en het certificaat tekenen en houdt een register bij van degenen die als zodanig zijn aangewezen, en van hun handtekeningen.

Artikel 16.

Van de behaalde resultaten wordt, per examenmoment, een lijst aangelegd. Deze lijsten worden, op een door het College voor Toetsen en Examens te bepalen wijze, gearchiveerd.

Artikel 17.

Het College voor Toetsen en Examens bewaart het examenwerk zes maanden ter kennisneming voor de kandidaat. Een kandidaat die gebruik wil maken van het inzagerecht, dient daartoe een gemotiveerd schriftelijk verzoek bij het College voor Toetsen en Examens in. Wanneer een kandidaat naar het oordeel van het College gegronde redenen heeft om te betwijfelen of zijn/haar examenwerk op de juiste wijze is verwerkt, kan het College besluiten het werk te laten inzien door een, na overleg met de kandidaat, aan te wijzen persoon. Door middel van inzage wordt gecontroleerd of het complete werk, zoals bedoeld en ingeleverd door de kandidaat, bij de beoordeling is betrokken. Daarnaast wordt nagegaan of de antwoorden van de kandidaat bij de examenonderdelen lezen en luisteren respectievelijk de scores die door de beoordelaars die door het College zijn aangewezen zijn toegekend voor de examenonderdelen spreken en schrijven, volledig en op de juiste wijze zijn verwerkt.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

TOELICHTING BIJ DE REGELING EXAMENREGLEMENT STAATSEXAMENS NT2 2017, VAN 27 JUNI 2016, NUMMER CVTE-16.01427

Algemeen

Deze Regeling betreft de vaststelling van het examenreglement Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2017. Er zijn twee programma’s waarin examen afgelegd kan worden. Examenprogramma I is bedoeld voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die op niveau mbo-3, -4 een vakgerichte functie op de arbeidsmarkt willen vervullen of daarvoor een beroepsopleiding willen gaan volgen. Men kan daarbij bijvoorbeeld denken aan een vakopleiding binnen een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC).

Examenprogramma II is bedoeld voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die een midden- of hogere kaderfunctie wil gaan vervullen of daarvoor een opleiding willen gaan volgen. Men kan hierbij denken aan een studie in het hoger beroepsonderwijs of aan een universiteit.

Volgens artikel 10, tweede lid van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal stelt het College voor Toetsen en Examens het examenreglement vast. Het in de bijlage bij deze regeling opgenomen examenreglement staatsexamens NT2 2017 strekt, onverminderd de Wet College voor toetsen en examens en het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal, tot uitvoering van deze bepaling.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse