Ontwerpbestemmingsplan Kerkrade Oost II 1e herziening, Kerkrade

Logo Kerkrade

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan” Kerkrade Oost II 1e herziening” gedurende de periode van 7 januari 2016 tot en met 17 februari 2016 voor een ieder ter inzage ligt.

Ten aanzien van het perceel met kadastrale aanduiding KRD00 L 1913 G 0, opgenomen in het bestemmingsplan "Kerkrade Oost II", is recentelijk geconstateerd dat abusievelijk enkel de bestemming ‘Wonen’ is opgenomen zonder bouwvlak c.q. bouwtitel. In het daarvoor geldende bestemmingsplan "Carisborg 1e herziening" (goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 27 januari 1981) was wel een bouwvlak opgenomen. Op basis van dit bestemmingsplan was derhalve (de bouw van) een woning toegestaan. Door middel van het voeren van de planologische procedure van het thans aan de orde zijnde bestemmingsplan wordt dit weer hersteld. Voor het ontwerpbestemmingsplan wordt geen exploitatieplan vastgesteld.

De omvang van de verbeelding van het bestemmingsplan "Kerkrade Oost II 1e herziening" omvat slechts 1 perceel, namelijk het perceel met kadastrale aanduiding KRD00 L 1913 G 0 en is gelegen ter plaatse van A. Brouwerstraat ongenummerd ter hoogte van Beukenbosweg 49 t/m 53 te Kerkrade.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 7 januari 2016 tot en met 17 februari 2016 ter inzage bij het vakloket Bouwen, Wonen en Leefomgeving van de Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer op de begane grond van het Stadskantoor, Markt 33, 6461 EC Kerkrade. Inzage is enkel mogelijk na telefonische afspraak bij het vakloket Bouwen, Wonen en Leefomgeving via het telefoonnummer van de gemeente 14045.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.kerkrade.nl onder de rubriek Wonen&Leven\ Projecten\ Ruimtelijke plannen in procedure. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0928.BPKerkradOostII1eH-Ow01.

Gedurende genoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dit kan schriftelijk bij de gemeenteraad van de Gemeente Kerkrade, postbus 600, 6460 AP Kerkrade onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kerkrade Oost II 1e herziening” of mondeling bij het vakloket Bouwen, Wonen en Leefomgeving via het telefoonnummer van de gemeente 14045. De voorkeur gaat uit naar het indienen van een schriftelijke zienswijze.

Kerkrade, 6 januari 2016

Het college voornoemd,

J.J.M. Som, burgemeester,

H.J.M. Coumans MPM, secretaris.

Naar boven