Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TeylingenStaatscourant 2016, 43775Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘Kaag- en Norremeerstraat, Warmond’ ter inzage

Logo Teylingen

Identificatienummer: NL.IMRO.1525.BP201 3WAR10013 -0 4 01

De gemeenteraad van Teylingen heeft op 30 juni 2016 het bestemmingsplan ‘Kaag- en Norremeerstraat, Warmond’ gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen.

Plangebied

Het plangebied betreft uitsluitend de percelen Kaagstraat 4-10 (kadastraal perceel WMD01 D2553) en Norremeerstraat 24-70 (kadastraal perceel WMD01 D2556) te Warmond.

Inhoud plan

Het huidige bestemmingsplan (Komplan Warmond 2009) staat woningen toe.

Het bouwinitiatief in strijd is met het dit huidige bestemmingsplan, omdat hoofdgebouwen buiten het bouwvlak zoals opgenomen in de bestemming wonen, en deels op de gronden met de bestemming tuin worden gebouwd. Het is daarom nodig een nieuw bestemmingplan vast te stellen.

Met dit vastgestelde bestemmingsplan ‘Kaag- en Norremeerstraat, Warmond’ is het mogelijk om aan de even zijde van de Norremeerstraat vijfentwintig woningen te bouwen en openbare ruimte te realiseren ten behoeve van parkeren, alsmede om aan de Kaagstraat vier woningen te realiseren.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kaag- en Norremeerstraat, Warmond’, bestaande uit een verbeelding, planregels en een toelichting, ligt vanaf donderdag 18 augustus 2016tot en met donderdag29 september2016ter inzage.

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan plan inzien bij het gemeentekantoor in Sassenheim.

De digitale versie van dit ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op www.teylingen.nl onder– ‘Bouwen en verbouwen’ – ‘Bestemmingsplannen’ – ‘Warmond’ – ‘Vastgesteld bestemmingsplan Kaag- en Norremeerstraat, Warmond’, vindt u een link naar het digitale ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden.

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit Ruimtelijke Ordening de digitale versie beslissend.)

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de periode van vrijdag19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016 beroep instellen bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Dit geldt alleen voor:

  • Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Kaagstraat en Norremeerstraat, Warmond’ naar voren hebben gebracht;

  • Belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

  • Iedere belanghebbende wat betreft de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Belanghebbenden kunnen bij de Voorzitter van die Afdeling tevens een verzoek om voorlopige voorziening doen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Het bestemmingsplan is vastgesteld maar nog niet in werking getreden

Het vaststellingsbesluit treedt op vrijdag30 september 2016 in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepsschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Josephine Braam van de afdeling Ruimte via jac.braam@teylingen.nl. Zij is tevens telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 14 0252.