Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenStaatscourant 2016, 43774Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan ‘1e Wijziging Amstelveen Zuid-Oost 2015, Groenelaan 3-5’

Logo Amstelveen

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken, in g evolge het bepaalde in art. 3. 9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij in haar vergadering van 16 augustus 2016 heeft vastgesteld het wijzigingsplan ‘ 1 e Wijziging Amstelveen Zuid-Oost 2015, Gro e nelaan 3-5 (IDN: NL.IMRO.0362.13A-VG 01).

Op de locaties Groenelaan 3 en 5 stonden tot voor kort twee kantoorpanden die sinds enige tijd leegstonden. De huidige eigenaar is voornemens twee appartementsgebouwen van ieder 7 verdiepingen te realiseren met in totaal 134 appartementen. Inclusief de gebouwde parkeervoorziening (parkeergarage op de begane grondlaag van de twee appartementsgebouwen) zullen beide gebouwen bestaan uit 8 bouwlagen. Het plangebied is gesitueerd in het zuidoosten van de bebouwde kom van Amstelveen. Met de vaststelling van dit wijzigingsplan wijzigen de bestemmingen voor het plangebied van ‘Groen, Kantoor, Verkeer-Verblijfsgebied en Water’ naar ‘Wonen, Verkeer-Verblijfsgebied, Groen en Water’. Hiermee wordt invulling gegeven aan de Wijzigingsbevoegdheid die opgenomen is in het bestemmingsplan Amstelveen Zuid-Oost 2015.

Het project past binnen de beleidslijnen van de gemeente, namelijk het toevoegen van woningen op deze locatie. Met het oog hierop en gezien het overaanbod van kantoorruimten (ook in Amstelveen) en de ligging naast Groenelaan 1 (een perceel dat onlangs is getransformeerd naar 'Wonen', 'Verkeer-Verblijfsgebied' en 'Groen'), kan voorliggend, beoogde plan worden gezien als een wenselijke ontwikkeling.

B esluit hogere grenswaarden

Tevens is sprake van een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder. Het verzoek hogere grenswaarden volgt uit voorliggend bouwplan en heeft betrekking op het overschrijden van de voorkeursgrenswaarden als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Beneluxbaan, de Groenelaan, de Laan Langerhuize en de Rijksweg A9. Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar het akoestische onderzoek 'Woontorens Groenelaan 3 en 5 te Amstelveen, onderzoek geluidsbelasting vanwege wegverkeer', die op 25 februari 2016 is opgesteld door het bureau M+P raadgevende ingenieurs met rapportnummer: M+P.ABH.15.01.1, Revisie 0. Het rapport is als bijlage bij het wijzigingsplan gevoegd.

Ter informatie

Het wijzigingsplan met bijbehorende verbeelding (plankaart), planregels, toelichting en bijlagen liggen van 18 augustus 2016 tot en met 28 september 2016 gedurende zes (6) weken voor een ieder op de volgende wijzen ter inzage:

  • Bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur);

  • Via de gemeentelijke website www.amstelveen.nl (onder 'wonen en leven' - 'bestemmingsplannen en structuurvisies' - 'welke bestemmingsplannen zijn in voorbereiding' - 'de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen in afwijking van het bestemmingsplan die op dit moment ter inzage liggen';

  • Via de website ruimtelijkeplannen.nl,

    link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0362.13A-VG01

Crisis- en herstelwet

Op grond van artikel 11 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, eerste tranche (Stb 2010, 289), wordt vermeld dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Hiernaast dienen de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen en kunnen beroepsgronden na de beroepstermijn van zes weken niet meer worden aangevuld. U wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, kunnen gedurende de termijn van 6 weken waarbinnen het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage ligt, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de eventuele wijzigingen (in het vastgestelde wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan) staat dit beroep open voor een ieder.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.