Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2016, 42769VergunningenVaststelling bestemmingsplan "Logistiekstraat 5 Nuth” gemeente Nuth

Logo Nuth

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders van Nuth bekend, dat de raad van de gemeente Nuth in haar vergadering op 19 juli 2016 het bestemmingsplan "Logistiekstraat 5 Nuth" heeft vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan "Logistiekstraat 5 Nuth" behelst de herbestemming van een deel van een perceel dat bestemd is tot Natuur – Ontwikkeling te wijzigen in de bestemming Bedrijventerrein II.

 

Het bestemmingsplan zal dienen als planologisch kader voor het realiseren van een betere ontsluiting en het kunnen realiseren van een efficiënter bedrijfsgebouw op het Bedrijventerrein De Horsel.

 

Het bedoelde stuk grond is in gebruik geweest voor ontgrondingen. De bestemming Natuur is niet zichtbaar en heeft hierdoor uitsluitend een planologische waarde.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.nuth.nl. Tevens ligt het bestemmingsplan "Logistiekstraat 5 Nuth" en de bijbehorende stukken gedurende zes weken, met ingang van 12 augustus tot en met 23 september 2016 voor een ieder ter inzage, gedurende openingstijden bij de balie van het cluster Wonen en Bouwen van het gemeentehuis te Nuth, Deweverplein 1, Nuth.

 

Volgens artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening kan gedurende deze genoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door:

  • -

    iedereen die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt

  • -

    iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zij zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken

  • -

    iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht in het plan.

 

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdelingbestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus

20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

 

Tevens kan, naast het instellen van beroep, een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien het verzoek is ingediend binnen de beroepstermijn, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Nuth, 4 augustus 2016.

Burgemeester en Wethouders van Nuth,

De secretaris, de burgemeester,

Drs. H.M.J. van Mierlo. Mevr. D.H. Schmalschläger.