Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2016, 42764Ruimtelijke plannenPublicatie ontwerp omgevingsvergunning Mounleane 2 en 4 Wijnjewoude

Logo Opsterland

Burgemeester en wethouders van Opsterland maken bekend dat met ingang van 25 augustus 2016 gedurende zes weken een ontwerp omgevingsvergunning “Mounleane 2 en 4 in Wijnjewoude” ter inzage ligt.

 

Inhoud en ligging

Het ontwerp van de omgevingsvergunning “Mounleane 2 en 4 in Wijnjewoude” heeft betrekking op de volgende activiteiten:

  • Bouwen van een bouwwerk

  • Gebruik van grond/bouwwerk in strijd met een bestemmingsplan

Het ontwerp van de omgevingsvergunning betreft de verbouw en de wijziging van een bedrijfspand tot woning (Mounleane 4) en het wijzigen van bedrijfswoning naar woning (Mounleane 2) te Wijnjewoude, kadastraal bekend als gemeente Lippenhuizen, sectie G, nr. 1387 en 1388.

 

Ter inzage

Het ontwerp ligt met ingang van donderdag 25 augustus 2016 tot en met woensdag 5 oktober 2016 ter inzage in het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 in Beetsterzwaag. Het ontwerp is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.0086.17OVMounleane2en4-0201.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 9244 ZP, Beetsterzwaag, onder vermelding van dossiernummer 20150924. Voor een eventuele mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer B.J. Bakker, tel. 0512-386285, e-mail: bertjan.bakker@opsterland.nl.

 

Beetsterzwaag, 24 augustus 2016