Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorstStaatscourant 2016, 42475VerkeersbesluitenBesluit tot opheffing gestremde doorgangBoszegge, Salomonszegel en Helmbloem in Twello

Logo Voorst

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOORST;

overwegende dat de doorgang van de wegen Boszegge, Salomonszegel en Helmbloem voor voertuigen op meer dan twee wielen tijdelijk gestremd is en deze wegen daardoor voor bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen het karakter van een doodlopende weg hebben;

dat de planvorming, die uiteindelijk leidde tot het in 2012 vastgestelde bestemmingsplan De Schaker Twello, erin voorzag dat de woningen ter plaatse van Holthuis-Oost via onder andere de wegen Boszegge, Salomonszegel en Helmbloem ontsloten zouden worden, waardoor van dood-lopendheid van deze wegen voor bepaalde categorieën verkeersdeelnemers geen sprake zou zijn;

dat de plannen van De Schaker/Holthuis-Oost eenduidig zijn in de zin dat het vanaf het begin van de planvorming de bedoeling is geweest om de woningen ter plaatse van Holthuis-Oost via de Boszegge, Salomonszegel, Helmbloem en Aronskelk en andere wegen van de wijk Achter 't Holthuis te ontsluiten;

dat onderdeel van het plan De Schaker Twello is om zo min mogelijk nieuwe infrastructuur aan te leggen en gebruik te maken van de reeds aanwezige wegen;

dat de stremming van de doorgang van de wegen Boszegge, Salomonszegel en Helmbloem, geëffectueerd door middel van verkeersborden L08, en fysieke maatregelen in de vorm van een versmalling van het wegprofiel op één van de wegen en dranghekken op de overige wegen, van tijdelijke aard zou zijn en onder meer tot doel hadden te voorkomen dat deze wegen door bouwverkeer gebruikt zouden worden;

dat er vooralsnog geen bouwactiviteiten zullen plaatsvinden, waarbij gevreesd moet worden voor een onaanvaardbare hoeveelheid bouwverkeer ter plaatse van Boszegge, Salomonszegel en Helmbloem;

dat daarom de tijdelijke verkeersmaatregelen kunnen worden opgeven;

dat de huidige breedte van de wegen Salomonszegel, Helmbloem en Boszegge na wijziging van het wegprofiel van dien aard is dan wel wordt, dat voertuigen elkaar op een veilige wijze kunnen passeren en er bovendien geen andere aspecten van verkeerskundige aard zijn die zich verzetten tegen opheffing van de gestremde doorgang van de wegen Boszegge, Salomonszegel en Helmbloem;

dat er op 10 juni 2016 een op 6 juni 2016 gedateerde brief over het hier voorgestelde besluit ontvangen is, die als zienswijze is aan te merken;

dat er een zienswijzenotie is opgesteld waarin het in de brief van 6 juni 2016 ingebrachte van een reactie is voorzien;

dat de zienswijze geen aanleiding vormt een ander besluit te nemen dan hier wordt voorgesteld;

dat het, gelet op de voorgaande overwegingen, opportuun is tot het nemen van de hier aan de orde zijnde verkeersmaatregelen;

dat de wegen Boszegge, Salomonszegel en Helmbloem in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Voorst;

dat op grond van artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit;

dat op grond van artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) overleg heeft plaatsgevonden met het regionale politiekorps;

dat aan de wethouder verkeer en vervoer mandaat verleend is om verkeersbesluiten als deze te nemen;

gelet op de artikelen 15 en 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet en de artikelen 12 en 37 van het BABW;

B E S L U I T E N:

De gestremde doorgang van de wegen Boszegge, Salomonszegel en Helmbloem in Twello op te heffen door wijziging van het wegprofiel en verwijdering van dranghekken ter plaatse van Boszegge en verwijdering van dranghekken ter plaatse van Salomonszegel en Helmbloem waardoor deze drie wegen ook voor andere weggebruikers dan wandelaars en bestuurders van voertuigen op twee wielen een doorgaand karakter krijgen en verwijdering van de ter plaatse van Boszegge, Salomonszegel en Helmbloem aanwezige verkeersborden L8 (doodlopende weg) als bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

Twello, 29 juli 2016

H.van der Sleen

portefeuillehouder Middelen, Beheer openbare ruimte, Sport en Mobiliteit

Inzage

Het besluit ligt ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 8.30 uur en 12.15 uur. Bent u op deze tijden verhinderd dan verzoeken wij u een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar mevrouw C. van der Linden. Haar telefoonnummer is (0571) 27 93 94. Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze.

Bezwaar

Artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht biedt belanghebbenden de mogelijkheid om be-zwaar tegen dit besluit bij ons college te maken. De termijn voor het indienen van een bezwaar-schrift bij ons college bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop wij dit besluit bekend hebben gemaakt. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) vragen een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.