Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2016, 42334VerkeersbesluitenHeerlen-centrumCultura Nova, vrijdag26 augustus tot en met zondag 4 september 2016.

Logo Heerlen

 

V ERKEERSBESLUIT

Burgemeester en Wethouders van Heerlen;

Gelet op :

De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het

Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het mandaatbesluit van 23 juni 2015.

0verwegende dat :

Cultura Nova is een jaarlijks terugkerend, tiendaags internationaal theaterfestival in Heerlen en omgeving.

Het evenement wordt gehouden van vrijdag 26 augustus tot en met zondag 4 september 2016.

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2016 wordt de openingsmanifestatie gehouden. Ten behoeve hiervan worden op verschillende plaatsen verkeersmaatregelen genomen om de bezoekers en de inwoners van Heerlen en omstreken zo weinig mogelijk last te laten hebben van dit evenement. Onder andere worden een aantal wegen afgesloten. Om de bewoners te faciliteren worden de afzettingen gedeeltelijk bezet door verkeersregelaars die in overleg met de organisatie ervoor zorgen dat zij kunnen passeren. Vooraankondigingen worden geplaatst en omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer worden ingericht.

Cultura Nova maakt op vrijdag 26 augustus en zaterdag 27 augustus 2016 gebruik van de volgende wegen en weggedeeltes: Het Pancratiusplein, De Bongerd, de Promenade, Het gedeelte Geerstraat tussen de Geleenstraat en de Schinkelstraat en het Burgemeester van Grunsvenplein.

Uit oogpunt van

het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

i s het gewenst om

de Geerstraat tussen de Schinkelstraat en de Geleenstraat, het burgemeester van Grunsvenplein, de Promenade, het Pancratiusplein en de Bongerd gesloten te verklaren voor alle gemotoriseerd verkeer op vrijdag 26 augustus en zaterdag 27 augustus 2016.

Tevens is het gewenst de fietsers tijdelijk niet meer over de Geerstraat tussen de Laanderstraat en de Geleenstraat te laten rijden. Een omleidingsroute voor de fietsers wordt via bebording aangegeven via de Geerstraat, de Muzenlaan, de Homerusstraat, de Apollolaan, de Euterpelaan en de Valkenburgerweg en v.v. aangegeven.

Motivering:

Door de bovengenoemde maatregelen te nemen op de weggedeeltes waar Cultura Nova wordt georganiseerd, wordt de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer bevorderd via de omliggende straten.

B elangenafweging :

Cultura Nova is van promotionele waarde voor de stad. Het is derhalve van groot belang dat dit evenemnt plaatsvindt. De belangen van de bewoners en bedrijven worden nauwelijks geschaad, De verminderde bereikbaarheid is van tijdelijke aard en staat in geen verhouding tot het belang van het evenement voor de stad. De gemeentelijke belangen wegen derhalve zwaarder dan de belangen van overige belanghebbenden.

Belanghebbenden worden niet onevenredig benadeeld door het treffen van de maatregel

en er ontstaat geen onduidelijke verkeerssituatie.

Gehoord/Overleg :

Er is overleg geweest met de organiserende Stichting Cultura Nova Heerlen, de bewoners, de winkeliers en openbaar vervoer. Ingevolge artikel 24 van het BABW is vooraf overleg gepleegd met de korpschef van het regionale politiekorps. De genoemde straten zijn in beheer van de gemeente Heerlen.

B esluiten:

Door middel van de plaatsing van de borden C01 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de Geerstraat tussen de Schinkelstraat en de Geleenstraat, het Burgermeester van Grunsvenplein, de Promenade, het Pancratiusplein en de Bongerd gesloten te verklaren voor alle verkeer voor het evenement Cultura Nova op vrijdag 26 augustus en zaterdag 27 augustus 2016.

Door middel van plaatsing van de borden G11 en G12 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 de Muzenlaan, de Homerusstraat, de Apollolaan, de Euterpelaan en de Valkenburgerweg v.v. in te richten als omleidingsroute voor de fietsers vanaf vrijdag 26 augustus tot en met zaterdag 27 augustus 2016.

Heerlen,

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

het waarnemend hoofd van het bureau Beleid en bedrijfsvoering van de afdeling Beheer en Onderhoud.

A.Mathissen-Wetzelaer,

Bezwaar:

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedere belanghebbende, binnen een termijn van 6 weken nadat dit besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant, bezwaren indienen tegen dit besluit bij het College van Burgemeester en Wethouders van Heerlen, postbus 1, 6400 AA Heerlen.

Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan -nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrechtelijke zaken, postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

Bijlagen

geen