Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheStaatscourant 2016, 42223VerkeersbesluitenAssen, 3 augustus 2016

Logo Drenthe

 

Ons kenmerk VV/2016003612

Onderwerp: Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen N372 aanleg busbaan Hoogkerk september-oktober 2016

De teamleider van Verkeer en Vervoer, daartoe gemandateerd door Gedeputeerde Staten van Drenthe middels het Organisatiebesluit provincie Drenthe 2014,

Gelet op de relevante verkeerswetgeving en genoemd Organisatiebesluit,

Overwegende dat:

• ten behoeve van de verbetering van de busverbindingen Groningen - Leek/Roden het komende jaar werkzaamheden plaatsvinden;

 • een deel van de werkzaamheden plaatsvindt op de Drentse provinciale weg N372 bij P+R Hoogkerk;

 • in de maanden september-oktober 2016een busbaan wordt aangelegd in de N372 bij P+R Hoogkerk;

 • in verband met deze werkzaamheden de N372 tussen de provinciegrens met Groningen en de rotonde bij hm 0,3 in de weekenden week 37 en 39 gestremd is en door de week een snelheidsbeperking geldt;

 • op bijgaande kaart de omleidingen en tijdelijke verkeersmaatregelen zijn aangegeven;

 • weersomstandigheden van invloed kunnen zijn op duur en tijdstip van de werkzaamheden;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer advies is gevraagd aan de (gemachtigde van de) korpschef van de nationale politie;

 • de politie een opmerking heeft over de bebording ( mail Eenheid Noord-Nederland, District Drenthe, d.d. 1 augustus 2016);

 • extra borden worden geplaatst op de uitvalswegen in Peize en Roden dan op de tekening staan;

 • overeenkomstig artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is geweest met de provincie Groningen en de gemeente Tynaarlo.

Besluit dat:

 • in verband met de aanleg van een busbaan op de N372 bij P+R Hoogkerk er tijdelijke verkeersmaatregelen gelden in de periode van 5 september t/m 28 oktober 2016;

 • de N372 gestremd is van vrijdagavond 16 september vanaf 19.00 uur tot maandagmorgen 19 september 06.00 uur en vrijdagavond 30 september vanaf 19.00 uur tot maandagmorgen 3 oktober 06.00 uur;

• door de week een snelheidsbeperking geldt;

 • door plaatsing van borden A1 en C1 van bijlage 1 van het RVV een snelheidsbeperking van 50 km/u en gesloten in beide richtingen worden ingesteld;

 • de maatregelen van kracht zijn gedurende de periode dat de desbetreffende borden zijn geplaatst;

 • eventueel nadere informatie bekend wordt gemaakt.

Gedeputeerde staten voornoemd,

namens dezen,

ing. S.A.B. de Vries,

teamleider Verkeer en Vervoer

Bijlage(n):

sh/coll.

Openbaarmaking

De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de rijksoverheid (www.officielebekendmakingen.nl Staatscourant rubriek verkeersbesluiten).

Bezwaar

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval het volgende bevatten:

• naam en adres van de indiener;

• datum;

• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

• gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Rechtbank Assen vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.