Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2016, 41938Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, derde herziening’

Logo Montferland

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied, derde herziening” met ingang van 11 augustus 2016 gedurende een termijn van zes weken bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 in Didam, voor een ieder ter inzage ligt en tevens via www.montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen is.

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, derde herziening’ betreft in hoofdzaak een beleidsmatige actualisatie van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Zo voorziet het bestemmingsplan in:

 • -

  een doorvertaling van het Gelders natuurnetwerk (en Groene Ontwikkelingszone) en een bijstelling van de begrenzing van de waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden overeenkomstig provinciaal beleid;

 • -

  een doorvertaling van de bijgestelde gemeentelijke archeologische- en cultuurhistorische waardenkaart;

 • -

  regels omtrent verondieping en dempen van waterplassen;

 • -

  een aangepaste regeling voor horeca bij niet horeca-bestemmingen overeenkomstig de notitie Recreatie en horeca in het buitengebied;

 • -

  enige aanpassing van de begrenzing van het plangebied.

Hiernaast voorziet het bestemmingsplan in:

 • -

  enkele omzettingen van agrarische bouwvlakken naar wonen daar waar agrarische bedrijfsbeeindiging heeft plaatsgevonden en een agrarische bedrijfswoning aanwezig is;

 • -

  een aantal nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (in hoofdzaak herbouw/verplaatsing van woningen en recreatieve ontwikkelingen) op perceelsniveau;

 • -

  aangepaste regels voor enkele recreatieterreinen binnen de gemeente;

 • -

  het bestemmen van enkele bospercelen;

 • -

  enige aanpassing van de (bouw- en gebruiks)regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ betrekking hebbende op overkappingen, zonnepanelen op dakvlakken, gebouwen op functieveranderingslocaties, (niet-) grondgebonden veehouderij, nevenactiviteiten, horeca, bedrijf aan huis en erven bij woningen, maar ook enkele locatiespecfieke aanpassingen, waaronder voorwaardelijke verplichtingen;

 • -

  overige locatiespecifieke aanpassingen op de verbeelding (aanpassing bestemmings/bouwvlakken en aanduidingen welke aanpassing aan de feitelijke situatie behoeven en doorvertaling onherroepelijke vergunningen);

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM.

Een zienswijze kan ook per e-mail worden gericht aan gemeente@montferland.info onder vermelding van ‘zienswijze Buitengebied’ in het onderwerp.

Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan daarvoor via telefoonnummer 0316-291656 een afspraak worden gemaakt. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

Inzagetermijn/zienswijzen: van 11 augustus 2016 tot en met 21 september 2016

Didam,10 augustus 2016

Burgemeester en wethouders van Montferland.