Gemeente Maastricht, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Short Stay'

Logo Maastricht

Burgemeester en wethouders van Maastricht maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Short Stay’ gewijzigd is vastgesteld bij besluit van de raad der gemeente Maastricht d.d. 5 januari 2015. Er is geen exploitatieplan vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerp hebben wijzigingen plaatsgevonden.

 

Essentie van de wijzigingen;

Het bestemmingsplan is vastgesteld met overname van de nota ‘Beantwoording zienswijzen’ en de daaruit voortvloeiende aanpassing van de regels in de vorm van het toevoegen van een artikel met betrekking tot het overgangsrecht. Voor een compleet overzicht verwijzen wij u naar het raadsvoorstel en -besluit.

 

Ter inzage legging en digitaal beschikbaar stellen: Met ingang van 5 februari 2016 ligt het vaststellingsbesluit met de bijbehorende stukken ter inzage op het gemeenteloket, Mosae Forum 10, Maastricht.

Het digitale plan is te raadplegen op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0935.bpShortStay-vg01

De bronbestanden zijn beschikbaar via: http://ruimtelijkeplannen.maastricht.nl/manifest.html

Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op de gemeentelijke website:

www.gemeentemaastricht.nl/ruimtelijkeplannen

 

Beroepsmogelijkheid: Binnen de termijn van terinzagelegging kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep instellen die:

  • 1.

    tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben kenbaar gemaakt;

  • 2.

    redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

  • 3.

    bedenkingen hebben tegen de wijzigingen, welke bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

U kunt uw beroepschrift, voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, ondertekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep, op drie manieren indienen

- per post gericht aan de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage;

- digitaal toesturen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ ;

- per fax via nummer 070-3651380

.

Inwerkingtreding:

De dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

 

Maastricht, 4 februari 2015

Burgemeester en wethouders van Maastricht,

Namens deze:

P.J. Buijtels, secretaris J.M. Penn-te Strake, de burgemeester.

Naar boven