1e herziening Oostkenshil 2e fase

Logo Schouwen-Duiveland

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 21 juli 2016 vastgestelde bestemmingsplan 1e herziening Oostkenshil 2e fase met identificatienummer NL.IMRO.1676.00192BphOL-VA01 van 8 augustus tot en met 19 september 2016 ter inzage ligt. U kunt het digitale bestemmingsplan raadplegen via www.schouwen-duiveland.nl. Ook ligt het in deze periode in de hal van het gemeentehuis, Laan van Sint Hilaire 2 te Zierikzee. Op werkdagen is de leesruimte geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het bestemmingsplan daar ook inzien op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur.

Plan

Het plan herstelt de begrenzing van een aantal bestemmingsvlakken en bouwvlakken, alsmede een aantal bouwhoogtebepalingen. Gebleken is dat deze bij de actualisatie van het bestemmingsplan Nieuwerkerk en Oosterland in 2014 niet correct zijn overgenomen uit het vorige bestemmingsplan. In het ontwerpbestemmingsplan worden deze weer in overeenstemming gebracht met het voorgaande bestemmingsplan voor deze locatie. Het plangebied is daarom beperkt tot een aantal kavels in de uitbreidingswijk Oostkenshil 2e fase te Oosterland, in de straten Akker, Rietveld en Korenland.

Motivering

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 21 april tot en met 1 juni 2016 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht. Bij het bestemmingsplan ligt tevens het raadsvoorstel en het raadsbesluit ter inzage. Hierin wordt het besluit gemotiveerd.

Reageren

Van 9 augustus tot en met 19 september 2016 kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende

  • die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het eerdere ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt; of

  • die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het voorgaande ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U kunt ook langs digitale weg het beroepschrift indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de precieze voorwaarden verwijzen wij u naar de genoemde site.

Het is mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van deze afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 20 september 2016.

Zierikzee,

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland

Naar boven