Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantStaatscourant 2016, 40310VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor de Zuidelijke Omlegging Oudenbosch, gelegen tussen de provinciale wegen N640 en N641 te Halderberge

Logo Noord-Brabant

 

Nummer: C2176031/ 4045501

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Halderberge hebben besloten om samen de Zuidelijke Omlegging Oudenbosch te realiseren, tussen de provinciale weg N641 (Kralen) en de provinciale weg N640 (Bosschendijk).

Deze nieuwe weg leidt het verkeer om het centrum van Oudenbosch heen. In Oudenbosch leidt het hoge verkeersaanbod, waaronder vrachtverkeer, in toenemende mate tot overlast en een toename van de verkeersonveiligheid. Vooral de combinatie van dit verkeer met de schoolgaande jeugd wordt als onhoudbaar beschouwd. De verwachting is dat de problemen alleen maar verder zullen toenemen. Door de aanleg van de Zuidelijke Omlegging Oudenbosch zal de situatie in de woonkern van Oudenbosch sterk verbeteren.

De Zuidelijke Omlegging Oudenbosch heeft een lengte van ongeveer 5,8 kilometer en begint bij de nieuw aan te leggen rotonde in de provinciale weg N640, plaatselijk bekend als Kralen in Oud Gastel. Verder worden nieuwe rotondes gerealiseerd ter hoogte van de Vaartweg in Oudenbosch en in de provinciale weg N641, plaatselijk bekend als Bosschendijk. De Zuidelijke Omlegging Oudenbosch ligt in zijn geheel buiten de bebouwde kom van Oudenbosch.

Op de als voorrangsweg aangewezen Zuidelijke Omlegging Oudenbosch geldt de wettelijke maximumsnelheid van 80 km per uur. Conform de uitgangspunten van Duurzaam Veilig is het inhalen op dit wegvak niet toegestaan en wordt de Zuidelijke Omlegging Oudenbosch gesloten verklaard voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen, alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

(BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering van het besluit

Op grond van artikel 21 van het BABW bevat de motivering van een verkeersbesluit welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens andere dan voornoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

Aan dit verkeersbesluit liggen de volgende belangen ten grondslag:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • -

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Ter verzekering van deze belangen is het noodzakelijk dat de hierna onder ‘besluit’ genoemde verkeerstekens op de Zuidelijke Omlegging Oudenbosch worden geplaatst.

Overleg politie

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de korpschef van de politie eenheid Zeeland - West - Brabant.

Besluiten

Op de Zuidelijke Omlegging Oudenbosch, tussen de provinciale weg N641 (Kralen) en de provinciale weg N641 (Bosschendijk) te Halderberge, de volgende verkeerstekens te plaatsen:

 • borden model B1 (Voorrangsweg);

 • borden model B6 (Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg);

 • bord model C9 (Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen); alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

 • borden model D1 (Rotonde; verplichte rijrichting);

 • borden model D2 (Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft);

 • borden model G12a (Fiets/bromfietspad);

 • borden model G12b (Einde fiets/bromfietspad);

 • doorgetrokken strepen;

 • haaientanden.

De verkeerstekens zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen van 19 april 2016, bladnummers: 01, 02, 07, 08, 13 en 14.

‘s-Hertogenbosch, 25 juli 2016.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

namens deze,

J.H.M. Goossens,

programmaleider Beheer en onderhoud

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om uw telefoonnummer te vermelden. Zo kan de provincie, indien aan de orde, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/rechtsmiddelen.

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Wij wijzen u erop, dat het op dit moment nog niet mogelijk is om bezwaarschriften per e-mail in te dienen, omdat dan de wettelijk voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.