Vastgesteld bestemmingsplan Herziening buitengebied Wierdenseweg 13/13a, Daarle

Logo Hellendoorn

Bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal ligt met ingang van zaterdag 30 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage het besluit van de raad van de gemeente Hellendoorn van 11 juli 2016, nummer 16INT01850 tot vaststelling van het bestemmingsplan Herziening buitengebied Wierdenseweg 13/13a, Daarle. Het loket is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze tijden op afspraak, telefoon 0548-630 214.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de unieke naam: NL.IMRO.0163.BPBUWIERDENSEWEG13-VG01 inzien op ruimtelijkeplannen.nl via de link: http://iturl.nl/snsL3cD. Downloaden van het vastgestelde plan is mogelijk via de link: http://iturl.nl/snTauXd.

Het plan omvat de herziening van de agrarische bouwkavel tot de bestemming Wonen voor de locatie Wierdenseweg 13 en 13a te Daarle. Dit bestemmingsplan heeft tot doel om de agrarische gebouwen te slopen met instandhouding van een boerderijverkoop, de twee bedrijfswoningen en de toevoeging van een compensatiewoning. Naast de sloop op dit erf voorziet het verzoek ook in sloop op de locatie Watertorenweg 9.

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht (6:13 Awb), kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het beroepschrift dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

- uw naam en adres;

- een dagtekening;

- een omschrijving van het bestreden besluit;

- de gronden waarop uw beroep stoelt (de motivering).

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift schorst het in werking treden van het bestemmingsplan niet. Daartoe kan, eveneens gedurende de termijn van terinzagelegging, een verzoek om schorsing en/of voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Naar boven