Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2016, 40048VerkeersbesluitenVerkeersbesluit parkeerverbod langs gedeelte Markeweg in Drouwen, als aanvulling op verkeersmaatregelen i.v.m. Recreatiecentrum Drouwenerzand

Logo Borger-Odoorn

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn;

Gelet op de relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Gelet op het Mandaatbesluit gemeente Borger-Odoorn;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Bevoegdheid;

dat op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 burgemeester en wethouders de bevoegdheid is toegekend verkeersbesluiten te nemen en dat deze bevoegdheid in de gemeente Borger-Odoorn op grond van het Mandaatbesluit Borger-Odoorn is gemandateerd aan de Manager Grondgebiedszaken;

Grondslag ;

dat op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

Motivering;

Uit het oogpunt van:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • -

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, kortom de

 • -

  belangen en doelstellingen genoemd in artikel 2, eerste lid van de

 • -

  Wegenverkeerswet 1994

en gelet op de omstandigheid dat:

 • -

  het in juni 2009 ingestelde parkeerverbod langs de Gasselterstraat i.v.m. parkeeroverlast van Recreatiecentrum Drouwenerzand onvoldoende effect heeft gehad;

 • -

  het parkeren op de bij het recreatiebedrijf behorende parkeerterrein is verbeterd, maar zich deels ook heeft verplaatst in noordelijke richting langs de Gasselterstraat;

 • -

  daarom langs een deel van de Gasselterstraat ten noorden van het recreatiebedrijf in de bermen hekwerken zijn aangebracht om het parkeren in de bermen tegen te gaan;

 • -

  naast het per gelijke datum vastgestelde verkeersbesluit voor uitbreiding van het parkeerverbod langs de Gasselterstraat;

het gewenst is om:

-het maatregelenpakket uit te breiden met een parkeerverbod langs een gedeelte van de Markeweg tussen Gasselterstraat en Boermarke, om te voorkomen dat het parkeren langs de weg verplaatst naar de Markeweg, en om te stimuleren dat het bij het recreatiebedrijf behorende en voldoende gedimensioneerde parkeerterrein nog beter wordt gebruikt;

Overleg politie;

 • -

  dat in overeenstemming met artikel 24 BABW overleg is gepleegd in het reguliere verkeersoverleg van 17 mei 2016 met de gemachtigde van de korpschef van de nationale politie regio Noord-Nederland;

 • -

  dat de politie kan instemmen met de aanvullende maatregelen;

Afweging andere belangen ;

dat de Vereniging dorpsbelangen Drouwen/Bronneger/Bronneger om aandacht heeft gevraagd voor de parkeerproblematiek, waarna de uitgewerkte ideeën met haar zijn besproken en overeengekomen;

dat ook de exploitant van Recreatiebedrijf Het Drouwenerzand met de te nemen maatregelen kon instemmen;

dat er voorts overleg is geweest met een aantal inwoners van Gasselte die ook zeiden overlast te ondervinden van parkeren langs de weg en in de bermen;

dat in die zin sprake is van een zorgvuldige voorbereiding van de uit te voeren maatregelen, waarbij opgemerkt wordt dat ook gezamenlijk is afgesproken dit gedeeltelijke parkeerverbod voor de Markeweg in Drouwen vast te stellen om verplaatsing van parkeeroverlast naar die straat te voorkomen;

BESLUIT :

door plaatsing van borden E1 uit Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een parkeerverbod in te stellen voor het gedeelte Markeweg tussen de Gasselterstraat en de Boermarke, in overeenstemming met de bij dit besluit behorende tekening 16.14880 dd. 10-6-2016.

Exloo, 26 juli 2016.

Namens burgemeester en wethouders,

J.Gorseling,

Manager Grondgebiedszaken

Inwerkingtreding

Het verkeersbesluit treedt in werking direct na bekendmaking ervan in de Staatscourant.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Het maken van bezwaar heeft geen opschortende werking op de inwerkingtreding van dit besluit.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener(s);

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is (“Verkeersbesluit parkeerverbod Markeweg Drouwen”);

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen, kan een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Zo’n verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Corsanr. 16.17809