Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2016, 39542VerkeersbesluitenVerkeersbesluit het opnieuw instellen van een verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde voorzieningen bij Station Amsterdam Zuid en omstreken Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

 

Kenmerk:Z-16-47810

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW 1994), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

Verder gelet op:

• het Actieplan Luchtkwaliteit (24 januari 2006),

• Voorrang voor een Gezonde Stad (25 juni 2008),

• het Plan van Aanpak Elektrisch Vervoer “Amsterdam Elektrisch” (nr. 383 van afd. 1 van

het Gemeenteblad, 2009)

• het besluit Opschaling netwerk oplaadinfrastructuur elektrisch rijden (College van B&W,

29 juni 2010).

• Het beleid en de richtlijnen “uitbreiding en realisatie van openbare infrastructuur in

msterdam van 22 februari 2016

• de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

• de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

• de mandaatbesluiten van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de

bestuurs-commissie;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat rondom het Station Zuid een gedeelte van de openbare ruimte is aangewezen waar fietsen en bromfietsen in aangewezen voorzieningen moeten staan;

 • 2.

  dat er een nieuw gebied is aangewezen en goedgekeurd door het college van B&W van Amsterdam, op 8 maart 2016;

 • 3.

  dat tegen de fietsers die buiten deze aangewezen voorzieningen staan wordt opgetreden door deze te verwijderen na de daar voor gestelde tijd, maar voor brommers en snorfietsen is dit nog niet het geval;

 • 4.

  dat er in het gebied rondom Station Zuid voldoende voorzieningen zijn gemaakt voor brommers en snorfietsen, maar dat er toch nog veel buiten deze voorzieningen brommers en snorfietsen worden gestald;

 • 5.

  dat voor brommers en snorfietsen de ruimte en materieel ontbreekt om deze te verwijderen, en dat bromfietsen en snorfietsen kentekens hebben waardoor een sanctie opgelegd kan worden;

 • 6.

  dat deze sanctie opgelegd kan worden als je het gebied waar dit voor geldt een parkeerverbod zone instelt voor fietsen en bromfietsen;

 • 7.

  dat dit gebied waar de zone voor geldt in tekening als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd;

 • 8.

  dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 • 9.

  dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

  • a.

   om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

  • b.

   ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

  • c.

   om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

  • d.

   ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 • 10.

  dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

 • 11.

  dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

BESLUIT

 • 1.

  door het verwijderen van verkeersborden conform modelE3 zone/E3 zone eindevan Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde voorzieningen” te verwijderen op de volgende locatie:

  Alle toegangswegen die bereikbaar zijn met de fiets en bromfiets van en naar het

  Zuidplein en het Gustav Mahlerpleinwelke rondom het Station Zuid liggen tussen de

  Gustav Mahlerlaan en de Prinses Irenestraat(VB Z-16-46500 besluitdatum 01-06-2016)

 • 1.

  door het plaatsen van verkeersborden conform modelE3 zone/E3 zone eindevan Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde voorzieningen” te plaatsen op de volgende locatie:

  geldende voor het gebied Station Amsterdam Zuid en omstreken(zie tekening)

 • 1.

  Het door het college van B&W vastgesteld gebied op 8 maart 2016 zie bijgevoegde tekening

namens hen,

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Beheer Openbare Ruimte

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuurs¬recht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit in de Staatscourant te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.