Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2016, 39406Ruimtelijke plannenBestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied - Tsjerkeleane 10 Ingelum gewijzigd vastgesteld

Logo Menameradiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 juli 2016 het Bestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied - Tsjerkeleane 10 Ingelum gewijzigd heeft vastgesteld.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 1 augustus 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt het plan bekijken via www.menameradiel.nl. Onder het kopje ‘bestemmingsplannen’ en vervolgens ‘bestemmingsplannen in procedure’ vindt u een rechtstreekse link naar de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt het plan tijdens openingstijden ook inzien bij de centrale balie van het gemeentekantoor in Menaam.

Omschrijving bestemmingsplan

Het plan maakt de bouw van een ligboxenstal op het perceel plaatselijk bekend Tsjerkeleane 10 te Ingelum mogelijk.

Omschrijving plangebied

Het plangebied omvat het agrarisch bedrijfsperceel op het perceel plaatselijk bekend Tsjerkeleane 10 te Ingelum.

Het plan bestaat uit een plantoelichting, bijlagen, regels en een verbeelding.

De raad heeft het plan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen betreffen het volgende:

 • 1.

  In artikel 5.1. onder d. is het woord “zonnecollectoren” gewijzigd in “zonnepanelen”;

 • 2.

  In artikel 3.5 lid d (toestaan kamperen bij de boer) is een bepaling toegevoegd met betrekking tot de milieu hygiënische, verkeerskundige en landschappelijke inpasbaarheid van een eventueel te realiseren kampeerterrein;

 • 3.

  De regel onder artikel 3.5 onder a. : “Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van de plaatsing van een mestvergistingsinstallatie of een daarmee gelijk te stellen bouwwerk” is door de raad geschrapt.

Rechtsbescherming

Tegen het besluit van de gemeenteraad kan beroep worden ingesteld door:

 • -

  degenen die eerder een ontvankelijke zienswijze hebben ingediend;

 • -

  belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen;

 • -

  een ieder, alleen voor zover het betreft de wijzigingen in het bestemmingsplan zoals hierboven opgesomd.

In alle gevallen geldt dat het beroepschrift binnen zes weken vanaf 1 augustus 2016 moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van beroep. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn in samenhang met het beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.