Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TerschellingStaatscourant 2016, 3933Ruimtelijke plannenVaststelling herstelbesluit bestemmingsplan Buitengebied Polder (onderdeel kamperen bij de boer), Terschelling

Logo Terschelling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 november 2015 het bestemmingsplan Buitengebied Polder NL.IMRO.0093.BP2013BUITENGEBIED-VG03 opnieuw, gewijzigd, heeft vastgesteld.

 

Dit bestemmingsplan is eerder op donderdag 18 december 2015 in De Terschellinger en de Staatscourant bekend gemaakt. De tekst van het bestemmingsplan was niet in overeenstemming met het raadsbesluit van 24 november 2015. De tekst is gecorrigeerd. In verband daarmee wordt het bestemmingsplan opnieuw bekend gemaakt en ter inzage gelegd.

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 17 juni 2015 aanleiding gezien om de gemeenteraad op te dragen binnen 26 weken na en met inachtneming van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen over de regeling voor het kamperen bij de boer.

 

Het herstelbesluit en het opnieuw gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan liggen, gedurende 6 weken, van vrijdag 29 januari 2016 tot en met donderdag 10 maart 2016, ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Burgemeester van Heusdenweg 10A te West-Terschelling. U kunt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ook digitaal raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ en via de gemeentelijke website http://www.terschelling.nl/ onder actueel/bekendmakingen/regels en beleid. De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling/manifest_STRI2012_0093.xml.

 

Tegen de door de gemeenteraad, met het herstelbesluit van 24 november 2015, in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die brief vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van dit besluit met het beroepschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar het postadres van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl Ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het herstelbesluit van dit bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn.

Het instellen van beroep schort de werking van het desbetreffende besluit niet op. Als het besluit voor u onherstelbare gevolgen heeft, kunt u, totdat op het beroep is beslist, een verzoek tot voorlopige voorziening doen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht).