Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - OostStaatscourant 2016, 39206VerkeersbesluitenGemeente Amsterdam, Oplaadlocaties voor elektrische voertuigen: Stadsdeel Oost

Logo Amsterdam - Oost

Verkeersbesluit Oplaadlocaties voor elektrische voertuigen: Stadsdeel Oost

Datum: 08 juli 2016

Zaaknummer: Z-16-29064

 

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Oost;

 

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de verordening op de bestuurscommissie en het ondermandaatsbesluit van het algemeen bestuur van 28 maart 2014,

 

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW 1994), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

 

Verder gelet op

het Actieplan Luchtkwaliteit (24 januari 2006), Voorrang voor een Gezonde Stad (25 juni 2008), het Plan van Aanpak Elektrisch Vervoer “Amsterdam Elektrisch” (nr. 383 van afd. 1 van het Gemeenteblad, 2009) het besluit Opschaling netwerk oplaadinfrastructuur elektrisch rijden (College van B&W, 29 juni 2010).Het beleid en de richtlijnen “uitbreiding en realisatie van openbare infrastructuur in Amsterdam van 22 februari 2016 

Overwegende dat:

- de Gemeente Amsterdam elektrisch vervoer stimuleert, zoals vastgesteld in de Agenda Duurzaamheid d.d. 11 maart 2015

- elektrisch vervoer bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en leefomgeving in Amsterdam;

- voor elektrisch vervoer een openbaar netwerk van oplaadlocaties noodzakelijk is;

- dit gebeurt door het aanwijzen en aanleggen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in Amsterdam;

- de Gemeente Amsterdam daarom sinds 2009 oplaadlocaties inricht; het beleid van de gemeente Amsterdam er op is gericht:

*om bij een oplaadpunt twee laadplekken aan te leggen zodat nieuwe uitbreidingsverzoeken kunnen worden verwezen naar bestaande laadpunten in de buurt  om efficiënt gebruik te bevorderen en de hoeveelheid aan nieuwe infrastructuur op straat te beperken;

- oplaadpunten voor algemeen gebruik zijn bestemd;auto’s van bezoekers, deelauto’s , taxi’s en bestelverkeer (indien elektrisch) maken ook gebruik van het openbare oplaadnetwerk binnen het geldende parkeer/vergunning regime.

- Er geen openbare laadvoorzieningen worden gerealiseerd op basis van uitbreidingsverzoeken waar sprake is van ‘eigen terrein’;

- oplaadpunten alleen door elektrische voertuigen gebruikt kunnen worden en dat de hoeveelheid parkeerruimte in de wijk voor niet-elektrische voertuigen daardoor afneemt;

- het belang van het ontwikkelen van een openbaar oplaadnetwerk prevaleert boven het verlies aan parkeergelegenheid; 

- van het netwerk vraaggestuurd en op basis van gebruiksdata geschiedt.voor het reserveren van een parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische voertuigen op grond van artikel 15 lid 1 WVW 1994 een verkeersbesluit vereist is;

- de maatregel in dit besluit wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer te voorkomen of te beperken;

- het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen behoren te blijven tenzij benadeelden onevenredig getroffen worden;

- met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen conform artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de politie en dat deze positief heeft geadviseerd;het hierna genoemde weggedeelte onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van stadsdeel Oost. 

 

 

Besluit 

1. Twee parkeerplaatsen in de;

- Radioweg ter hoogte van nummer 64

aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van een bord conform model E4als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990,  gecombineerd met onderbord met de tekst 'opladen elektrisch voertuig', en onderbord met OB504 daarop afgebeeld twee pijlen op een hoek van 45° als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord (OB-304) met wegsleepregeling.

 

2. hiermee twee parkeerplaatsen  te onttrekken aan het reguliere parkeerareaal; 

 

3. dit besluit in werking te laten treden zodra het bord en onderbord  onder 1 geplaatst zijn;

   

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekeningen.

 

 

 

 Amsterdam, 8 juli 2016 Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie stadsdeel Oost,namens deze, Iris Reuselaars,afdelingsmanager van de afdeling Beheer Openbare Ruimte Heel.

 

Bezwaar

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit daartegen gemotiveerd bezwaar maken bij het Dagelijks Bestuur van de bestuurscommissie stadsdeel Oost. Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift. Het indienen van een bezwaarschrift kan op 3 manieren:

1. per post: uitsluitend naar het postadres Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam

2. per fax: uitsluitend naar faxnummer 020-253 5900

3. in persoon: uitsluitend bij de receptie van het stadsdeelhuis aan de Oranje Vrijstaatkade 2 te Amsterdam (vraag om een bewijs van ontvangst)

Het is niet mogelijk om elektronisch (via internet of per email) een bezwaarschrift in te dienen.

De wettelijke bepalingen over bezwaar staan vermeld in hoofdstuk 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht.

Degene die bezwaar heeft gemaakt en meent dat er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed, kan de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening in afwachting van de uitkomst van de bezwaarschriftprocedure (zie artikel 8:81 en verder van de Algemene wet bestuursrecht). Het verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Het verzoek kan ook elektronisch worden ingediend via het Digitaal loket bestuursrecht dat te vinden is op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx .