Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Baarle-NassauStaatscourant 2016, 39129Ruimtelijke plannenREPARATIEBESLUIT BESTEMMINGSPLAN MAAIJKANT 11, ULICOTEN

Logo Baarle-Nassau

De gemeenteraad van Baarle-Nassau heeft op 15 juli 2015 het bestemmingsplan ‘Maaijkant 11’ vastgesteld. Het plan voorziet in de uitbreiding van een varkenshouderij ter plaatse.

 

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan zijn 3 beroepsschriften ingediend. Artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om hangende het beroep gebreken uit het oorspronkelijke vaststellingsbesluit te herstellen in de vorm van het nemen van een zogenaamd ‘reparatiebesluit’.

 

Op 22 juni 2016 heeft de gemeenteraad een dergelijk besluit genomen. Hiermee zijn de toelichting en de regels van het bestemmingsplan gewijzigd. De verbeelding is onveranderd gebleven.

Het besluit is onverwijld toegezonden aan Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant. GS heeft aangegeven geen reactieve aanwijzing te geven op het besluit.

 

Het raadsbesluit, het (gewijzigde) bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 26 juli 2016 tot en met 5 september 2016 voor eenieder ter inzage bij de balie in het gemeentekantoor (Singel 1 te Baarle-Nassau), tijdens werkdagen van 9:00 uur tot 12:30 uur en op woensdagmiddag van 13:30 uur tot 17:00 uur. Tevens is het plan raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website.

 

Tijdens bovengenoemde inzage termijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het reparatiebesluit. Indien beroep is ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling tevens worden verzocht een voorlopige voorziening (schorsing) te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

De reclamanten die reeds een beroep hebben ingediend op het oorspronkelijke vaststellingsbesluit zullen door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze op het reparatiebesluit te geven. Deze reclamanten hoeven geen nieuw beroep in te stellen.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Klei van de gemeente Baarle-Nassau, tel.: 088-3821000.

 

Baarle-Nassau, 22 juli 2015

Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau.