Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2016, 38534Overig

Samenwerkingsprotocol tussen Autoriteit Consument en Markt & Centraal Bureau voor de Statistiek

Partijen,

Autoriteit Consument en Markt en

Centraal Bureau voor de Statistiek

Overwegende dat,

 • op 1 april 2013 de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in werking is getreden;

 • vanaf die datum de Autoriteit Consument en Markt (ACM) rechtsopvolger is van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit;

 • op grond van artikel 2, tweede lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, ACM belast is met taken die haar bij of krachtens de wet zijn opgedragen op het terrein van algemeen mededingingingstoezicht, sectorspecifiek markttoezicht en consumentenbescherming;

 • het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op grond van artikel 3 van de Wet op het Centraal bureau voor de Statistiek tot taak heeft het van overheidswege verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde statistieken;

 • CBS voor de berekening van de consumentenprijsindices (CPI) prijswaarnemingen moet uitvoeren bij energiebedrijven;

 • CBS omzetgegevens bij energiebedrijven moet opvragen ten behoeve van de omzetstatistieken;

 • CBS voor de uitvoering van prijswaarnemingen en verkrijgen van omzetgegevens gebruikmaakt van bij ACM beschikbare gegevens over tarieven en omzetten van energiebedrijven voor levering en transport van elektriciteit en gas;

 • de betrouwbaarheid van de consumentenprijsindex hiermee toeneemt;

 • CBS voor zijn energiestatistieken nodig heeft:

  • marktaandelen op de eindgebruikersmarkt;

  • data over netverliezen in het electriciteitsnet, per netbeheerder;

 • CBS gegevens oplevert aan Eurostat om te kunnen voldoen aan EU-verplichtingen op het gebied van statistieken over de telecomsector, energieverbruik consumentenprijzen en dienstenprijzen;

 • CBS voor het opleveren van gegevens aan Eurostat gebruik maakt van bestaande enquêtes en registraties, zoals de Telecommonitor die door ACM wordt uitgevoerd;

 • hierdoor de enquêtedruk voor de energie- en telecombedrijven vermindert; en

 • de Directeur-Generaal van de Statistiek krachtens artikel 33 van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (Stb. 2003, 516) bevoegd is gebruik te maken van gegevens uit registraties die de ACM bijhoudt in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken.

Spreken het volgende af:

HOOFDSTUK 1 DEFINITIES EN REIKWIJDTE VAN HET SAMENWERKINGSPROTOCOL

Artikel 1 Definities

In dit samenwerkingsprotocol wordt verstaan onder:

a. ACM:

Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

b. CBS:

het Centraal Bureau voor de Statistiek, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek;

Artikel 2 Doel

Het doel van dit samenwerkingsprotocol is het vastleggen van afspraken over hoe ACM gegevens verstrekt aan CBS. CBS heeft deze gegevens nodig om haar wettelijke taken uit te voeren.

HOOFDSTUK 2 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 3 Contactpersoon

 • 1. ACM en CBS wijzen elk een contactpersoon binnen hun organisatie aan. De contactpersonen fungeren als aanspreekpunt voor de uitvoering van dit samenwerkingsprotocol.

 • 2. Indien tussen contactpersonen van ACM en CBS een geschil ontstaat over het nakomen van dit samenwerkingsprotocol, treden de bestuursvoorzitter van ACM en en de Directeur-Generaal van CBS met elkaar in overleg.

HOOFDSTUK 3 INFORMATIEVERSTREKKING EN OVERLEG

Artikel 4 Informeren

ACM en CBS informeren elkaar over zaken en ontwikkelingen die voor het uitvoeren van hun wettelijke taken van belang (kunnen) zijn.

Artikel 5 Verstrekking van informatie

 • 1. ACM verstrekt op grond van artikel 7, tweede lid, Iw juncto artikel 33, vierde lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek gegevens aan CBS.

 • 2. ACM verstrekt aan CBS gegevens ten behoeve van:

  • a. de maandelijkse productie van het consumentenprijsindexcijfer van CBS voor alle energiebedrijven;

  • b. de energiestatistieken; en

  • c. de telecomstatistieken.

 • 3. ACM verstrekt per contractsoort en per leverancier van elektriciteit en gas de omzet en het aantal huishoudens. Bijlage 1 beschrijft de gegevens die worden geleverd. Deze gegevens worden gebruikt voor het bepalen van de onderlinge marktverhoudingen.

 • 4. ACM verstrekt jaarlijks voor alle energiebedrijven de tarieven voor transport van elektriciteit en gas. Tabel B in Bijlage 2 beschrijft de gegevens die worden geleverd.

 • 5. ACM verstrekt maandelijks voor alle energiebedrijven de tarieven voor levering van elektriciteit en gas. Tabel C in Bijlage 2 beschrijft de gegevens die worden geleverd.

 • 6. gegevens over een maand (punt 4) moeten uiterlijk op de 10e van iedere maand aangeleverd worden zodat CBS deze op tijd kan verwerken in de CPI.

 • 7. ACM levert jaarlijks gegevens over marktaandelen op de eindgebruikersmarkt voor elektriciteit en gas ten behoeve van de Eurostat Competition Indicators. Bijlage 3 beschrijft de gegevens die geleverd worden.

 • 8. ACM levert jaarlijks per netbeheerder gegevens over netverliezen in het elektriciteitsnet. Deze gegevens gebruikt CBS voor de energiestatistieken. Bijlage 4 beschrijft de gegevens die geleverd worden.

 • 9. ACM levert de gegevens van de Telecommonitor. Dit gebeurt ieder kwartaal, tenzij in overleg anders wordt overeengekomen. In Bijlage 5 is de vragenlijst van de Telecommonitor (zoals in gebruik op 15 juni 2015) opgenomen. Bijlage 6 beschrijft een voorbeeldplanning voor het aanleveren van de gegevens.

 • 10. Wanneer ACM concrete plannen heeft om onderwerpen, variabelen en/of definities in de Telecommonitor significant te wijzigen, neemt ACM contact op met CBS zodat gevolgen voor de statistiek zo veel mogelijk worden beperkt. Hetzelfde geldt voor wijzigingen in dataleveringen aan CBS ten behoeve van bijvoorbeeld de Consumentenprijsindex, de Dienstenprijsindex of energiestatistieken.

Artikel 6 Wijze van informatieverstrekking

 • 1. ACM levert de gegevens kosteloos digitaal aan.

 • 2. De verstrekking van de gegevens verloopt via een beveiligde lijn.

Artikel 7 Controle gegevens Telecommonitor

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de gegevens van de Telecommonitor meldt CBS of het bestand correct is ingelezen en de gegevens volledig en plausibel zijn. Als het gegevensbestand gecorrigeerd moet worden, levert de ACM dat zo spoedig mogelijk aan.

Artikel 8 Gebruik door CBS

 • 1. CBS gebruikt de in artikel 4 genoemde gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden.

 • 2. CBS gebruikt de in het eerste lid bedoelde gegevens conform zijn publiekrechtelijke taak en met inachtneming van al hetgeen ingevolge de Wet op het Centraal bureau voor de Statistiek uit de vervulling van deze taak voortvloeit of daarmee verband houdt.

 • 3. CBS draagt er zorg voor dat uit de door CBS gepubliceerde gegevens op geen enkele wijze informatie over prijzen van individuele bedrijven valt af te leiden.

 • 4. Gegevens van individuele bedrijven kunnen uitsluitend worden verstrekt aan EuroStat, die gerechtigd is om individuele bedrijfsgegevens te gebruiken voor statistische doeleinden en communautaire verplichtingen.

 • 5. Uitbreiding van instanties waaraan gegevens van individuele bedrijven geleverd worden zal, binnen de van toepassing zijnde wettelijke en gebruikelijke kaders, uitsluitend plaatsvinden na overleg met ACM en (indien noodzakelijk) met instemming van de Centrale Commissie voor de Statistiek.

 • 6. Wanneer de levering persoonsgegevens bevat, handelt CBS in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden

Wanneer door onvoorziene omstandigheden de in artikel 4 genoemde gegevens niet op tijd aangeleverd kunnen worden, informeert ACM CBS hier zo snel mogelijk over.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 10 Looptijd samenwerkingsprotocol

Dit samenwerkingsprotocol wordt voor een periode van twee jaar aangegegaan. Na verloop van twee jaar wordt het samenwerkingprotocol stilzwijgend met telkens één jaar verlengd, tenzij een van de partijen ten minste drie maanden voor het einde van de looptijd van het lopende jaar schriftelijk aan de andere partij meedeelt het samenwerkingsprotocol te willen beëindigen.

Artikel 11 Evaluatie

Iedere twee jaar worden dit samenwerkingsprotocol en de uitvoering ervan door de betrokken partijen geëvalueerd. Daarbij wordt besloten of aanpassing van het samenwerkingsprotocol nodig is. Indien hier aanleiding voor is, kan de evaluatie eerder of later plaatsvinden.

Artikel 12 Wijzigingen

Dit samenwerkingsprotocol kan in onderling overleg slechts schriftelijk en met instemming van beide partijen worden aangepast of aangevuld. Partijen zullen het samenwerkingsprotocol in ieder geval in overeenstemming brengen en houden met eventuele wetswijzigingen.

Artikel 13 Vervallen GegevensLeveringOvereenkomst OPTA en CBS

De GegevensLeveringOvereenkomst en alle daarin opgenomen afspraken tussen OPTA en CBS, zoals gesloten op 5 december 2011, komen bij de inwerkingtreding van dit samenwerkingsprotocol te vervallen. Dit samenwerkingsprotocol tussen ACM en CBS vervangt de GegevensLeveringOvereenkomst tussen OPTA en CBS.

Artikel 14 Plaatsing Staatscourant

Dit samenwerkingsprotocol zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit samenwerkingsprotocol treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Den Haag op 30 juni 2016,

De Autoriteit Consument en Markt, namens deze, C.A. Fonteijn Bestuursvoorzitter

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, namens deze, T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi Directeur-Generaal

BIJLAGE 1: RECORDBESCHRIJVING LEVERINGEN TWEE KEER PER JAAR

A. Verbruiks- en verhoudingscijfers CPI Energie voor vaststellen artikelwegingen en wegingen per leverancier

Nr

Inhoud

Eenheid

Frequentie

levermoment

1

Aantal huishoudens met grijze stroom, variabele prijs, contract onbepaalde tijd, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

2

Aantal huishoudens met grijze stroom, variabele prijs, contract 1 jaar, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

3

Aantal huishoudens met grijze stroom, 1 jaar vaste prijs, contract onbepaalde tijd, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

4

Aantal huishoudens met grijze stroom, 1 jaar vaste prijs, contract 1 jaar, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

5

Aantal huishoudens met grijze stroom, 2 jaar vaste prijs, contract 2 jaar, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

6

Aantal huishoudens met grijze stroom, 3 jaar vaste prijs, contract 3 jaar, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

7

Aantal huishoudens met grijze stroom, 5 jaar vaste prijs, contract 5 jaar, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

8

Aantal huishoudens met groene stroom, variabele prijs, contract onbepaalde tijd, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

9

Aantal huishoudens met groene stroom, variabele prijs, contract 1 jaar, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

10

Aantal huishoudens met groene stroom, 1 jaar vaste prijs, contract onbepaalde tijd, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

11

Aantal huishoudens met groene stroom, 1 jaar vaste prijs, contract 1 jaar, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

12

Aantal huishoudens met groene stroom, 2 jaar vaste prijs, contract 2 jaar, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

13

Aantal huishoudens met groene stroom, 3 jaar vaste prijs, contract 3 jaar, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

14

Aantal huishoudens met groene stroom, 5 jaar vaste prijs, contract 5 jaar, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

15

Aantal huishoudens met gas, variabele prijs, contract onbepaalde tijd, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

16

Aantal huishoudens met gas, variabele prijs, contract 1 jaar, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

17

Aantal huishoudens met gas, 1 jaar vaste prijs, contract onbepaalde tijd, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

18

Aantal huishoudens met gas, 1 jaar vaste prijs, contract 1 jaar, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

19

Aantal huishoudens met gas, 2 jaar vaste prijs, contract 2 jaar, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

20

Aantal huishoudens met gas, 3 jaar vaste prijs, contract 3 jaar, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

21

Aantal huishoudens met gas, 5 jaar vaste prijs, contract 5 jaar, per leverancier en totaal

Aantal

2x per jaar

1 maart en 1 september

BIJLAGE 2: RECORDBESCHRIJVING JAARLIJKSE EN MAANDELIJKSE LEVERINGEN

B. Transporttarieven1)

Nr

Inhoud

Eenheid

Frequentie

Levermoment

Opmerking

1

Vastrecht elektriciteit per transportbedrijf

€ per jaar

Jaarlijks

Oktober

 

2

Periodieke aansluitvergoeding elektriciteit per transportbedrijf

€ per jaar

Jaarlijks

Oktober

 

3

Meterkosten elektriciteit per transportbedrijf

€ per jaar

Jaarlijks

Oktober

1 fase meter

4

Capaciteitstarief elektriciteit per transportbedrijf

€ per jaar

Jaarlijks

Oktober

 

5

Systeemdiensten elektriciteit tarief per transportbedrijf

€ per jaar

Jaarlijks

Oktober

 

6

Vastrecht transport gas per transportbedrijf

€ per jaar

Jaarlijks

Oktober

 

7

Capaciteitsafhankelijk tarief*factor rekencapaciteit gas per transportbedrijf

€ per jaar

Jaarlijks

Oktober

 

8

Periodieke aansluitvergoeding gas per transportbedrijf

€ per jaar

Jaarlijks

Oktober

 

1) Door de ACM worden enkel maximumtarieven vastgesteld voor vastrecht, periodieke aansluitvergoeding, capaciteitstarief, systeemdiensten en meterkosten (alleen elektriciteit). Netbeheerders mogen hiervan afwijken door een lager tarief te vragen (al zal dat in praktijk weinig voorkomen). De ACM kan daarom geen garantie geven dat de vastgestelde tarieven ook daadwerkelijk aan consumenten zijn berekend.

C. Leveringstarieven

Nr

Inhoud

Eenheid

Frequentie

Levermoment

Opmerking

9

Vastrecht levering elektriciteit

€ per jaar

Maandelijks

uiterlijk 10e van de maand

Voor iedere elektriciteits- leverancier/product combinatie, zoals genoemd in nr. 1 t/m 14 van bijlage 1

10

Verbruik per kWh, levering, Enkele teller

€ per kWh

Maandelijks

uiterlijk 10e van de maand

Voor iedere elektriciteits- leverancier/product combinatie, zoals genoemd in nr. 1 t/m 14 van bijlage 1

11

Verbruik per kWh, levering, Dubbele teller normaal

€ per kWh

Maandelijks

uiterlijk 10e van de maand

Voor iedere elektriciteits- leverancier/product combinatie, zoals genoemd in nr. 1 t/m 14 van bijlage 1

12

Verbruik per kWh, levering, Dubbele teller laag

€ per kWh

Maandelijks

uiterlijk 10e van de maand

Voor iedere elektriciteits- leverancier/product combinatie, zoals genoemd in nr. 1 t/m 14 van bijlage 1

13

Vastrecht levering gas

€ per jaar

Maandelijks

uiterlijk 10e van de maand

Voor iedere aardgasleverancier/product combinatie, zoals genoemd in nr. 15 t/m 21 van bijlage 1

14

Verbruik per m3, levering

€ per m3

Maandelijks

uiterlijk 10e van de maand

Voor iedere aardgasleverancier/product combinatie, zoals genoemd in nr. 15 t/m 21 van bijlage 1

BIJLAGE 3: RECORDBESCHRIJVING GEAGGREGEERDE GEGEVENS OVER MARKTAANDELEN OP DE EINDGEBRUIKERSMARKT VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR DE EUROSTAT COMPETITION INDICATORS

Nr

Inhoud

Eenheid

Frequentie

Levermoment

Opmerking

1

Aantal leveranciers voor eindgebruikers, elektriciteit, gedefinieerd als aantal vergunninghouders per juli

Aantal

Jaarlijks

uiterlijk 30 november

Levering heeft betrekking op jaar t-1

2

Aantal leveranciers voor eindgebruikers dat minimaal 5 procent van het elektriciteitsverbruik van de eindgebruikers levert.

Aantal

Jaarlijks

uiterlijk 30 november

Levering heeft betrekking op jaar t-1

3

Gezamenlijke marktaandeel van de bedrijven die minimaal 5 procent van het elektriciteitsverbruik van de eindgebruikers leveren (in hele procenten).

Percentage

Jaarlijks

uiterlijk 30 november

Levering heeft betrekking op jaar t-1

4

Aantal leveranciers voor eindgebruikers, gas, gedefinieerd als aantal vergunninghouders per juli

Aantal

Jaarlijks

uiterlijk 30 november

Levering heeft betrekking op jaar t-1

5

Aantal leveranciers voor eindgebruikers dat minimaal 5 procent van het gasverbruik van de eindgebruikers levert.

Aantal

Jaarlijks

uiterlijk 30 november

Levering heeft betrekking op jaar t-1

6

Gezamenlijke marktaandeel van de bedrijven die minimaal 5 procent van het gasverbruik van de eindgebruikers leveren (in hele procenten).

Percentage

Jaarlijks

uiterlijk 30 november

Levering heeft betrekking op jaar t-1

Eurostat vraagt om gegevens voor leveranciers aan alle eindverbruikers. Die gegevens heeft ACM echter niet. ACM heeft wel de gegevens voor de kleinverbruikersmarkt. Met Eurostat is daarom afgesproken om uit te gaan van de vergunninghouders op de kleinverbruikersmarkt die leveren aan kleinverbruikers. Vragen 2, 3, 5 en 6 worden dus ook op vergunninghouder niveau beantwoord, dit houdt in dat partijen die samen in één holding zitten niet samengevoegd zijn maar als separate entiteiten zijn behandeld.

Tot slot de definities van kleinverbruikers:

Bij elektriciteit: afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A.

Bij aardgas: afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m3(n) per uur.

BIJLAGE 4: BESCHRIJVING BESTAND NETVERLIEZEN ELEKTRICITEIT

CBS gebruikt data voor netverliezen voor de statistiek van het aanbod en verbruik van elektriciteit. Verder zijn deze data nuttig bij het beoordelen van de betrouwbaarheid van de klantenbestanden met levering en teruglevering van elektriciteit per aansluiting die CBS van de netbedrijven ontvangt.

Jaarlijks in het jaar t ontvangt CBS uiterlijk 15 september een Excel-bestand met data over netverliezen. Dit bestand bevat de volgende informatie per netbeheerder van landelijke en regionale openbare elektriciteitsnetten:

 • Getransporteerde elektriciteit in GWh/jaar in het jaar t-1,t-2 en t-3.

 • Netverliezen in GWh/jaar in het jaar t-1,t-2 en t-3.

Het gaat om de totale netverliezen, administratief en technisch bij elkaar. Cijfers over t-1 en t-2 zijn voorlopig, cijfers over t-3 zijn definitief.

CBS zal alleen geaggregeerde gegevens naar buiten brengen. Gegevens per netbeheerder zullen niet naar buiten worden gebracht.

BIJLAGE 5: METADATA TELECOMMONITOR

Deze bijlage beschrijft de metadata van de Telecommonitor zoals in gebruik op 15 juni 2015. De ACM selecteert de partijen die worden opgenomen in de uitvraag. Indien nodig geacht, kan worden besloten een deel van de vragen niet te stellen aan partijen waarvoor deze niet als relevant worden gezien.

Vraagnummer

Onderwerp

Eenheid

Frequentie

Algemeen A1: Totaal omzet – jaarlijks

0_A1_1_1

Retail jaaromzet – Mobiele netwerken – Telefonie

€ 1.000

Jaarlijks

0_A1_1_2

Retail jaaromzet – Mobiele netwerken – Breedband

€ 1.000

Jaarlijks

0_A1_1_3

Retail jaaromzet – Mobiele netwerken – Overig

€ 1.000

Jaarlijks

0_A1_2_1

Wholesale jaaromzet – Mobiele netwerken – Telefonie

€ 1.000

Jaarlijks

0_A1_2_2

Wholesale jaaromzet – Mobiele netwerken – Breedband

€ 1.000

Jaarlijks

0_A1_2_3

Wholesale jaaromzet – Mobiele netwerken – Overig

€ 1.000

Jaarlijks

0_A1_3_1

Retail jaaromzet – Vaste netwerken – Telefonie

€ 1.000

Jaarlijks

0_A1_3_2

Retail jaaromzet – Vaste netwerken – Breedband

€ 1.000

Jaarlijks

0_A1_3_3

Retail jaaromzet – Vaste netwerken – Televisie

€ 1.000

Jaarlijks

0_A1_3_4

Retail jaaromzet – Vaste netwerken – Overig

€ 1.000

Jaarlijks

0_A1_4_1

Wholesale jaaromzet – Vaste netwerken – Telefonie

€ 1.000

Jaarlijks

0_A1_4_2

Wholesale jaaromzet – Vaste netwerken – Breedband

€ 1.000

Jaarlijks

0_A1_4_3

Wholesale jaaromzet – Vaste netwerken – Televisie

€ 1.000

Jaarlijks

0_A1_4_4

Wholesale jaaromzet – Vaste netwerken – Overig

€ 1.000

Jaarlijks

Algemeen A2: Investeringen – jaarlijks

0_A2_1_1

Investeringen (immateriële en materiële activa) – Mobiele netwerken

€ 1.000

Jaarlijks

0_A2_1_2

Investeringen (immateriële en materiële activa) – Vaste netwerken

€ 1.000

Jaarlijks

0_A2_1_3

Investeringen (immateriële en materiële activa) – Overig

€ 1.000

Jaarlijks

Algemeen A3: Netwerk

0_A3_1_1

Homes passed via eigen netwerk – xDSL via MDF

Aantal x 1.000

Per kwartaal

0_A3_1_2

Homes passed via eigen netwerk – xDSL via SDF

Aantal x 1.000

Per kwartaal

0_A3_1_3

Homes passed via eigen netwerk – COAX

Aantal x 1.000

Per kwartaal

0_A3_1_4

Homes passed via eigen netwerk – FttH

Aantal x 1.000

Per kwartaal

0_A3_2_1

Colocaties – MDF-centrales

Aantal

Per kwartaal

0_A3_2_2

Colocaties – SDF-centrales

Aantal

Per kwartaal

0_A3_2_3

Colocaties – ODF-centrales (FttH)

Aantal

Per kwartaal

0_A3_2_4

Colocaties – ODF-centrales (FttO)

Aantal

Per kwartaal

0_A3_2_5

Colocaties – Actieve ODF locaties (POPs tbv FttH)

Aantal

Per kwartaal

Mobiel A1: Retail – Aansluitingen

10_A1_1_1

Postpaid – sim only – Enkel voor spraak

Aantal x 1.000

Per kwartaal

10_A1_1_2

Postpaid – sim only – Data en spraak in bundel

Aantal x 1.000

Per kwartaal

10_A1_1_3

Postpaid – sim only – Data en spraak apart

Aantal x 1.000

Per kwartaal

10_A1_1_4

Postpaid – sim only – Enkel voor data

Aantal x 1.000

Per kwartaal

10_A1_2_1

Postpaid – met toestel – Enkel voor spraak

Aantal x 1.000

Per kwartaal

10_A1_2_2

Postpaid – met toestel – Data en spraak in bundel

Aantal x 1.000

Per kwartaal

10_A1_2_3

Postpaid – met toestel – Data en spraak apart

Aantal x 1.000

Per kwartaal

10_A1_2_4

Postpaid – met toestel – Enkel voor data

Aantal x 1.000

Per kwartaal

10_A1_3_1

Prepaid – Enkel voor spraak

Aantal x 1.000

Per kwartaal

10_A1_3_2

Prepaid – Data en spraak in bundel

Aantal x 1.000

Per kwartaal

10_A1_3_3

Prepaid – Enkel voor data

Aantal x 1.000

Per kwartaal

10_A1_4_1

Machine-to-machine – Machine-to-machine

Aantal x 1.000

Per kwartaal

Mobiel A2: Retail – Omzet

10_A2_1_1

Postpaid – sim only – Belminuten

€ 1.000

Per kwartaal

10_A2_1_2

Postpaid – sim only – SMS-berichten

€ 1.000

Per kwartaal

10_A2_1_3

Postpaid – sim only – Data

€ 1.000

Per kwartaal

10_A2_1_4

Postpaid – sim only – Overig

€ 1.000

Per kwartaal

10_A2_2_1

Postpaid – met toestel – Belminuten

€ 1.000

Per kwartaal

10_A2_2_2

Postpaid – met toestel – SMS-berichten

€ 1.000

Per kwartaal

10_A2_2_3

Postpaid – met toestel – Data

€ 1.000

Per kwartaal

10_A2_2_4

Postpaid – met toestel – Overig

€ 1.000

Per kwartaal

10_A2_3_1

Prepaid – Belminuten

€ 1.000

Per kwartaal

10_A2_3_2

Prepaid – SMS-berichten

€ 1.000

Per kwartaal

10_A2_3_3

Prepaid – Data

€ 1.000

Per kwartaal

10_A2_3_4

Prepaid – Overig

€ 1.000

Per kwartaal

10_A2_4_1

Machine-to-machine – SMS-berichten

€ 1.000

Per kwartaal

10_A2_4_2

Machine-to-machine – Data

€ 1.000

Per kwartaal

10_A2_4_3

Machine-to-machine – Overig

€ 1.000

Per kwartaal

Mobiel A3: Retail – Volume

10_A3_1_1

Postpaid – sim only – Belminuten

Minuten x 1.000

Per kwartaal

10_A3_1_2

Postpaid – sim only – SMS-berichten

Aantal x 1.000

Per kwartaal

10_A3_1_3

Postpaid – sim only – Data 2G/3G

MB x 1.000

Per kwartaal

10_A3_1_4

Postpaid – sim only – Data 4G

MB x 1.000

Per kwartaal

10_A3_2_1

Postpaid – met toestel – Belminuten

Minuten x 1.000

Per kwartaal

10_A3_2_2

Postpaid – met toestel – SMS-berichten

Aantal x 1.000

Per kwartaal

10_A3_2_3

Postpaid – met toestel – Data 2G/3G

MB x 1.000

Per kwartaal

10_A3_2_4

Postpaid – met toestel – Data 4G

MB x 1.000

Per kwartaal

10_A3_3_1

Prepaid – Belminuten

Minuten x 1.000

Per kwartaal

10_A3_3_2

Prepaid – SMS-berichten

Aantal x 1.000

Per kwartaal

10_A3_3_3

Prepaid – Data 2G/3G

MB x 1.000

Per kwartaal

10_A3_3_4

Prepaid – Data 4G

MB x 1.000

Per kwartaal

10_A3_4_1

Machine-to-machine – SMS-berichten

Aantal x 1.000

Per kwartaal

10_A3_4_2

Machine-to-machine – Data 2G/3G

MB x 1.000

Per kwartaal

10_A3_4_3

Machine-to-machine – Data 4G

MB x 1.000

Per kwartaal

10_A3_5_1

Netwerk – On-net belminuten

Minuten x 1.000

Per kwartaal

10_A3_5_2

Netwerk – Off-net belminuten – nationaal vast

Minuten x 1.000

Per kwartaal

10_A3_5_3

Netwerk – Off-net belminuten – nationaal mobiel

Minuten x 1.000

Per kwartaal

10_A3_5_4

Netwerk – Off-net belminuten – internationaal

Minuten x 1.000

Per kwartaal

Mobiel B1: Wholesale – Aansluitingen

10_B1_1_1

Wholesale aansluitingen – Alleen voor spraak

Aantal x 1.000

Per kwartaal

10_B1_1_2

Wholesale aansluitingen – Data en spraak

Aantal x 1.000

Per kwartaal

10_B1_1_3

Wholesale aansluitingen – Alleen voor data

Aantal x 1.000

Per kwartaal

Mobiel B2: Wholesale – Omzet

10_B2_1_1

Wholesale omzet – Belminuten

€ 1.000

Per kwartaal

10_B2_1_2

Wholesale omzet – SMS-berichten

€ 1.000

Per kwartaal

10_B2_1_3

Wholesale omzet – Data

€ 1.000

Per kwartaal

10_B2_1_4

Wholesale omzet – Overig

€ 1.000

Per kwartaal

Mobiel B3: Wholesale – Volume

10_B3_1_1

Wholesale volume – Belminuten

Minuten x 1.000

Per kwartaal

10_B3_1_2

Wholesale volume – SMS-berichten

Aantal x 1.000

Per kwartaal

10_B3_1_3

Wholesale volume – Data 2G/3G

MB x 1.000

Per kwartaal

10_B3_1_4

Wholesale volume – Data 4G

MB x 1.000

Per kwartaal

Mobiel C1: Wholesale afgifte – Omzet

10_C1_1_1

Wholesale omzet – afgifte – Spraakdiensten nationaal

€ 1.000

Per kwartaal

10_C1_1_2

Wholesale omzet – afgifte – 0800

€ 1.000

Per kwartaal

10_C1_1_3

Wholesale omzet – afgifte – SMS nationaal

€ 1.000

Per kwartaal

10_C1_1_4

Wholesale omzet – afgifte – Overig nationaal

€ 1.000

Per kwartaal

10_C1_1_5

Wholesale omzet – afgifte – Vanuit het buitenland

€ 1.000

Per kwartaal

Mobiel C2: Wholesale afgifte – Volume

10_C2_1_1

Wholesale volume – afgifte – Spraakdiensten nationaal

Minuten x 1.000

Per kwartaal

10_C2_1_2

Wholesale volume – afgifte – 0800

Minuten x 1.000

Per kwartaal

10_C2_1_3

Wholesale volume – afgifte – SMS nationaal

Aantal x 1.000

Per kwartaal

10_C2_1_4

Wholesale volume – afgifte – Overig nationaal

Minuten x 1.000

Per kwartaal

10_C2_1_5

Wholesale volume – afgifte – Vanuit het buitenland

Minuten x 1.000

Per kwartaal

Mobiel D1: Financiële cijfers

10_D1_1_1

Financiële cijfers – EBITDA

€ 1.000

Per kwartaal

10_D1_1_2

Financiële cijfers – Depreciation and amortization

€ 1.000

Per kwartaal

10_D1_1_3

Financiële cijfers – Asset value

€ 1.000

Per kwartaal

10_D1_1_4

Financiële cijfers – CAPEX

€ 1.000

Per kwartaal

Vaste telefonie A1: Retail – Aansluitingen

20_A1_1_1

PSTN – PSTN obv eigen netwerk

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_1_2

PSTN – PSTN obv ULL en SLU

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_1_3

PSTN – PSTN obv WBT

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_1_4

PSTN – PSTN obv huurlijnen

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_1_5

PSTN – PSTN obv WLR

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_1_6

PSTN – PSTN obv andere input

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_2_1

ISDN1 – ISDN1 obv eigen netwerk

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_2_2

ISDN1 – ISDN1 obv ULL en SLU

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_2_3

ISDN1 – ISDN1 obv WBT

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_2_4

ISDN1 – ISDN1 obv eigen netwerk

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_2_5

ISDN1 – ISDN1 obv WLR

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_2_6

ISDN1 – ISDN1 obv andere input

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_3_1

ISDN2 – ISDN2 obv eigen netwerk

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_3_2

ISDN2 – ISDN2 obv ULL en SLU

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_3_3

ISDN2 – ISDN2 obv WBT

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_3_4

ISDN2 – ISDN2 obv huurlijnen

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_3_5

ISDN2 – ISDN2 obv WLR

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_3_6

ISDN2 – ISDN2 obv andere input

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_4_1

ISDN15 – ISDN15 obv eigen netwerk

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_4_2

ISDN15 – ISDN15 obv ULL en SLU

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_4_3

ISDN15 – ISDN15 obv WBT

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_4_4

ISDN15 – ISDN15 obv huurlijnen

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_4_5

ISDN15 – ISDN15 obv WLR

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_4_6

ISDN15 – ISDN15 obv andere input

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_5_1

ISDN20 – ISDN20 obv eigen netwerk

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_5_2

ISDN20 – ISDN20 obv ULL en SLU

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_5_3

ISDN20 – ISDN20 obv WBT

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_5_4

ISDN20 – ISDN20 obv huurlijnen

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_5_5

ISDN20 – ISDN20 obv WLR

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_5_6

ISDN20 – ISDN20 obv andere input

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_6_1

ISDN30 – ISDN30 obv eigen netwerk

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_6_2

ISDN30 – ISDN30 obv ULL en SLU

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_6_3

ISDN30 – ISDN30 obv WBT

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_6_4

ISDN30 – ISDN30 obv huurlijnen

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_6_5

ISDN30 – ISDN30 obv WLR

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_6_6

ISDN30 – ISDN30 obv andere input

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_7_1

VoB enkellijns – VoB enkellijns obv eigen netwerk

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_7_2

VoB enkellijns – VoB enkellijns obv ULL en SLU

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_7_3

VoB enkellijns – VoB enkellijns obv WBT

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_7_4

VoB enkellijns – VoB enkellijns obv huurlijnen

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_7_5

VoB enkellijns – VoB enkellijns obv andere input

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_8_1

VoB tweelijns – VoB tweelijns obv eigen netwerk

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_8_2

VoB tweelijns – VoB tweelijns obv ULL en SLU

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_8_3

VoB tweelijns – VoB tweelijns obv WBT

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_8_4

VoB tweelijns – VoB tweelijns obv huurlijnen

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_8_5

VoB tweelijns – VoB tweelijns obv andere input

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_9_1

VoB meerlijns – VoB meerlijns obv eigen netwerk

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_9_2

VoB meerlijns – VoB meerlijns obv ULL en SLU

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_9_3

VoB meerlijns – VoB meerlijns obv WBT

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_9_4

VoB meerlijns – VoB meerlijns obv huurlijnen

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_9_5

VoB meerlijns – VoB meerlijns obv andere input

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A1_10_1

C(P)S – Eigen C(P)S abonnees

Aantal x 1.000

Per kwartaal

Vaste telefonie A2: Retail – Overstap

20_A2_1_1

Overstap PSTN – PSTN adds

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A2_1_2

Overstap PSTN – PSTN disconnects

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A2_2_1

Overstap ISDN1 – ISDN1 adds

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A2_2_2

Overstap ISDN1 – ISDN1 disconnects

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A2_3_1

Overstap ISDN2 – ISDN2 adds

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A2_3_2

Overstap ISDN2 – ISDN2 disconnects

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A2_4_1

Overstap ISDN15 – ISDN15 adds

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A2_4_2

Overstap ISDN15 – ISDN15 disconnects

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A2_5_1

Overstap ISDN20 – ISDN20 adds

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A2_5_2

Overstap ISDN20 – ISDN20 disconnects

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A2_6_1

Overstap ISDN30 – ISDN30 adds

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A2_6_2

Overstap ISDN30 – ISDN30 disconnects

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A2_7_1

Overstap VoB enkellijns – VoB enkellijns adds

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A2_7_2

Overstap VoB enkellijns – VoB enkellijns disconnects

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A2_8_1

Overstap VoB tweelijns – VoB tweelijns adds

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A2_8_2

Overstap VoB tweelijns – VoB tweelijns disconnects

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A2_9_1

Overstap VoB meerlijns – VoB meerlijns adds

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A2_9_2

Overstap VoB meerlijns – VoB meerlijns disconnects

Aantal x 1.000

Per kwartaal

Vaste telefonie A3: Retail – Omzet

20_A3_1_1

Omzet PSTN – Abonnement

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_1_2

Omzet PSTN – Variabele omzet en flat fee

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_2_1

Omzet ISDN1 – Abonnement

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_2_2

Omzet ISDN1 – Variabele omzet en flat fee

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_3_1

Omzet ISDN2 – Abonnement

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_3_2

Omzet ISDN2 – Variabele omzet en flat fee

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_4_1

Omzet ISDN15 – Abonnement

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_4_2

Omzet ISDN15 – Variabele omzet en flat fee

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_5_1

Omzet ISDN20 – Abonnement

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_5_2

Omzet ISDN20 – Variabele omzet en flat fee

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_6_1

Omzet ISDN30 – Abonnement

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_6_2

Omzet ISDN30 – Variabele omzet en flat fee

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_7_1

Omzet VoB enkellijns – Abonnement

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_7_2

Omzet VoB enkellijns – Variabele omzet en flat fee

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_8_1

Omzet VoB tweelijns – Abonnement

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_8_2

Omzet VoB tweelijns – Variabele omzet en flat fee

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_9_1

Omzet VoB meerlijns – Abonnement

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_9_2

Omzet VoB meerlijns – Variabele omzet en flat fee

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_10_1

Omzet C(P)S – Totaal

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_11_1

Omzet naar type verkeer – Vast nationaal

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_11_2

Omzet naar type verkeer – Internationaal

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_11_3

Omzet naar type verkeer – Mobiel nationaal

€ 1.000

Per kwartaal

20_A3_11_4

Omzet naar type verkeer – Overig

€ 1.000

Per kwartaal

Vaste telefonie A4: Retail – Volume

20_A4_1_1

Belminuten per type aansluiting – Belminuten via PSTN

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A4_1_2

Belminuten per type aansluiting – Belminuten via ISDN1

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A4_1_3

Belminuten per type aansluiting – Belminuten via ISDN2

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A4_1_4

Belminuten per type aansluiting – Belminuten via ISDN15

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A4_1_5

Belminuten per type aansluiting – Belminuten via ISDN20

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A4_1_6

Belminuten per type aansluiting – Belminuten via ISDN30

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A4_1_7

Belminuten per type aansluiting – Belminuten via VoB enkellijns

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A4_1_8

Belminuten per type aansluiting – Belminuten via VoB tweelijns

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A4_1_9

Belminuten per type aansluiting – Belminuten via VoB meerlijns

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A4_1_10

Belminuten per type aansluiting – Belminuten via C(P)S

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A4_2_1

Belminuten naar type verkeer – Belminuten naar vast nationaal

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A4_2_2

Belminuten naar type verkeer – Belminuten naar internationaal

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A4_2_3

Belminuten naar type verkeer – Belminuten naar mobiel nationaal

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_A4_2_4

Belminuten naar type verkeer – Belminuten naar overig

Aantal x 1.000

Per kwartaal

Vaste telefonie B1: Wholesale – Aansluitingen

20_B1_1_1

WLR en C(P)S – Leveringen PSTN

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_B1_1_2

WLR en C(P)S – Leveringen ISDN1

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_B1_1_3

WLR en C(P)S – Leveringen ISDN2

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_B1_1_4

WLR en C(P)S – Leveringen ISDN15

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_B1_1_5

WLR en C(P)S – Leveringen ISDN20

Aantal x 1.000

Per kwartaal

20_B1_1_6

WLR en C(P)S – Leveringen ISDN30

Aantal x 1.000

Per kwartaal

Vaste telefonie C1: Wholesale afgifte – Omzet

20_C1_1_1

Opbouw – Omzet uit regionaal

€ 1.000

Per kwartaal

20_C1_1_2

Opbouw – Omzet uit nationaal

€ 1.000

Per kwartaal

20_C1_2_1

Afgifte – Omzet uit regionaal

€ 1.000

Per kwartaal

20_C1_2_2

Afgifte – Omzet uit nationaal

€ 1.000

Per kwartaal

20_C1_3_1

Transit – Totaal omzet

€ 1.000

Per kwartaal

20_C1_4_1

Interoperabiliteit – Omzet uit 0800

€ 1.000

Per kwartaal

Vaste telefonie C2: Wholesale afgifte – Volume

20_C2_1_1

Opbouw – Volume uit regionaal

Minuten x 1.000

Per kwartaal

20_C2_1_2

Opbouw – Volume uit nationaal

Minuten x 1.000

Per kwartaal

20_C2_2_1

Afgifte – Volume uit regionaal

Minuten x 1.000

Per kwartaal

20_C2_2_2

Afgifte – Volume uit nationaal

Minuten x 1.000

Per kwartaal

20_C2_3_1

Transit – Totaal Volume

Minuten x 1.000

Per kwartaal

20_C2_4_1

Interoperabiliteit – Volume uit 0800

Minuten x 1.000

Per kwartaal

Breedband en netwerkdiensten A1: Retail – Aansluitingen – Breedbandinternet

30_A1_1_1

Breedbandinternet op basis van DSL (MDF) – (< 2 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_1_2

Breedbandinternet op basis van DSL (MDF) – (≥ 2 Mbps, < 10 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_1_3

Breedbandinternet op basis van DSL (MDF) – (≥ 10 Mbps, < 30 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_1_4

Breedbandinternet op basis van DSL (MDF) – (≥ 30 Mbps, < 100 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_1_5

Breedbandinternet op basis van DSL (MDF) – (≥ 100 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_2_1

Breedbandinternet op basis van DSL (SDF) – (< 2 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_2_2

Breedbandinternet op basis van DSL (SDF) – (≥ 2 Mbps, < 10 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_2_3

Breedbandinternet op basis van DSL (SDF) – (≥ 10 Mbps, < 30 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_2_4

Breedbandinternet op basis van DSL (SDF) – (≥ 30 Mbps, < 100 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_2_5

Breedbandinternet op basis van DSL (SDF) – (≥ 100 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_3_1

Breedbandinternet op basis van kabel – (< 2 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_3_2

Breedbandinternet op basis van kabel – (≥ 2 Mbps, < 10 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_3_3

Breedbandinternet op basis van kabel – (≥ 10 Mbps, < 30 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_3_4

Breedbandinternet op basis van kabel – (≥ 30 Mbps, < 100 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_3_5

Breedbandinternet op basis van kabel – (≥ 100 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_4_1

Breedbandinternet op basis van glasvezel (ODF, FttH) – (< 2 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_4_2

Breedbandinternet op basis van glasvezel (ODF, FttH) – (≥ 2 Mbps, < 10 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_4_3

Breedbandinternet op basis van glasvezel (ODF, FttH) – (≥ 10 Mbps, < 30 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_4_4

Breedbandinternet op basis van glasvezel (ODF, FttH) – (≥ 30 Mbps, < 100 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_4_5

Breedbandinternet op basis van glasvezel (ODF, FttH) – (≥ 100 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_5_1

Breedbandinternet op basis van glasvezel (ODF, FttO) – (< 2 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_5_2

Breedbandinternet op basis van glasvezel (ODF, FttO) – (≥ 2 Mbps, < 10 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_5_3

Breedbandinternet op basis van glasvezel (ODF, FttO) – (≥ 10 Mbps, < 30 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_5_4

Breedbandinternet op basis van glasvezel (ODF, FttO) – (≥ 30 Mbps, < 100 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_5_5

Breedbandinternet op basis van glasvezel (ODF, FttO) – (≥ 100 Mbps)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A1_6_1

Breedbandinternet op basis van agentuur – Breedbandinternet obv agentuur (alleen KPN)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

Breedband en netwerkdiensten A2: Retail – Aansluitingen – Netwerkdiensten

30_A2_1_1

Glasaansluitingen – Zakelijke glasaansluitingen

Aantal

Per kwartaal

30_A2_1_2

Glasaansluitingen – Waarvan redundante zakelijke glasaansluitingen

Aantal

Per kwartaal

30_A2_2_1

Lage capaciteit huurlijnen nationaal – Huurlijnen, analoog

Aantal

Per kwartaal

30_A2_2_2

Lage capaciteit huurlijnen nationaal – Huurlijnen, < 2 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_A2_2_3

Lage capaciteit huurlijnen nationaal – Huurlijnen, 2 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_A2_2_4

Lage capaciteit huurlijnen nationaal – Huurlijnen, > 2 Mbps, ≤ 20 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_A2_2_5

Lage capaciteit huurlijnen nationaal – Datacom, ≤ 20 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_A2_2_6

Lage capaciteit huurlijnen nationaal – Totaal aantal aansluitingen lage capaciteit

Aantal

Per kwartaal

30_A2_3_1

Hoge capaciteit huurlijnen nationaal – Huurlijnen, > 20 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_A2_3_2

Hoge capaciteit huurlijnen nationaal – Datacom, > 20 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_A2_3_3

Hoge capaciteit huurlijnen nationaal – Totaal aantal aansluitingen hoge capaciteit

Aantal

Per kwartaal

30_A2_4_1

Huurlijnen nationaal – Dark fiber aansluitingen

Aantal

Per kwartaal

Breedband en netwerkdiensten A3: Retail – Contracten – Multi-site

30_A3_1_1

Multi-site contracten – Contracten

Aantal

Per kwartaal

30_A3_1_2

Multi-site contracten – Locaties

Aantal

Per kwartaal

30_A3_1_3

Multi-site contracten – Aansluitingen

Aantal

Per kwartaal

30_A3_2_1

Multi-site aansluitingen naar bouwsteen – Eigen infrastructuur totaal

Aantal

Per kwartaal

30_A3_2_2

Multi-site aansluitingen naar bouwsteen – Eigen infrastructuur obv glasvezel

Aantal

Per kwartaal

30_A3_2_3

Multi-site aansluitingen naar bouwsteen – Eigen infrastructuur obv koper

Aantal

Per kwartaal

30_A3_2_4

Multi-site aansluitingen naar bouwsteen – Eigen infrastructuur obv coax

Aantal

Per kwartaal

30_A3_2_5

Multi-site aansluitingen naar bouwsteen – Eigen infrastructuur obv wireless

Aantal

Per kwartaal

30_A3_2_6

Multi-site aansluitingen naar bouwsteen – Ontbundelde toegang totaal

Aantal

Per kwartaal

30_A3_2_7

Multi-site aansluitingen naar bouwsteen – Ontbundelde toegang obv ODF (FttH)

Aantal

Per kwartaal

30_A3_2_8

Multi-site aansluitingen naar bouwsteen – Ontbundelde toegang obv ODF (FttO)

Aantal

Per kwartaal

30_A3_2_9

Multi-site aansluitingen naar bouwsteen – Ontbundelde toegang obv MDF

Aantal

Per kwartaal

30_A3_2_10

Multi-site aansluitingen naar bouwsteen – Ontbundelde toegang obv SDF

Aantal

Per kwartaal

30_A3_2_11

Multi-site aansluitingen naar bouwsteen – WBT totaal

Aantal

Per kwartaal

30_A3_2_12

Multi-site aansluitingen naar bouwsteen – WBT obv glasvezel van KPN

Aantal

Per kwartaal

30_A3_2_13

Multi-site aansluitingen naar bouwsteen – WBT obv glasvezel van derden

Aantal

Per kwartaal

30_A3_2_14

Multi-site aansluitingen naar bouwsteen – WBT obv koper van KPN

Aantal

Per kwartaal

30_A3_2_15

Multi-site aansluitingen naar bouwsteen – WBT obv koper van derden

Aantal

Per kwartaal

30_A3_2_16

Multi-site aansluitingen naar bouwsteen – WBT – aantal leveranciers

Aantal

Per kwartaal

30_A3_3_1

Multi-site aansluitingen naar upload capaciteit – (≤ 2,5 Mbps)

Aantal

Per kwartaal

30_A3_3_2

Multi-site aansluitingen naar upload capaciteit – (> 2,5 Mbps, ≤ 10 Mbps)

Aantal

Per kwartaal

30_A3_3_3

Multi-site aansluitingen naar upload capaciteit – (> 10 Mbps, ≤ 20 Mbps)

Aantal

Per kwartaal

30_A3_3_4

Multi-site aansluitingen naar upload capaciteit – (> 20 Mbps, ≤ 50 Mbps)

Aantal

Per kwartaal

30_A3_3_5

Multi-site aansluitingen naar upload capaciteit – (> 50 Mbps, ≤ 100 Mbps)

Aantal

Per kwartaal

30_A3_3_6

Multi-site aansluitingen naar upload capaciteit – (> 100 Mbps)

Aantal

Per kwartaal

30_A3_4_1

Multi-site aansluitingen naar infrastructuur – Glasvezel

Aantal

Per kwartaal

30_A3_4_2

Multi-site aansluitingen naar infrastructuur – Koper

Aantal

Per kwartaal

30_A3_4_3

Multi-site aansluitingen naar infrastructuur – COAX

Aantal

Per kwartaal

30_A3_4_4

Multi-site aansluitingen naar infrastructuur – Wireless

Aantal

Per kwartaal

30_A3_4_5

Multi-site aansluitingen naar infrastructuur – Anders

Aantal

Per kwartaal

Breedband internet en netwerkdiensten A4: Retail – Omzet – Breedbandinternet

30_A4_1_1

Omzet – breedbandinternet – DSL (MDF)

€ 1.000

Per kwartaal

30_A4_1_2

Omzet – breedbandinternet – DSL (SDF)

€ 1.000

Per kwartaal

30_A4_1_3

Omzet – breedbandinternet – Kabel

€ 1.000

Per kwartaal

30_A4_1_4

Omzet – breedbandinternet – Glasvezel (ODF, FttH)

€ 1.000

Per kwartaal

30_A4_1_5

Omzet – breedbandinternet – Glasvezel (ODF, FttO)

€ 1.000

Per kwartaal

30_A4_1_6

Omzet – breedbandinternet – Agentuur

€ 1.000

Per kwartaal

Breedband internet en netwerkdiensten A5: Retail – Overstap- Breedbandinternet

30_A5_1_1

Overstap DSL – DSL adds

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A5_1_2

Overstap DSL – DSL disconnects

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A5_2_1

Overstap kabel – Kabel adds

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A5_2_2

Overstap kabel – Kabel disconnects

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A5_3_1

Overstap glasvezel (FttH) – Glasvezel adds (ODF, FttH)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A5_3_2

Overstap glasvezel (FttH) – Glasvezel disconnects (ODF, FttH)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A5_4_1

Overstap glasvezel (FttO) – Glasvezel adds (ODF, FttO)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_A5_4_2

Overstap glasvezel (FttO) – Glasvezel disconnects (ODF, FttO)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

Breedband internet en netwerkdiensten A6: Retail – Overstap – Contracten – Multi-site

30_A6_1_1

Overstap contracten – Nieuwe multi-site contracten

Aantal

Per kwartaal

30_A6_1_2

Overstap contracten – Verloren multi-site contracten

Aantal

Per kwartaal

Breedband internet en netwerkdiensten B1: Wholesale – Aansluiting – Ontbundelde toegang

30_B1_1_b

Ontbundelde toegang (MDF) – Volledig ontbundelde aansluitingen x1000

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B1_1_c

Ontbundelde toegang (MDF) – Gedeelde ontbundelde aansluitingen x1000

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B1_1

Ontbundelde toegang (MDF) – Totaal ontbundelde aansluitingen MDF

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B1_2_b

Ontbundelde toegang (SDF) – Volledig ontbundelde aansluitingen x1000

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B1_2_c

Ontbundelde toegang (SDF) – Gedeelde ontbundelde aansluitingen x1000

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B1_2

Ontbundelde toegang (SDF) – Totaal ontbundelde aansluitingen SDF

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B1_3_b

Ontbundelde toegang (ODF, FttH) – Volledig ontbundelde aansluitingen x1000

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B1_3

Ontbundelde toegang (ODF, FttH) – Totaal ontbundelde aansluitingen ODF (FttH)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B1_4_b

Ontbundelde toegang (ODF, FttO) – Volledig ontbundelde aansluitingen x1000

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B1_4

Ontbundelde toegang (ODF, FttO) – Totaal ontbundelde aansluitingen ODF (FttO)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

Breedband internet en netwerkdiensten B2: Wholesale – Aansluitingen – Hoge Kwaliteit WBT

30_B2_1_b

Hoge kwaliteit WBT – externe leveringen – obv MDF

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30-B2_1_c

Hoge kwaliteit WBT – externe leveringen – obv SDF

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B2_1_d

Hoge kwaliteit WBT – externe leveringen – Obv ODF (niet FttH)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B2_1

Hoge kwaliteit WBT – externe leveringen – Totaal extern geleverd hoge kwaliteit WBT

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B2_2_1

Hoge kwaliteit WBT – interne leveringen – obv MDF

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B2_2_2

Hoge kwaliteit WBT – interne leveringen – obv SDF

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B2_2_3

Hoge kwaliteit WBT – interne leveringen – obv ODF (niet-FttH)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B2_3_1

Hoge kwaliteit WBT – externe inkoop – obv MDF

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B2_3_2

Hoge kwaliteit WBT – externe inkoop – obv SDF

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B2_3_3

Hoge kwaliteit WBT – externe inkoop – obv ODF (FttO)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

Breedband internet en netwerkdiensten B3: Wholesale – Aansluitingen – Lage Kwaliteit WBT

30_B3_1_b

Lage kwaliteit WBT – externe leveringen – obv MDF

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B3_1_c

Lage kwaliteit WBT – externe leveringen – Obv SDF

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B3_1_d

Lage kwaliteit WBT – externe leveringen – Obv ODF (FttH)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B3_1_e

Lage kwaliteit WBT – externe leveringen – obv Kabel

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B3_1

Lage kwaliteit WBT – externe leveringen – Totaal extern geleverd lage kwaliteit WBT

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B3_2_1

Lage kwaliteit WBT – interne leveringen – obv DSL (MDF)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B3_2_2

Lage kwaliteit WBT – interne leveringen – obv DSL (SDF)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B3_2_3

Lage kwaliteit WBT – interne leveringen – obv ODF (FttH)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B3_2_4

Lage kwaliteit WBT – interne leveringen – obv kabel

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B3_3_1

Lage kwaliteit WBT – externe inkoop – obv DSL (MDF)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B3_3_2

Lage kwaliteit WBT – externe inkoop – obv DSL (SDF)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B3_3_3

Lage kwaliteit WBT – externe inkoop – obv ODF (FttH)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

30_B3_3_4

Lage kwaliteit WBT – externe inkoop – obv kabel

Aantal x 1.000

Per kwartaal

Breedband internet en netwerkdiensten B4: Wholesale – Aansluitingen – ZND

30_B4_1_1

Glasaansluitingen – Externe leveringen

Aantal

Per kwartaal

30_B4_1_2

Glasaansluitingen – Interne leveringen

Aantal

Per kwartaal

30_B4_1_3

Glasaansluitingen – Externe inkoop

Aantal

Per kwartaal

30_B4_2_1

Lage capaciteit huurlijnen nationaal, totaal – Terminating-verbindingen, < 2 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_B4_2_2

Lage capaciteit huurlijnen nationaal, totaal – Terminating-verbindingen, 2 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_B4_2_3

Lage capaciteit huurlijnen nationaal, totaal – Terminating-verbindingen, > 2 Mbps, ≤ 20 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_B4_2_4

Lage capaciteit huurlijnen nationaal, totaal – Non-overboekte WBT aansluitingen, ≤ 20 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_B4_2_5

Lage capaciteit huurlijnen nationaal, totaal – Totaal aantal verbindingen lage capaciteit

Aantal

Per kwartaal

30_B4_3_b

Lage capaciteit huurlijnen nationaal, externe leveringen – Terminating verbindingen, <2 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_B4_3_c

Lage capaciteit huurlijnen nationaal, externe leveringen – Terminating verbindingen, 2 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_B4_3_d

Lage capaciteit huurlijnen nationaal, externe leveringen – Terminating verbindingen, >2 Mbps, ≤ 20Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_B4_3_e

Lage capaciteit huurlijnen nationaal, externe leveringen – Non-overboekte WBT aansluitingen ≤ 20Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_B4_3

Lage capaciteit huurlijnen nationaal, externe leveringen – Totaal ext. geleverde lage capaciteit huurlijnen

Aantal

Per kwartaal

30_B4_4_1

Lage capaciteit huurlijnen nationaal, interne leveringen – Terminating-verbindingen, < 2 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_B4_4_2

Lage capaciteit huurlijnen nationaal, interne leveringen – Terminating-verbindingen, 2 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_B4_4_3

Lage capaciteit huurlijnen nationaal, interne leveringen – Terminating-verbindingen, > 2 Mbps, ≤ 20 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_B4_4_4

Lage capaciteit huurlijnen nationaal, interne leveringen – Non-overboekte WBT aansluitingen, ≤ 20 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_B4_5_1

Hoge capaciteit huurlijnen nationaal, totaal – Terminating-verbindingen, > 20 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_B4_5_2

Hoge capaciteit huurlijnen nationaal, totaal – Non-overboekte WBT aansluitingen, > 20 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_B4_5_3

Hoge capaciteit huurlijnen nationaal, totaal – Totaal aantal verbindingen hoge capaciteit

Aantal

Per kwartaal

30_B4_6_b

Hoge capaciteit huurlijnen nationaal, externe leveringen – Terminating verbindingen, ≥ 20Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_B4_6_c

Hoge capaciteit huurlijnen nationaal, externe leveringen – Non-overboekte WBT aansluitingen, ≥ 20Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_B4_6

Hoge capaciteit huurlijnen nationaal, externe leveringen – Totaal extern geleverde hoge capaciteit huurlijnen

Aantal

Per kwartaal

30_B4_7_1

Hoge capaciteit huurlijnen nationaal, interne leveringen – Terminating-verbindingen, > 20 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_B4_7_2

Hoge capaciteit huurlijnen nationaal, interne leveringen – Non-overboekte WBT aansluitingen, > 20 Mbps

Aantal

Per kwartaal

30_B4_8_1

Hoge capaciteit huurlijnen nationaal, totaal – Terminating dark fiber verbindingen

Aantal

Per kwartaal

30_B4_9_b

Backhaulverbindingen (obv ATM, Eth, of onbelicht) – MDF-Backhauls

Aantal

Per kwartaal

30_B4_9_c

Backhaulverbindingen (obv ATM, Eth, of onbelicht) – SDF-Backhauls

Aantal

Per kwartaal

30_B4_9_d

Backhaulverbindingen (obv ATM, Eth, of onbelicht) – ODF-Backhauls

Aantal

Per kwartaal

30_B4_9

Backhaulverbindingen (obv ATM, Eth, of onbelicht) – Totaal aantal backhauls

Aantal

Per kwartaal

Breedband internet en netwerkdiensten C1: Investeringen

30_C1_1_1

Investeringen in zakelijke glasaansluitingen – Nieuwe zakelijke glasaansluitingen

Aantal

Per kwartaal

30_C1_1_2

Investeringen in zakelijke glasaansluitingen – Investeringen in nieuwe zakelijke glasaansluitingen

€ 1.000

Per kwartaal

RTV diensten A1: Retail – Aansluitingen

40_A1_1_1

Kabel – eigen netwerk – Slechts analoog

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A1_1_2

Kabel – eigen netwerk – Analoog en digitaal

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A1_1_3

Kabel – eigen netwerk – Slechts digitaal

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A1_2_1

Kabel – netwerk ander – Analoog en digitaal

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A1_2_2

Kabel – netwerk ander – Slechts digitaal

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A1_3_1

Glasvezel – Slechts analoog

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A1_3_2

Glasvezel – Analoog en digitaal

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A1_3_3

Glasvezel – Slechts digitaal

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A1_4_1

Digitale platforms – Satelliet

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A1_4_2

Digitale platforms – Draadloos aards digitaal (DVB-T)

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A1_4_3

Digitale platforms – DSL

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A1_4_4

Digitale platforms – Waarvan DSL en DVB-T in één abonnement

Aantal x 1.000

Per kwartaal

RTV diensten A2: Retail – Overstap

40_A2_1_1

Overstap kabel – eigen netwerk – Kabel – eigen netwerk adds

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A2_1_2

Overstap kabel – eigen netwerk – Kabel – eigen netwerk disconnects

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A2_1_3

Overstap kabel – eigen netwerk – Kabel – eigen netwerk digitaal adds

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A2_1_4

Overstap kabel – eigen netwerk – Kabel – eigen netwerk digitaal disconnects

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A2_2_1

Overstap kabel – netwerk ander – Kabel – netwerk ander adds

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A2_2_2

Overstap kabel – netwerk ander – Kabel – netwerk ander disconnects

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A2_2_3

Overstap kabel – netwerk ander – Kabel – netwerk ander digitaal adds

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A2_2_4

Overstap kabel – netwerk ander – Kabel – netwerk ander digitaal disconnects

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A2_3_1

Overstap glasvezel – Glasvezel adds

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A2_3_2

Overstap glasvezel – Glasvezel disconnects

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A2_4_1

Overstap satelliet – Satelliet adds

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A2_4_2

Overstap satelliet – Satelliet disconnects

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A2_5_1

Overstap DVB-T – DVB-T adds

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A2_5_2

Overstap DVB-T – DVB-T disconnects

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A2_6_1

Overstap DSL – DSL adds

Aantal x 1.000

Per kwartaal

40_A2_6_2

Overstap DSL – DSL disconnects

Aantal x 1.000

Per kwartaal

RTV diensten A3: Retail – Omzet

40_A3_1_1

Retail omzet televisie via kabel – Basispakket

€ 1.000

Per kwartaal

40_A3_1_2

Retail omzet televisie via kabel – Additionele pakketten

€ 1.000

Per kwartaal

40_A3_1_3

Retail omzet televisie via kabel – Interactieve televisie

€ 1.000

Per kwartaal

40_A3_2_1

Retail omzet televisie via glasvezel – Basispakket

€ 1.000

Per kwartaal

40_A3_2_2

Retail omzet televisie via glasvezel – Additionele pakketten

€ 1.000

Per kwartaal

40_A3_2_3

Retail omzet televisie via glasvezel – Interactieve televisie

€ 1.000

Per kwartaal

40_A3_3_1

Retail omzet televisie via satelliet – Basispakket

€ 1.000

Per kwartaal

40_A3_3_2

Retail omzet televisie via satelliet – Additionele pakketten

€ 1.000

Per kwartaal

40_A3_4_1

Retail omzet televisie via DVB-T – Basispakket

€ 1.000

Per kwartaal

40_A3_4_2

Retail omzet televisie via DVB-T – Additionele pakketten

€ 1.000

Per kwartaal

40_A3_5_1

Retail omzet televisie via DSL – Basispakket

€ 1.000

Per kwartaal

40_A3_5_2

Retail omzet televisie via DSL – Additionele pakketten

€ 1.000

Per kwartaal

40_A3_5_3

Retail omzet televisie via DSL – Interactieve televisie

€ 1.000

Per kwartaal

Multiplay A1: Retail – Abonnementen

50_A1_1_1

Abonnementen – dual play – RTV + breedband

Aantal x 1.000

Per kwartaal

50_A1_1_2

Abonnementen – dual play – RTV + vaste telefonie

Aantal x 1.000

Per kwartaal

50_A1_1_3

Abonnementen – dual play – RTV + mobiele diensten

Aantal x 1.000

Per kwartaal

50_A1_1_4

Abonnementen – dual play – Breedband + vaste telefonie

Aantal x 1.000

Per kwartaal

50_A1_1_5

Abonnementen – dual play – Breedband + mobiele diensten

Aantal x 1.000

Per kwartaal

50_A1_1_6

Abonnementen – dual play – Vaste telefonie + mobiele diensten

Aantal x 1.000

Per kwartaal

50_A1_2_1

Abonnementen – triple play – RTV + vaste telefonie + breedband

Aantal x 1.000

Per kwartaal

50_A1_2_2

Abonnementen – triple play – RTV + mobiele diensten + breedband

Aantal x 1.000

Per kwartaal

50_A1_2_3

Abonnementen – triple play – RTV + vaste telefonie + mobiele diensten

Aantal x 1.000

Per kwartaal

50_A1_2_4

Abonnementen – triple play – Vaste telefonie + breedband + mobiele diensten

Aantal x 1.000

Per kwartaal

50_A1_3_1

Abonnementen – quadruple play – RTV + vaste telefonie + breedband + mobiel

Aantal x 1.000

Per kwartaal

Multiplay A2: Retail – Omzet

50_A2_1_1

Omzet – dual play – RTV + breedband

€ 1.000

Per kwartaal

50_A2_1_2

Omzet – dual play – RTV + vaste telefonie

€ 1.000

Per kwartaal

50_A2_1_3

Omzet – dual play – RTV + mobiele diensten

€ 1.000

Per kwartaal

50_A2_1_4

Omzet – dual play – Breedband + vaste telefonie

€ 1.000

Per kwartaal

50_A2_1_5

Omzet – dual play – Breedband + mobiele telefonie

€ 1.000

Per kwartaal

50_A2_1_6

Omzet – dual play – Vaste telefonie + mobiele diensten

€ 1.000

Per kwartaal

50_A2_2_1

Omzet – triple play – RTV + vaste telefonie + breedband

€ 1.000

Per kwartaal

50_A2_2_2

Omzet – triple play – RTV + mobiele diensten + breedband

€ 1.000

Per kwartaal

50_A2_2_3

Omzet – triple play – RTV + vaste telefonie + mobiele diensten

€ 1.000

Per kwartaal

50_A2_2_4

Omzet – triple play – Vaste telefonie + breedband + mobiele diensten

€ 1.000

Per kwartaal

50_A2_3_1

Omzet – quadruple play – RTV + vaste telefonie + breedband + mobiel

€ 1.000

Per kwartaal

BIJLAGE 6: VOORBEELD PLANNING DOORLOOP SMM-CYCLUS

De precieze datums kunnen afwijken, bijvoorbeeld door weekenden en feestdagen.

Datum

Actie

Wie

14-7-2015

Versturen enquêtes naar bedrijven

ACM

14-8-2015

Inleverdatum enquêtes bij de ACM

Marktpartijen

15-8-2015

Rappèl late respons en aanvang eerste controle

ACM

21-8-2015

Einde eerste controle en vragen aan marktpartijen

ACM

28-8-2015

Terugkoppeling op vragen

Marktpartijen

4-9-2015

Einde tweede controle en vervolgvragen aan marktpartijen

ACM

8-9-2015

Terugkoppeling vervolgvragen

Marktpartijen

1-10-2015

Definitieve dataset versturen naar CBS

ACM

13-10-2015

ACM berichten of dataset akkoord is

CBS