Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2016, 38447Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan La Hollande fase II

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het terrein aan de Nicolaas van Eschstraat in Oisterwijk, gelegen naast La Hollande Fase I is bedoeld voor de afronding van het project met woningbouw. Het betreft 20 appartementen met bijbehorende parkeer- en verkeersvoorzieningen.

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Op 12 juli 2016 heeft het college besloten om in te stemmen met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor La Hollande fase II (NL.IMRO.0824.BPLaHollandefase2-ONT01). De stukken liggen met ingang van 22 juli 2016 tot en met 1 september 2016, gedurende zes weken, ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk: http://oisterwijk.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen.html;

  • bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. U kunt de stukken op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de bovengenoemde ter inzage termijn een zienswijze over het plan indienen bij de gemeenteraad. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk via Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk of mondeling bij de behandelend ambtenaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer: 013 529 13 11.