Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2016, 38439VergunningenOntwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Logo Oisterwijk

Het college van Oisterwijk heeft een verzoek ontvangen om vaststelling van hogere grenswaarde volgens de Wet geluidhinder voor het plan “La Hollande, fase II” te Oisterwijk.

Het verzoek is ingediend door La Hollande bv. Naar aanleiding van dit verzoek is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het weg- en railverkeerslawaai. De hogere grenswaarde heeft tot doel voor wat betreft geluid een goed woon- en leefklimaat te garanderen ter plaatse van de nieuwe woningen.

Het college is voornemens om op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde vast te stellen.

Ter inzage

De ontwerpbeschikking en bijhorende stukken liggen gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan vanaf 22 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over wilt stellen kunt u een afspraak maken.

Zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen tijdens de inzagetermijn. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk of bij het college van Oisterwijk, postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen.