Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielStaatscourant 2016, 38298Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “Ammerzoden herziening 2016, Molendijk” (BP1131), Maasdriel

Logo Maasdriel

De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan op 7 juli 2016 (gewijzigd) vastgesteld.

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om vijf vrijstaande woningen te bouwen met bijhorende voorzieningen op de locatie van een voormalige champignonkwekerij op de hoek van de Molendijk en de Voorstraat in Ammerzoden.

Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan (gedeeltelijk) gewijzigd. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de bij het besluit behorende Nota van Zienswijzen d.d. 5 juli 2016 en zijn een gevolg van de ingediende zienswijzen. Het betreft de volgende wijzigingen:

 • Artikel 4.2.2 onder b van de regels komt als volgt te luiden: “de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte' en 'maximum

  bouwhoogte' is aangegeven”.

 • Artikel 9.1 van de regels komt als volgt te luiden: “Het bevoegd gezag kan, voor zover niet reeds

  op grond van een andere bepaling van deze regels omgevingsvergunning kan worden

  verleend, omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de in de regels gegeven

  maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en

  percentages met uitzondering van de maximale goot- en bouwhoogte van gebouwen. Voor

  de in de regels opgenomen maximale goot- en bouwhoogtes van gebouwen geldt deze

  algemene afwijkingsbevoegdheid niet.

 • De passage in de toelichting van het bestemmingsplan (blz. 5, 2e alinea laatste zin) en het BKP over de verbinding van het wandelpad met het achterliggende deel wordt geschrapt.

Inzien

Van 21 juli tot en met 31 augustus 2016 ligt het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op;

De bronbestanden zijn beschikbaar via

http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1131-/NL.IMRO.0263.BP1131-VG01

 

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

 • door diegenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan

 • tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht

 • door hen die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Als u bevoegd bent beroep in te stellen kunt u naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

BEKENDMAKING BESLUIT WET GELUIDHINDER

Het college van Maasdriel heeft op 7 juni 2016 een hogere geluidsbelasting dan de voorkeurswaarde van 48 dB(A) vastgesteld in verband met de realisatie van de 5 woningen aan de Molendijk-Voorstraat in Ammerzoden.

Inzien

Het besluit voor vaststelling hogere grenswaarde(n) met de daarbij horende bijlage(n) ligt van 21 juli tot en met 31 augustus 2016 ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden beroep tegen het besluit worden ingediend.

Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Naast het indienen van een beroepschrift kan een voorlopige voorziening aangevraagd worden bij de Voorzitter van de ABRS. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt het besluit niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie

Bel (14 0418) of mail (info@maasdriel.nl) de gemeente en vraag naar de heer S. Bosch.