Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielStaatscourant 2016, 38284Ruimtelijke plannenBEKENDMAKING BESLUIT WET GELUIDHINDER, Maasdriel

Logo Maasdriel

Het college van Maasdriel heeft op 24 mei 2016 een hogere geluidsbelasting dan de voorkeurswaarde van 48 dB(A) vastgesteld in verband met het realiseren van een multifunctionele accommodatie tussen de Bukestraat en de Langestraat te Heerewaarden.

Inzien

Het besluit voor vaststelling hogere grenswaarde(n) met de daarbij horende bijlage(n) ligt van 21 juli tot en met 31 augustus ter inzage tijdens de openingstijden in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden beroep tegen het besluit worden ingediend.

Een beroepschrift moet binnen de inzagetermijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Naast het indienen van een beroepschrift kan een voorlopige voorziening aangevraagd worden bij de Voorzitter van de AbRS. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt het besluit niet in werking voordat over een voorlopige voorziening is beslist. Voor het indienen van beroep en het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie

Bel (14 0418) of mail (info@maasdriel.nl) de gemeente en vraag naar B. van Avezaath.