Gemeente Tiel - verkeersmaatregelen Appelpop 2016 - Tiel

Logo Tiel

Verkeersbesluit

verkeersmaatregelen APPELPOP 2016

Nr. VB2016007

Gelet op

Artikel 18, eerst lid, onder d. van de Wegenverkeerswet 1994;

Het besluit van 7 april 2015 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd is aan de manager van Team Werkvoorbereiding en Uitvoering.

Aanleiding voor het verkeersbesluit

In verband met de jaarlijkse evenementenweekenden in Tiel (Appelpop, Fruitcorso en Braderie) worden een aantal verkeersmaatregelen genomen. Omdat er in beide weekenden sprake is van jaarlijks terugkerende evenementen waarbij veel (verkeers)belangen betrokken zijn, is er een tweetal verkeersbesluiten noodzakelijk. Voor zover maatregelen op gebied van openbare veiligheid en crowd management beïnvloed worden door of invloed hebben op mobiliteit is zijn deze integraal afgestemd. Dit verkeersbesluit betreft de verkeersmaatregelen ten behoeve van Appelpop. In een separaat verkeersbesluit worden de verkeersmaatregelen ten behoeve van Fruitcorso en Braderie genomen.

Dit jaar vindt Appelpop plaats op vrijdag 9 september 2016 en zaterdag 10 september 2016.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens alsmede voor onderborden voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Uit het oogpunt van het verzekeren van veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade is het gewenst om vanaf donderdag 1 september 2016 tot en met donderdag 15 september 2016 diverse verkeersmaatregelen te nemen. Dit houdt in dat de hieronder vermelde wegen (geheel of gedeeltelijk) gesloten zijn verklaard voor voertuigen en/of dat hiervoor een stopverbod/parkeerverbod of een anders genoemde gebod of verbod van kracht zal zijn. Zie daarvoor ook de tekeningen bijgevoegd bij dit besluit.

Hierbij zijn de volgende punten in de overwegingen meegenomen:

De bereikbaarheid van de hulpdiensten zo veel mogelijk moet worden gewaarborgd en daarmee de veiligheid van de inwoners van Tiel. Er zo min mogelijk (parkeer)overlast mag ontstaan voor bewoners dicht bij het evenementengebied, maar dat dit in evenwicht is met de eventuele overlast door de opgelegde beperkingen. Veiligheidsplannen van de organiserende partijen en het crowd managementplan van de gemeente Tiel (voor zover de punten die invloed hebben op of beïnvloed worden door mobiliteitsmaatregelen). De bereikbaarheid voor bezoekers van de evenementen is gewaarborgd en duidelijk is. Dat de opzet van de evenementenweekenden sterk is gewijzigd (Fruitcorso vindt niet langer plaats tegelijkertijd met Appelpop, maar een week later) en dat dit invloed heeft op de te nemen verkeersmaatregelen. De ervaringen en verbeterpunten vanuit de evaluaties van de voorafgaande jaren worden meegenomen (met name de evaluatie van 2015). De evaluaties van 2014 en 2015 hebben aangetoond dat met de splitsing van de evenementen het parkeren in Tiel opgelost kan worden (ondersteund met de nodige verkeersmaatregelen) en dat er geen transferium in Kerk-Avezaath meer nodig is. De calamiteitenroutes te allen tijden vrij moeten blijven van foutief geparkeerde auto's. Er geen grootschalige afsluitingen zijn, dit wordt gecompenseerd door meer beschikbare parkeerplaatsen in Tiel te faciliteren (circa tweemaal zoveel) in combinatie met meer (flex)verkeersregelaars. In de evaluatie van 2015 zijn op details opmerkingen geplaatst betreffende het bijsturen van enkele verkeersmaatregelen die ook dit jaar weer van kracht zin. Deze zijn verwerkt in het totale verkeersmaatregelenpakket van Appelpop 2016. Opmerkingen en adviezen van alle hulpdiensten (Politie, Brandweer en GHOR), organisatoren en andere belanghebbenden vanuit de diverse veiligheidsoverleggen (februari tot en met juni 2016) en individuele mobiliteitsoverleggen met de organisatoren (in maart en april 2016) en Hart van Tiel (mei 2016) zijn in de afweging van dit verkeersbesluit meegenomen, voor zover deze betrekking hebben op zaken betreffende mobiliteit of zaken die direct invloed hebben op mobiliteit. De tijdelijke bouwwerkzaamheden van cultuurcluster en parkeergarage Westluidensepoort. Infrastructurele veranderingen binnen de gemeente Tiel (bijvoorbeeld reconstructie Teisterbantlaan en Nieuwe Tielseweg) De werkzaamheden tijdens op- en afbouw veilig moeten kunnen plaatsvinden, zowel voor de bouwmedewerkers alswel voor de weggebruiker. Het feit dat de binnenstad voor bestemmingsverkeer bereikbaar blijft via een alternatieve route (zie plattegrondtekening).   Advies van de hulpdiensten In het veiligheidsoverleg van dinsdag 21 juni 2016 en het hulpdienstenoverleg van dinsdag 12 juli 2016 zijn de uiteindelijke maatregelen besproken. De maatregelen zijn in hoofdlijnen akkoord verklaard. GehoordOvereenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) heeft op 12 juli 2016 tevens overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland. Hij heeft in het overleg op 12 juli 2016 het volgende advies gegeven: Indien de maatregelen, zoals benoemt, worden uitgevoerd op de in het BABW voorgeschreven wijze, zijn er voor de politie geen bezwaren in verband met de juridische handhaafbaarheid. Onder deze voorwaarde gaat de politie akkoord met het voorgenomen verkeersbesluit.     Besluit: de volgende wegen of weggedeelte(n) gesloten te verklaren voor voertuigen door plaatsing van de borden conform model C1, dan wel tijdelijk openstellen van wegen voor vrachtverkeer door weghalen van bebording conform model C7 van Bijlage I, behorende bij het RVV 1990 en door middel van verkeersregelaars ontheffing te verlenen op de geslotenverklaring C1 aan bepaalde doelgroepen die onder andere in dit verkeersbesluit benoemd worden:Ten behoeve van de opbouw van Appelpop (geslotenverklaring C1)Waalkade (stelconplatenbaan) en het gehele asfalt parkeerterrein Waalkade, inclusief de Veerweg en de parallelweg vanaf benzinestation "Dijkhuizen" tot aan de Veerweg op: donderdag 1 september 2016 vanaf 07:00 uur tot en met donderdag 15 september 2016 - 18:00 uur. Het voetveer blijft toegankelijk voor (brom)fietsen, uitgezonderd openingstijden festivalterrein. Buiten de openingstijden van het festivalterrein zal er een eenvoudige omleiding voor fietsers worden aangegeven buiten het festivalterrein om via de Tolhuiswal richting de Veerweg Ten behoeve van Appelpop (geslotenverklaring C1)Havendijk vanaf de splitsing met Zoutkeetstraatje tot Nieuwe Tielseweg en de Nieuwe Tielseweg vanaf de Havendijk tot aan de Rechtbankstraat op:Dinsdag 6 september 2016 vanaf 10.00 uur tot en met maandag 12 september 2016 - 21:00 uur.  Echteldsedijk, eerste deel Fabriekslaantje vanaf, Zoutkeetstraatje, Oude Haven, Nieuwe Tielseweg (gedeelte vanaf rotonde Brugstraat tot aan rotonde Rechtbankstraat, Ventweg Nieuwe Tielseweg (gedeelte tussen Sterrebos en Rechtbankstraat), Rechtbankstraat, Westluidensestraat (tussen Sint Agnietenstraat en Nieuwe Tielseweg), Koninginnestraat, Waalstraat, Tolhuiswal, Kwelkade (gedeelte tussen Kleine Plantage en Nieuwe Tielseweg) op:Vrijdag 9 september 2016 vanaf 17:00 uur tot en met zondag 11 september 2016 - 02:00 uur. Uitgezonderd voertuigen voorzien van een gehandicaptenparkeerkaart, houders van een perskaart, accreditatie, ontheffinghouders, gemeentevoertuigen en AVRI voertuigen. De Westroijensestraat (inkomende rijrichting vanaf A15) tussen de Laan van Westroijen en de Lokstraat, Grotebrugse Grintweg (tussen de Binnenhoek en de Havendijk), Stationsplein (noord- en westdeel), Ventweg Veemarkt, Kalverbos (tussen Sint Walburg en Oliemolenwal), Oliemolenwal, Santwyckse poort (gedeelte tussen Oude Haven en Voorstad), Fabriekslaantje (inclusief toegangsweg richting appartementengebouwen langs Echteldsedijk) op:Vrijdag 9 september 2016 vanaf 18.00 uur tot en met zondag 11 september 2016 - 02.00 uur. Alléén hulpdiensten en gemeentevoertuigen krijgen hier doorgang. Een totale afsluiting van het parkeerterrein De Oude Haven voor het reserveren van parkeerplaatsen voor gehandicapten, VIP's Appelpop en ontheffinghouders op:vrijdag 9 september 2016 vanaf 07:00 uur tot en met zondag 11 september 2016 - 02.00 uur. Een totale afsluiting van het (halfverharde) vergunningparkeerterrein achter de Jumbo (Grotebrugse Grintweg), verboden ook om te parkeren, uitgezonderd voor ontheffingshouders/kaarthouders Appelpop (vrijwilligers) op:Donderdag 8 september 2016 – 07.00 uur tot maandag 12 september 2016 – 19.00 uur. Tevens is het voor vrijwilligers van Appelpop, voorzien van ontheffing/kaart van Appelpop toegestaan gebruik te maken van dit parkeerterrein vanaf donderdag 1 september 2016 tot donderdag 8 september en van maandag 12 september tot en met donderdag 15 september 2016. Een totale afsluiting van het parkeerterrein op het terrein van Beursplein-UWV (hoek Nieuwe Tielseweg-Heiligestraat, uitgezonderd voor parkeren kaarthouders/ontheffinghouders Appelpop op:Vrijdag 9 september 2016 - 15.00 uur tot zondag 11 september 2016 – 02.00 uur. Veerweg Wamelzijde – laatste gedeelte tussen hotel-restaurant Het Veerhuis en de voetveer: donderdag 8 september 2016 vanaf 07:00 uur tot en met maandag 12 september 2016 21:00 uur. Veerweg Wamelzijde – gedeelte tussen hotel-restaurant Het Veerhuis en de in-/uitgang van het Transferium Wamel:vrijdag 9 september 2016 vanaf 07.00 uur tot en met zondag 11 september 2016 – 02.00 uur. Het voetveer zal op vrijdag 9 september 2016 – 16.00 uur tot 18.00 uur uit de vaart zijn in verband met de laatste voorbereidingen op het evenemententerrein van Appelpop. Vanaf vrijdag 9 september 2016 tot einde evenement (zondag 11 september rond 02.00 uur) kan de veerpont alleen worden gebruikt door voetgangers. Ten behoeve van het inrichten van een fietsenstalling)Ventweg Nieuwe Tielseweg (gedeelte tussen inrit appartementencomplex Westluijnse Poort en Rechtbankstraat), Vergunningparkeerterrein Zoutkeetstraatje (achter glashandel Uijen) op: donderdag 8 september 2016 vanaf 07:00 uur tot en met maandag 12 september 2016 21:00 uur. D. Ten behoeve van plaatsen van de politietrailer van de Landelijke EenheidVergunninghoudersparkeerterrein op hoek Havendijk-Zoutkeetstraatje op:donderdag 8 september 2016 vanaf 07.00 uur tot en met maandag 12 september 2016 – 21.00 uur.E.  Ten behoeve van de backstage- en bevoorradingsroute richting het festivalterrein vanAppelpop (opheffen inrijverbod voor vrachtverkeer C7):Grotebrugse Grintweg (gedeelte tussen Bulkweg en Peppellaan) op:Vrijdag 9 september 2016 vanaf 17:00 uur tot en met zondag 12 september 2016 - 02.00 uur. Op de volgende wegen éénrichtingsverkeer of verplichte rijrichting instellen en/of aanpassen door plaatsing van de borden conform de modellen C2, C3 en waar nodig C4, D5, D6 van Bijlage I, behorende bij het RVV 1990: Ten behoeve van AppelpopGrotebrugse Grintweg (gedeelte tussen Binnenhoek en Westroijensestraat) op: vrijdag 9 september 2016 vanaf 18:00 uur tot en met zondag 11 september 2016 - 02:00 uur. De verplichte rijrichting is vanaf de Binnenhoek richting Westroijensestraat, uitgezonderd Taxi-voertuigen (ten behoeve van de bereikbaarheid van de taxistandplaats). In het Fabriekslaantje en op het Stationsplein (oostzijde) is de verplichte rijrichting opgeheven op:Vrijdag 9 september 2016 vanaf 18:00 uur tot zondag 11 september 2016 – 02.00 uur. Op de Sint Agnietenstraat is de verplichte rijrichting omgedraaid op:Vrijdag 9 september 2016 vanaf 15.00 uur tot zondag 11 september 2016 – 02.00 uur.De verplichte rijrichting is tijdens bovenstaande periode vanaf de Ambtmanstraat richting de Westluijdensestraat. Een parkeergebod, parkeerverbod en/of stopverbod en instellen door plaatsing van de borden conform model E1, E2 en E4 (en onderbord OB62) van Bijlage I, behorende bij het RVV 1990:Stopverbod ten behoeve van AppelpopEchteldsedijk en Stationsplein (oostzijde) vanaf: Vrijdag 9 september 2016 vanaf 07.00 uur tot zondag 11 september 2016 - 02.00 uur. Veerweg Wamelzijde ( het gehele gedeelte tussen de Waalbandijk en het voetveer): Donderdag 8 september 2016 vanaf 07:00 uur tot en met maandag 12 september 2016 - 21:00 uur (met gemeente West Maas en Waal worden afspraken gemaakt dat ook op het aansluitende gedeelte van de Veerweg binnen deze gemeente een stopverbod zal gelden, dit wordt geplaatst door de gemeente Tiel en hierbij gelden dezelfde tijden als hierboven. Verder verzorgt de gemeente West Maas en Waal op omliggende wegen diverse parkeerverboden). Stopverbod ten behoeve van de calamiteitenroutesRoute vanaf Afrit 31 (A15) – Vanaf Wadenoijenlaan (gedeelte tussen Waardenburglaan en Diderick Vijghstraat) aan de noordzijde, Diderick Vijghstraat (gedeelte tussen Wadenoijenlaan en stoep Ophemertsedijk, beide zijden), Hertog Arnoldstraat (gedeelte tussen stoep Ophemertsedijk en Hertog Reinaldlaan, beide zijden), Kwelkade (beide zijden, laatste gedeelte Kwelkade vanaf Kleine Plantage tot Nieuwe Tielseweg alleen de noordzijde van de weg) op:Vrijdag 9 september 2016 vanaf 17:00 uur tot en met zondag 11 september 2016 – 02.00 uur. Route vanaf Afrit 34 (A15) – Vanaf Zwaluwstraat (gedeelte tussen Wielewaallaan en Wulpstraat alléén aan de Oostzijde, overige gedeelten beide zijden van de weg) en Echteldsedijk (beide zijden van de weg) op:Vrijdag 9 september 2016 vanaf 17:00 uur tot en met zondag 11 september 2016 – 02.00 uur. C. Stopverbod ten behoeve van de campingbus pendelhalteOp de Ventweg Nieuwe Tielseweg (gedeelte tussen de Hertog Reinaldlaan en de Graaf Waltgerlaan) geldt aan beide zijden van de weg een stopverbod, uitgezonderd bussen (OB62) op: Vrijdag 9 september 2016 vanaf 07.00 uur tot en met zondag 11 september 2016 – 02.00 uur. D. Parkeerverbod ten behoeve van de bereikbaarheid van de P-gebiedenOp alle wegen binnen het bedrijventerrein Westroijen en Latenstein geldt een zone parkeerverbod. Het is alleen toegestaan te parkeren op de aangewezen parkeerplaatsen en parkeerterreinen, op:Vrijdag 9 september 2016 vanaf 17:00 uur tot en met zondag 11 september 2016 – 02.00 uur.  Parkeergebod ten behoeve van het vrijhouden van parkeervoorzieningen en parkeerstroken (E4, met onderbord ‘verboden te parkeren op.. van…tot…) Op de Kwelkade (zuidzijde laatste gedeelte Kwelkade tussen Dijkstraat en Nieuwe Tielseweg, Ventweg Nieuwe Tielseweg (eerste strook parkeervakken gezien vanaf de Hertog Reinaldlaan, de parkeerschijfzone blijft bruikbaar) op:Vrijdag 9 september 2016 vanaf 17.00 uur tot en met zondag 11 september 2016 – 02.00 uur. Op de Oude Haven (thv alle parkeervakken en laad en loshavens, met uitzondering van de tijdelijke gehandicaptenparkeerplaatsen), Zoutkeetstraatje (alle parkeervakken) op:Vrijdag 9 september 2016 vanaf 07.00 uur tot en met zondag 11 september 2016 – 02.00 uur.een verbod instellen voor het stallen van (brom)fietsen door plaatsing van de borden conform model E3 van Bijlage I, behorende bij het RVV 1990: Vrijdag 9 september 2016 vanaf 17:00 uur tot en met zondag 11 september 2016 – 02.00 uur. het inrichten van een (tijdelijke) taxistandplaats door plaatsing van de borden conform model E5 van Bijlage I, behorende bij het RVV 1990:Voor de noordelijke aanrijrichting worden er op de Grotebrugse Grintweg (gedeelte tussen Binnenhoek en Fabriekslaantje) aan beide zijden van de weg taxistandplaatsen ingericht.Tevens is er een taxistandplaats op de Rechtbankstraat (westzijde) ingericht en is er sprake van een alternatieve taxistandplaats op de Spoorstraat bij het NS-station tegenover het busstation (ventweg Spoorstraat) en wordt er op het transferium Wamel een taxistandplaats op het parkeerterrein ingericht.  Alle bovenstaande taxistandplaatsen gelden op:Vrijdag 9 september 2016 - 17.00 uur tot en met zondag 11 september 2016 – 02.00 uur. het inrichten van gehandicaptenparkeerplaatsen door plaatsing van de borden conform model E6 van Bijlage I, behorende bij het RVV 1990:Een gedeelte van het parkeerterrein Bleekveld Eerste Bleekveldstraat (Eerste parkeerstrook gezien vanaf de bouwput WLP) op:Vrijdag 9 september 2016 vanaf 07.00 uur tot en met zondag 11 september 2016 - 02:00 uur. Een gedeelte van het onderdek van parkeerterrein De Oude Haven en een 7 tal parkeerplaatsen (normaal vergunninghoudersplaatsen, ter hoogte van Ruiterstraat) op weggedeelte Oude Haven op:Vrijdag 9 september 2016 vanaf 07:00 uur tot en met zondag 11 september 2016 - 02:00 uur. het instellen van een maximum snelheid van 30 km/h en/of (halve) rijbaanafzetting met tijdelijke verkeersregelinstallatie, door plaatsing van combinatie van de volgende borden conform model A1(30), A2(30)  D2, F1, F5, F6, J16, J18, J19, J24, J32 van Bijlage 1, behorende bij het RVV 1990: het fysiek afsluiten van weggedeelten voor voetgangers: Aanpassingen op parkeerschijfzones bovenstaande maatregelen zijn weergegeven op de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte plattegrondtekeningen als behorend bij dit verkeersbesluit. Tiel, 13 juli 2016,namens burgemeester en wethouders, K. van MooselTeammanager Werkvoorbereiding en Uitvoering   BezwaarmogelijkheidAls u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres (inclusief postcode) de datum waarom u het niet eens bent met het besluit het kenmerk van het besluit Vergeet niet uw handtekening op het bezwaarschrift te zetten Een onafhankelijke bezwarencommissie behandelt uw bezwaarschrift. Deze commissie bepaalt ook of u gelegenheid krijgt om uw bezwaren mondeling toe te lichten. De wettelijke termijn voor het afhandelen van uw bezwaarschrift bedraagt twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Deze termijn kan in sommige gevallen verlengd worden. Ondanks uw bezwaarschrift treedt het besluit wel in werking. Als u dat tegen wilt houden en u hebt daarvoor een dringende reden, dan kunt u de rechtbank in Arnhem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dat kunt u pas doen nadat u uw bezwaarschrift bij de gemeente hebt ingediend. De behandeling van een verzoek door de voorzieningenrechter is niet gratis. U betaalt € 150,-- als u particulier bent. In andere gevallen (bijvoorbeeld voor een stichting) bedragen de kosten € 297,--. Het postadres van de rechtbank is: rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. 

Naar boven