Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkStaatscourant 2016, 38089Overig



Aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij gemeente Bergeijk

Logo Bergeijk

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 14 juli 2016 ingevolge artikel 7 van de Wet geurhinder en veehouderij een aanhoudingsbesluit heeft vastgesteld.

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 een toetsingskader bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor veehouderijen. Deze wet biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om binnen een bepaalde bandbreedte per deelgebied andere geurnormen vast te stellen. Deze geurnormen moeten door de gemeenteraad in een verordening worden vastgelegd. De huidige gemeentelijke geurverordening op grond van de Wgv wordt gedurende de komende maanden geëvalueerd. Vooruitlopend op de vaststelling van een nieuwe geurverordening biedt artikel 7 van de Wgv de gemeenteraad de mogelijkheid om een aanhoudingsbesluit te nemen. Hiermee wordt voorkomen dat zich tijdens het proces van evaluatie van de geurverordening ongewenste ontwikkelingen voordoen. Zodoende is op 14 juli 2016 het volgende door de gemeenteraad besloten:

 • 1.

  te verklaren dat een verordening als bedoeld in artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente Bergeijk;

 • 2.

  te bepalen dat een aanhoudingsbesluit van toepassing is op aanvragen om een omgevingsvergunning milieu als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / melding activiteitenbesluit (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) gericht op het oprichten/veranderen/uitbreiden van een veehouderij binnen het gehele grondgebied van de gemeente Bergeijk;

 • 3.

  dat de aanhouding van de onder artikel 2 bedoelde aanvragen niet geldt voor aanvragen die voldoen aan één of meer van de volgende situaties:

  • a.

   aanvragen die geen betrekking hebben op het houden van dieren;

  • b.

   aanvragen gericht op het voldoen aan welzijnseisen voor het houden van reeds vergunde dieraantallen;

  • c.

   aanvragen die alleen gericht zijn op het intrekken van een bestaande omgevingsvergunning (onderdeel milieu);

  • d.

   aanvragen van bedrijven die door natuurgeweld, zoals hagelstorm of blikseminslag, getroffen zijn, waarbij geldt dat:

   • 1.

    de bedrijfsbebouwing zodanig beschadigd is dat (gedeeltelijke) herbouw noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering;

   • 2.

    de geuremissie op bedrijfsniveau niet toeneemt;

   • 3.

    het aantal gehouden dieren per bedrijf niet toeneemt;

   • 4.

    er op het bedrijf geen sprake is van omschakeling naar een andere gehouden diersoort;

 • 4.

  dat dit besluit in werking treedt op 15 juli 2016.

Het aanhoudingsbesluit ligt met ingang van 15 juli 2016 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de stukken downloaden van de gemeentelijke website www.bergeijk.nl. Tegen dit aanhoudingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.