Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalburgStaatscourant 2016, 38038Verkeersbesluiteninstellen voorrangsregeling kruispunt Veensesteeg met de Peel en Verre Weide, te Veen en instellen 30 km zone in De Peel en Verre Weide

Logo Aalburg

 

Burgemeester en wethouders van Aalburg,

Gelet op,

het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

de mandaatcatalogus van de gemeente Aalburg;

Overwegende,

dat de Veensesteeg binnen de bebouwde kom van Veen, in het wegcategoriseringsplan, vastgesteld door de raad op 29 november 2001,als gebiedsontsluitingsweg is aangemerkt;dat De Peel en de Verre Weide nieuw zijn aangelegd op dit bedrijventerrein;

dat de Veensesteeg, De Peel en de Verre Weide op het bedrijventerrein van Veen zijn gesitueerd; dat de weginrichting op dit bedrijventerrein hierdoor wijzigt;

dat hierdoor twee nieuwe kruispunten zijn gerealiseerd en hier de voorgang voor geregeld moet worden;

dat een eenduidige en duidelijke voorrangssituatie wenselijk is; dat er een snelheidsbeperking moet worden ingesteld op de nieuw ontworpen wegen De Peel en de Verre Weide; dat de straten De Peel en de Verre Weide als erftoegangsweg worden vastgesteld;dat volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid geldt van 30 km/h;

dat deze maatregelen betrekking heeft op een bij de gemeente Aalburg in beheer zijnde weg;

dat overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van het politiekorps Zeeland en West Brabant, namens deze de heer Teurlings die positief heeft geadviseerd;

BESLUITEN,

Het instellen van een voorrangsregeling op het kruispunt Veensesteeg, De Peel en de Verre Weide te Veen, waardoor bestuurders vanaf De Peel en de Verre Weide voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de Veensesteeg;

door het plaatsen van haaientanden op het wegdek conform artikel 80 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:

 • 1.

  De Peel, nabij de aansluiting met de Veensesteeg in Veen

 • 2.

  Verre Weide, nabij de aansluiting met de Veensesteeg in Veen 

door plaatsing van verkeersborden conform model B6 met onderbord OB503, van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:

 • 1.

  De Peel, nabij de aansluiting met de Veensesteeg in Veen

 • 2.

  Verre Weide, nabij de aansluiting met de Veensesteeg in Veen

door plaatsing van verkeersborden conform model G11, van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:

 • 1.

  Veensesteeg, nabij de fietsoversteek met De Peel in Veen (2x)

 • 2.

  Veensesteeg, nabij de fietsoversteek met de Verre Weide in Veen (2x)

door plaatsing van verkeersborden conform model B6 met onderbord OB503, van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:

 • 1.

  De Peel, nabij de aansluiting met de Veensesteeg in Veen

 • 2.

  Verre Weide, nabij de aansluiting met de Veensesteeg in Veen

door plaatsing van verkeersborden conform model A1 (zone begin, 30 km), van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, op de volgende locaties:

 • 1.

  De Peel ter hoogte van het kruispunt met de Veensesteeg in Veen (2x)

 • 2.

  Verre Weide ter hoogte van het kruispunt met de Veensesteeg in Veen (2x) 

door plaatsing van verkeersborden conform model A2 (zone eind, 30 km), van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, op de volgende locaties:

 • 1.

  De Peel ter hoogte van het kruispunt met de Veensesteeg in Veen (2x)

 • 2.

  Verre Weide ter hoogte van het kruispunt met de Veensesteeg in Veen (2x)

Wijk en Aalburg, Woensdag 13 Juli 2016

Namens burgemeester en wethouders van Aalburg,

F.H. (Robert) Van Dommelen

hoofd afdeling Openbare Werken

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag van bekendmaking, tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Aalburg, Postbus 40, 4260 AA WIJK EN AALBURG. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar. 

   

Als een bezwaarschrift is ingediend bestaat de mogelijkheid de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90006, 4800 PA BREDA te verzoeken om een voorlopige voorziening (waaronder schorsing), als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.