Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2016, 38014Vergunningen

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 8 juli 2016, met kenmerk 00.073.726, tot wijziging van de Vergunning BankGiro Loterij 2015/2016. Dit besluit treedt in werking per 1 december 2016

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Gelezen het verzoek van de BankGiro Loterij van 6 juli 2016 tot het aanpassen van het deelnemersreglement in verband met een verhoging van de lotprijs;

Gelet op de artikelen 3, 5 en 33b van de Wet op de kansspelen en het Kansspelenbesluit;

Besluit:

Het besluit inzake verlening van vergunning tot het organiseren van de bankgiroloterij (Vergunning BankGiro Loterij 2015/2016) wordt als volgt gewijzigd:

Onder A.2 wordt het eerste onderwerp vervangen door het volgende:

  • het door de vergunninghouder opgestelde deelnemersreglement versie geldend per 1 december 2016;

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 8 juli 2016

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit, de directeur, namens deze, R.E. Heijungs Hoofd afdeling Toezicht & Consument

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • Uw naam en adres;

  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • Een kopie van de beslissing;

  • De gronden van uw bezwaar;

  • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.

TOELICHTING

De BankGiro Loterij N.V. heeft een vergunning op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen, de Vergunning BankGiro Loterij 2015/2016. Er is op 6 juli 2016 een wijziging aangevraagd van deze vergunning.

De wijziging betreft het aanpassen van het deelnemersreglement ten aanzien van een verhoging van de lotprijs met ingang van 1 december 2016. Het betreft een verhoging van de basis lotprijs met € 0,25 tot € 13,00 per 1 december 2016. De optionele toeslag op een lot blijft € 0,50 waardoor een lot met toeslag per december 2016 € 13,50 bedraagt.

De lotprijs blijft hiermee onder het toegestane maximum van € 30,00. De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit besluit om dit wijzigingsverzoek in te willigen.