Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Baarle-NassauStaatscourant 2016, 38007Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Molenbaan

Logo Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan artikel 3.8 lid 4 Wro bekend dat de gemeenteraad op 22 juni 2016 het bestemmingsplan Molenbaan gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om een herverkaveling van het project Ruimte voor Ruimte Molenbaan mogelijk te maken, waarbij er 1 extra woning mogelijk wordt. De wijziging ziet op de afstand van de zijdelingse perceelsgrens voor bijbehorende bouwwerken. Gedeputeerde Staten hebben aangegeven geen reactieve aanwijzing in te zullen dienen en geen bezwaar te hebben tegen versnelde publicatie.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 juli 2016 voor de duur van 6 weken voor eenieder ter inzage. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis en kunnen geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.baarle-nassau.nl > bestemmingsplannen. Het gemeentehuis is gevestigd aan Singel 1 te Baarle-Nassau en is geopend op werkdagen van 9.00-12.30uur en op woensdagmiddag van 13.30 -17.00 uur. Voor inzage op het gemeentehuis buiten deze openingstijden of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Keijsers van de afdeling Ruimtelijke Zaken, via telefoonnummer 14 013.

Tijdens de ter inzage termijn kan een beroepschrift ingediend worden tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door:

• Degene die beroep in willen stellen tegen wijzigingen die de raad, bij vaststelling van het plan, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Degene die beroep heeft ingesteld kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Baarle-Nassau, 22 juli 2016

Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau

 

[plaats] [datum ondertekening]

[functie][organisatie],

Namens deze:

[voornaam] [achternaam]