Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen-ChaamStaatscourant 2016, 37984VergunningenOntwerp-omgevingsvergunning zwemplas camping De Flaasbloem te Chaam

Logo Alphen-Chaam

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam maakt bekend voornemens te zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het volgende project:

 

• het uitbreiden van camping De Flaasbloem aan de Flaasdijk 1 te Chaam met een zwemplas en bijbehorende voorzieningen.

 

Op de voorbereiding van de beslissing op deze op 18 januari 2016 ingekomen aanvraag (activiteiten: bouwen, aanleggen, planologisch strijdig gebruik) is de zogenoemde uitgebreide procedure van toepassing, gelet op het bepaalde in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo juncto artikel 3.10 lid 1 onder a Wabo.

 

De ontwerp-omgevingsvergunning, de aanvraag en bijbehorende stukken, waaronder de door de gemeenteraad van Alphen-Chaam op 26 mei 2016 afgegeven ontwerp-verklaring van geen bedenkingen, liggen met ingang van dinsdag 19 juli 2016 gedurende 6 weken voor eenieder digitaal ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl. Indien u gebruik wilt maken van een niet-digitale inzage mogelijkheid dient u een afspraak te maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te bellen naar ons algemene nummer 013-5086666 of per mail naar info@alphen-chaam.nl.

 

Tot en met maandag 29 augustus 2016 kan een ieder een zienswijze bij het college kenbaar maken over de ontwerp-omgevingsvergunning. Een zienswijze kan mede betrekking hebben op de ontwerp-verklaring van de gemeenteraad dat met het project kan worden ingestemd. Een schriftelijke zienswijze moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam, postbus 3, 5130 AA Alphen. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kan telefonisch contact worden opgenomen met de heer B. van Strien of mevrouw I. Schout (013-5086666).