Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertStaatscourant 2016, 37796VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregelen tijdens Neewieert on Wiels 2016 op 18 september

Logo Nederweert

Burgemeester en wethouders van Nederweert;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende dat de Stichting Neewieert on Wiels, p/a dhr. Frank Leenen, Hinkert  41, 6031 GT Nederweert voornemens is op 18 september 2016 Neewieert on Wiels te organiseren in Nederweert;

 

dat het voor een goede doorstroming en veiligheid van het verkeer noodzake­lijk is gedurende de organisatie van het evenement verkeersmaatregelen te treffen;

 

dat de betreffende wegen/weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Neder­weert;

 

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

gezien het besluit van burgemeester en wethouders van 7 januari 2015 tot volledige mandatering voor instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor de gemeente Nederweert en gelet op het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Nederweert van 27 augustus 2014 en het ondermandaatbesluit van het hoofd van de afdeling Dienstverlening van 9 december 2015 aan de administratief medewerkster van het team Samenleving;

 

 

BESLU ITEN

op zondag 18 september 2016 tussen 9.00 uur en 21.00 uur de volgende maatregelen in te stellen:

 

 • 1.

  Afsluiten voor alle verkeer behalve voetgangers:

  - Kerkstraat tussen de Brugstraat en de kerk;

  - Het verbindingspad voor voetgangers en (brom-)fietsen van de Burg. Hobusstraat naar de Kerkstraat tussen huisnummer 13 en 15;

  - Burg. Hobusstraat van de parkeerplaats bij de EMTE naar de Kerkstraat;

  - Het verbindingspad tussen de Schoolstraat en de Kerkstraat (langs de kerk);

  - Lambertushof tussen de parkeerplaatsen bij Jan Linders en de Kerkstraat;

  - Lindanusstraat; - St. Antoniusplein, plein en weg met uitzondering van het weggedeelte tussen Pastoor van de Steenstraat en St. Lambertusstraat (t.b.v. bezoekers parkeerplaats Jumbo); - St. Lambertusstraat tussen ingang parkeerplaats Jumbo en Brugstraat;

  - Brugstraat;

  - Geenestraat tussen de Brugstraat en de Lindenstraat;

  - Raadhuisplein en straat Raadhuisplein; - Brug 15;

  - St. Rochusstraat tussen Brug 15 en café de Schans; - Julianastraat ter hoogte van café de Schans; - Steer tussen St. Rochusstraat en Steer 8.

   

 • 2.

  Het eenrichtingsverkeer op te heffen van de volgende weggedeelten:

  - Burg. Hobusstraat ten noorden van de EMTE (zodat de parkeerplaatsen gebruikt kunnen worden);

  - Paulus Holtenstraat tussen het Burg. Spiertzplein en de Kerkstraat ten behoeve van de   doorgang voor aanwonenden;

   

  3. Een parkeerverbod instellen voor wisselende zijden van de Acaciastraat .

   

  4. Bij de afsluiting ter hoogte van de kruising Geenestraat/Lindenstraat, de Brugstraat en Brug 15 dienen verkeersregelaars aanwezig te zijn bij de afsluithekken. Zij verlenen deelnemers aan Neewieert on wiels doorgang mits zij een ontheffing hebben.

Nederweert, 12 juli 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Namens dezen,

Ans Zegveld

medewerkster team Samenleving afdeling Dienstverlening

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 22 juli t/m 1 september 2016, bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Roermond. U kunt dit ook digitaal doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met de heer W. Bijlmakers van de afdeling Dienstverlening.