Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2016, 37742Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Lemsterhoek’ ter inzage

Logo De Fryske Marren

Met ingang van 20 juli 2016 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Lemsterhoek’ met bijbehorende stukken ter inzage.

Plangebied

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Lemsterhoek’ omvat het bedrijventerrein Lemsterhoek en aangrenzende gronden. Het plangebied beslaat de gronden die zijn ingericht als bedrijventerrein, alsmede de aangrenzende agrarische en natuurgronden tussen het bedrijventerrein en de dijk langs het IJsselmeer, het Prinses Margrietkanaal en de Súderseewei. Binnen het plangebied zijn tevens een agrarisch bedrijf en een burgerwoning gelegen.

Doel

De gemeente De Fryske Marren is bezig de verouderde bestemmingsplannen te actualiseren. De voorliggende actualisatie heeft over het algemeen een conserverend karakter voor wat betreft het bestaande bedrijventerrein. Het uitgangspunt is dat de bestaande planologische en/ of vergunde situatie wordt vastgelegd en dat waar mogelijk wordt aangesloten bij de geldende planologische regelingen. Wel is rekening gehouden met recent beleid en regelgeving. In het nieuwe bestemmingsplan wordt de bestemming Bedrijventerrein aan de westkant uitgebreid voor een nieuwe gemeentewerf ter vervanging van de locaties in Lemmer en Balk. Ten westen en ten zuiden van het huidige bedrijventerrein is verder een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee de bestemming Agrarisch-Cultuurgrond gewijzigd kan worden naar de bestemming Bedrijventerrein. Dit kan zowel een nat als een droog bedrijventerrein worden, waarbij de aanleg van een nieuwe watergang tot de mogelijkheden behoort.

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is : NL.IMRO.1940.BPLEM14LEMSTERHOEK-ON01 .

Reageren

Gedurende de termijn van ter visie legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

• Schriftelijk:

Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

o ontwerpbestemmingsplan Lemsterhoek

o waarom u een zienswijze indient

o de datum

o uw naam en adres

o uw handtekening

• Mondeling:

U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 18 juli 2016