Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2016, 37642Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Beltweg en omgeving

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen maken dat de gemeenteraad op 7 juli 2016 het bestemmingsplan NL.IMRO.0166.00991147-VB02, Beltweg en omgeving, gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan beoogt de ontwikkeling op het terrein van de voormalige gemeentewerf planologisch te regelen en voor het overige gebied een actueel planologisch kader te bieden.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen betreffen de volgende onderdelen:

 

 • 1.

  Het gebied met de bestemming ‘Bedrijf’ is bestemd als ‘Groen’.

 • 2.

  De maximale goothoogte van de woning aan de Beltweg 33 is teruggebracht tot 4,5 meter.

 • 3.

  Het bouwblok van de woning aan de Beltweg 33 is aangepast (oppervlakte 10 x 16,5 m).

 • 4.

  De bestemming ‘Wonen’ i.c. het bouwblok op het perceel Beltweg 33 is uitgezonderd van de algemene wijzigingsbevoegdheid (artikel 20).

 • 5.

  Voor karakteristieke bebouwing is een afwijkingsmogelijkheid van de bouwregels opgenomen waarbij kan worden toegestaan dat het gevelbeeld van karakteristieke bebouwing gewijzigd wordt, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het karakteristieke bebouwingsbeeld.

 • 6.

  De toelichting is verduidelijkt voor wat betreft de mogelijke inplaatsing van de palingrokerij via toepassing van een wijzigingsbevoegdheid.

 • 7.

  De in bijlage 1 van de regels opgenomen bedrijfscategorieën (Staat van bedrijfsactiviteiten) zijn beter afgestemd op de uitgangspunten creatief, ambachtelijk en schoon.

 • 8.

  Een onjuistheid is hersteld in die zin dat binnen de bestemming ‘Gemengd’ aan alle gebouwen die niet als karakteristiek zijn aangeduid een specifieke goot- en/of bouwhoogte is toegekend.

 • 9.

  De erfbebouwingsregeling is afgestemd op de wettelijke regeling voor vergunningvrij bouwen die sinds 1 november 2014 geldt.

 • 10.

  In het bestemmingsplan zijn parkeernormen opgenomen voor de bestemmingen ‘Gemengd’ en ‘Wonen’.

 • 11

  De bodemparagraaf in de plantoelichting is geactualiseerd in verband met de ontwikkelingen in het afgelopen jaar op de voormalige gemeentewerf (saneringsplan uitgevoerd).

 • 12

  De toelichting is op diverse punten aangevuld / aangepast naar aanleiding van de bovenstaande wijzigingen in de regels en op de verbeelding.

Inzage

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 21 juli 2016 zes weken ter inzage in het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Voor inzage kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij de receptie of telefonisch via (038) 33 92 999. Buiten deze tijden alleen op afspraak. Hiernaast is het plan te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

 • 1.

  belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Kampen;

 • 2.

  belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpplan in te stellen;

 • 3.

  belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het ontwerpplan heeft aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen tevens verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat er op het verzoek is beslist.

 

Inzage van 21-7 t/m 1-9

Contactpersoon Maaike van der Veen 0610021466