Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2016, 37623Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juli 2016, nr. 2016-0000377599, houdende instelling van de commissie incompatibiliteiten Huis voor klokkenluiders (Instellingsbesluit commissie incompatibiliteiten Huis voor klokkenluiders)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Gehoord het Huis voor klokkenluiders;

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

commissie:

de commissie incompatibiliteiten Huis voor klokkenluiders;

Het Huis:

Het Huis voor klokkenluiders, bedoeld in artikel 3 van de Wet Huis voor klokkenluiders;

de minister:

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2 Instelling en taken

  • 1. Er is een commissie incompatibiliteiten Huis voor klokkenluiders.

  • 2. De commissie heeft tot taak om aan het Huis een bindend advies te geven over het aanvaarden of vervullen van nevenfuncties van de voorzitter en de leden van het Huis die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van hun functie in het bestuur van het Huis of de handhaving van hun onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

  • 3. De commissie komt bijeen zo vaak als nodig is voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

Artikel 3 Samenstelling

  • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste drie andere leden.

  • 2. De leden van de commissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de minister, gehoord het Huis.

  • 3. De voorzitter en leden van de commissie worden op eigen aanvraag door de minister tussentijds ontslagen.

Artikel 4 Benoeming

Met ingang van 1 juli 2016 worden voor een periode van vier jaar tot lid van de commissie benoemd:

  • a. de heer K. van der Steenhoven, tevens voorzitter,

  • b. mevrouw S.C. Bleker-van Eyk,

  • c. de heer H. Brouwer,

  • d. de heer T.H.J. Joustra.

Artikel 5 Vergoeding

De leden zien af van de vergoeding, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2016.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit commissie incompatibiliteiten Huis voor klokkenluiders.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok

TOELICHTING

Het Huis voor klokkenluiders is ingericht als zelfstandig bestuursorgaan. De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is van toepassing op het Huis. De voorzitter of een lid van het Huis voor klokkenluiders mag op grond van artikel 13 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen geen nevenfuncties vervullen die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van zijn functie of de handhaving van zijn onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. Om de onafhankelijkheid van de voorzitter en de leden te waarborgen wordt een commissie incompatibiliteiten Huis voor klokkenluiders ingesteld. De commissie bestaat uit een voorzitter en drie andere leden. De commissie geeft een bindend advies aan het Huis over de verenigbaarheid van het hebben of aanvaarden van een andere (neven-) functie. De nevenfuncties worden openbaar gemaakt.

De commissieleden ontvangen geen vergoeding op grond van artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies.

De Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok