Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemStaatscourant 2016, 3751Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Opstelspoor station Doetinchem - 2014 (fase vastgesteld)

Logo Doetinchem

Vanaf 28 januari 2016 ligt het bestemmingsplan Opstelspoor station Doetinchem - 2014 zes weken ter inzage.

Inzage

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

 

Het bestemmingsplan bestaat uit diverse technische bestanden. Bij het raadplegen van deze bestanden hebt u een gml-viewer nodig. De tekst die u kunt plakken in de geopende viewer is: http://bestemmingsplan.doetinchem.nl/plannen/NL.IMRO.0222.Bt.B003-003-/.NL.IMRO.0222.Bt.B003-0003/NL.IMRO.0222.NL.IMRO.0222.Bt.B003-0003.gml

Fase vastgesteld

Dit ontwerpbestemmingsplan betreft het spoortracé tussen Missetstraat en Terborgseweg, nabij het station Doetinchem. ProRail heeft het voornemen om een opstelspoor te realiseren voor treinen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan zoals dat als ontwerp ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld in zijn vergadering van donderdag 17 december 2015. De wijzigingen behelzen: De plangrens aan de zuidzijde is gewijzigd, en in de toelichting is het akoestisch rapport vernieuwd. Het raadsbesluit ligt eveneens ter inzage.

Beroep

Een belanghebbende kan binnen de gestelde termijn (t/m 9 maart 2016) tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voorwaarde is wel dat hij een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan heeft ingebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan en tenzij het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld. In het laatste geval kan alleen beroep worden ingediend tegen de gewijzigde onderdelen. Een beroepschrift heeft evenwel geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in principe in werking treedt daags na afloop van bovengenoemde beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Kosten

Voor zowel beroep als verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentewinkel, telefoonnummer (0314) 377 377.