Kennisgeving Herziening 2015 van het exploitatieplan Buiksloterham

Logo Amsterdam

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 16 december 2015 de herziening van het exploitatieplan Buiksloterham vastgesteld. Hiermee wordt aan de wettelijke verplichting voldaan om het exploitatieplan Buiksloterham jaarlijks te actualiseren. De herziening van het exploitatieplan bevat niet-structurele wijzigingen. Zodoende is er geen wettelijk voorgeschreven voorbereidingsprocedure van toepassing. Tevens staat er geen bezwaar- of beroepsmogelijkheid open tegen deze herziening. Gevolg van de herziening is dat aanvragen om omgevingsvergunningen die na de herziening worden ingediend, aan het herziene exploitatieplan dienen te voldoen.

 

Terinzagelegging De Herziening 2015 exploitatieplan Buiksloterham en de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 28 januari 2016 digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.N1601EPGST-VG01. 

 

De Herziening 2015 exploitatieplan Buiksloterham ligt ter inzage op het volgende adres:

  • 1.

    Stadsdeelkantoor Noord, Buikslotermeerplein 2000, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl.

Meer informatie

Bij vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van het team Gebiedsontwikkeling van Grond en Ontwikkeling via 020-2544007.

Amsterdam, 27 januari 2016 burgemeester en wethouders

mr. A.H.P. van Gils mr. E.E. van der Laan secretaris burgemeester

 

Naar boven