Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchiedamStaatscourant 2016, 37269Instelling gemeenschappelijke regelingenWijziging van de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS

Logo Schiedam

De colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Overwegende dat:

 • -

  de gemeenteraden en colleges van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam op onderdelen van het gebied van het sociaal domein met ingang van 1 januari 2015 samenwerken in één organisatie;

 • -

  uit de praktijk blijkt dat het wenselijk is de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS op een aantal punten te wijzigen;

 • -

  dat de gemeenteraden van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam toestemming hebben verleend om deze gemeenschappelijke regeling te wijzigen;

Besluiten vast te stellen, het:

Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS

Artikel I  

A. In artikel 4 wordt de volgende wijziging aangebracht:

 • a.

  Na het eerste lid onder e worden de volgende nieuw leden toegevoegd:

  • f.

   Wet Sociale Werkvoorziening

  • g.

   Algemene wet bestuursrecht;

  • h.

   Wet openbaarheid van bestuur.

  • i.

   Verordening maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2015.

 • b.

  Na het eerste lid wordt een nieuw tweede lid ingevoegd dat luidt als volgt:

  • 2.

   Het bestuur van het openbaar lichaam is gemachtigd om de bevoegdheid die het college van Vlaardingen als centrumgemeente heeft ten aanzien van de maatschappelijke opvang op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, uit te voeren.

 • c.

  Na het nieuwe tweede lid wordt een nieuw derde lid ingevoegd dat luidt als volgt:

  • 3.

   Het bestuur van het openbaar lichaam is gemachtigd om de bevoegdheden die het college van Schiedam heeft op grond van de Wet inburgering en de Verordening vrij reizen minima gemeente Schiedam 2015, uit te voeren.

 • d.

  Het oude lid 2 wordt omgenummerd naar lid 4.

 

B. In artikel 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • a.

  In het eerste lid wordt de zinsnede: Het algemeen bestuur bestaat uit de drie voltallige colleges gewijzigd in: Het algemeen bestuur bestaat uit zes leden.

 • b.

  Na het eerste lid wordt een nieuw tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt:

  • 2.

   De colleges wijzen elk twee leden uit hun midden aan als lid van het algemeen bestuur;

 • c.

  Lid 2 wordt omgenummerd naar lid 3.

C. In artikel 6 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • a.

  In het eerste lid wordt de zinsnede: berust bij het algemeen bestuur vervangen door: berust bij het dagelijks bestuur.

 • b.

  Het tweede lid komt te vervallen;

 • c.

  Lid 3 en lid 4 worden omgenummerd naar lid 2 en lid 3.

D. In artikel 15 wordt de volgende wijziging aangebracht:

 • a.

  Na het derde lid wordt een nieuw vierde lid toegevoegd dat luidt als volgt:

  • 3.

   De voorzitter kan bij verhindering worden vervangen door één van de andere leden van het algemeen bestuur..

 • b.

  Lid 4 wordt omgenummerd naar lid 5.

E. In artikel 17 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • a.

  In het tweede lid komt de zinsnede: een lid van de directieraad wordt op grond van een 0-urencontract aangesteld, te vervallen;

 • b.

  Aan het artikel wordt een nieuw zesde lid toegevoegd dat luidt als volgt:

  • 6.

   De directeur en de controller van het openbaar lichaam hebben in de directieraad een adviserende rol.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze gewijzigde artikelen in de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS treden in werking op de dag na bekendmaking ervan in de Staatscourant.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Maassluis in de vergadering van 19 april 2016

de secretaris,

A.L. Duijmaer van Twist,

de burgemeester,

dr. T.J. Haan

burgemeester en wethouders van Vlaardingen in de vergadering van 26 april 2016

de secretaris,

mr. A.G. Knol-van Leeuwen,

de burgemeester,

A.B. Blase

burgemeester en wethouders van Schiedam in de vergadering van 3 mei 2016

de wnd. secretaris,

drs. M.A. van den Hende

de burgemeester,

C.H.J. Lamers