Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2016, 3723Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord vanaf vrijdag 29 januari tot en met donderdag 10 maart 2016 ter inzage ligt.

Inhoud

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord betreft een actualisering van de bestemmingsplannen die binnen het plangebied gelden. Dit zijn de bestemmingsplannen Landelijk Gebied Loenen, Samenwoonschool Nigtevecht, Woonschepen, Mijnden, Spoorverdubbeling en deels Garsten Noord. Het plangebied betreft het noordelijk buitengebied van de gemeente Stichtse Vecht exclusief de dorpskernen Nigtevecht (met uitzondering van de Samenwoonschool Nigtevecht), Vreeland, Loenersloot-Binnenweg-Kerklaan, Loenen aan de Vecht en Nieuwersluis die al van een actueel bestemmingsplan zijn voorzien. Ook de bedrijventerreinen De Werf, Angstelkade en Garsten Noord vallen buiten het plangebied. Het gebied ten zuiden van het bedrijventerrein Garsten Noord valt wel binnen het plangebied. Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord is een in hoofdzaak conserverend bestemmingsplan.

Inzien

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPNoordLGB-VG01) vanaf vrijdag 29 januari 2016 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum, zonder afspraak, inzien tot en met donderdag 10 maart 2016 bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur) en het servicepunt Beek en Hoff, Molendijk 34 in Loenen aan de Vecht (maandag t/m donderdag van 13:00 tot 16:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw I. Vaartjes of de heer T. de Smet (14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 29 januari 2016 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan dan wel belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.