Vastgesteld bestemmingsplan ‘Burgerbrug – Ruimte voor Ruimte (Grote Sloot)’, gemeente Schagen

Logo Schagen

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 juni 2016 het bestemmingsplan Burgerbrug – Ruimte voor Ruimte (Grote Sloot), NL.IMRO.0441. BPRVRGS108118-VA01, ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is gericht op het omzetten van agrarische bestemmingen naar

(gedeeltelijke) woonbestemmingen, waarbij in totaal 15 nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd. Dit bestemmingsplan is een onderdeel van een Ruimte-voor-Ruimte-project om twee veehouderijbedrijven te saneren en te verplaatsen naar een nieuwe locatie aan de Burgerweg, waarbij op één van de saneringslocatie en aan de overkant van de Grote Sloot woningbouw kan worden gerealiseerd. Voor de bedrijfsverplaatsing naar de Burgerweg is al een planologische procedure gevoerd. Het bestemmingsplan bestaat uit regels, een verbeelding (plankaart) en een toelichting met bijlagen.

Ong ewijzigde vaststelling

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld.

Ter inzage

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 13 juli 2016 gedurende zes weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Laan 19 in Schagen.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via www.overheid.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer NL.IMRO.0441.BPRVRGS108118-VA01.

De bronbestanden zijn beschikbaar via: http://schagen.gemeentedocumenten.nl/Bestemmingsplannen//NL.IMRO.0441.NL.IMRO.0441.BPRVRGS108118-VA01

Beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruik maken:

  • -

    een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

  • -

    een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan naar voren te brengen;

  • -

    een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht (zoals aangegeven in de nota zienswijzen).

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Ruimte van de gemeente Schagen, tel. 0224-210 214.

Schagen, 12 juli 2016

Naar boven