Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselStaatscourant 2016, 37019Ruimtelijke plannenBekendmaking bestuurlijke lus bestemmingsplan Bebouwde gebieden gemeente Beesel.

Logo Beesel

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 juni 2016 bestemmingsplan bebouwde gebieden opnieuw heeft vastgesteld. Het besluit volgt uit de tussenuitspraak die de Raad van State op 16 december 2015 heeft gedaan over het vaststellingsbesluit van 15 december 2014. Het vaststellingsbesluit van 20 juni 2016 ligt met ingang van 14 juli 2016 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage.

Bestuurlijk Lus

Op het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2a van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent de Afdeling Bestuursrechtspraak de zogenaamde bestuurlijk lus heeft toegepast. Dit betekent dat de gemeenteraad de opdracht heeft gekregen om het op 15 december 2014 genomen besluit bij te stellen, zonder dat hiervoor de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen op enkele punten de regels van het bestemmingsplan aan te passen en ten aanzien van drie ingediende beroepschriften hun standpunt beter te motiveren dan wel het besluit te wijzigen door vaststelling van een andere planregeling.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan digitaal raadplegen via www.beesel.nl >inwoners >Bouwen en wonen >Bestemmingsplannen >ter inzage liggende bestemmingsplannen, of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het raadsbesluit met de motivering ligt ook ter inzage.

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan enkele wijzigingen ten opzichte van het op 15 december 2014 vastgestelde bestemmingsplan aangebracht in de regels en de verbeelding. De wijziging van de verbeelding maakt de bouw van een woning mogelijk op een perceel tussen de spoorlijn en de Rijksweg (tussen de huisnummers 9 en 11). Voor het overige zijn wijzigingen aangebracht in artikel 9 van de regels en artikel 39 van de digitale regels.

Instellen van beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen de aangebrachte wijzigingen (nieuw vaststellingsbesluit) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degenen die eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 15 december 2014 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Bebouwde gebieden” hoeven dat nieuw opnieuw te doen voor zover hun beroep betrekking heeft op de ongewijzigd gebleven planonderdelen.

Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het genoemde adres.

Beesel, 20 juni 2016