Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2016, 36917VerkeersbesluitenVerkeersbesluit intrekken en nemen vanwege de nieuwe inrichting

Logo Amsterdam

 

van De Borcht, Amsteldijk en Kalfjeslaan tussen de Europaboulevard en de grens met Amstelveen in Amsterdam-Zuid.

Kenmerk:Z-15-38581

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW 1994), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

Verder gelet op:

• de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

• het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

• het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

• de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

• de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

• de mandaatbesluiten van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de bestuurs-commissie

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat in het Programma akkoord is opgenomen dat de komende jaren wordt ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid in het stadsdeel;

 • 2.

  dat dit aansluit bij de doelstelling van de centrale stad om het aantal ernstige verkeersongevallen in de stad te verminderen;

 • 3.

  dat in 2011 daartoe het Actieplan Verkeersveiligheid bestuurlijk is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur;

 • 4.

  dat de uitvoering van de plannen is georganiseerd via het Uitvoeringsprogramma verbetering verkeersveiligheid 2011-2014, vanaf het voorjaar 2012 is dit programma in uitvoering;

 • 5.

  dat er al diverse fysieke maatregelen zijn uitgevoerd en er is een groot aantal maatregelen in voorbereiding, waaronder dit project verbeteren verkeersveiligheid bij de De Borcht, Amsteldijk en de Kalfjeslaan tussen de Europaboulevard en de grens met Amstelveen;

 • 6.

  dat de Amsteldijk hoofdnet fiets is en een doorgaande fietsroute naar Amstelveen en Ouderamstel, waar veelvuldig afslaand en overstekend langzaam verkeer van en naar de Kalfjeslaan en De Borcht beiden ook hoofdnet fiets waardoor verkeer remmende maatregelen genomen moeten worden om de verkeersveiligheid te vergroten, welke al eerder in de Verkeerscommissie is besproken;

 • 7.

  dat dit betekent dat de Borcht tussen Europaboulevard en de Amsteldijk, de Amsteldijk tussen de De Borcht en de stadsgrens met Amstelveen en de Kalfjeslaan tussen de Amsteldijk en de grens met Amstelveen die op de Kostverlorenweg is gelegen aan te wijzen als 30 km zone;

 • 8.

  dat op de stadsgrens tussen Amsterdam/Amstelveen richting Amstelveen de snelheid van 30 km naar 60 km gaat daarom worden de oude komborden vervangen;

 • 9.

  dat dit bij de kruising Europaboulevard richting De Borcht zichtbaar is gemaakt door middel van een poortconstructie;

 • 10.

  dat het kruispunt Amsteldijk en Kalfjeslaan verhoogt wordt uitgevoerd waardoor de voorrangssituatie veranderd dat rechts voorrang heeft en de bebording die de voorrang regelde verwijderd dienen te worden;

 • 11.

  dat op de Amsteldijk tussen de De Borcht en de stadsgrens met Amstelveen worden aan beide zijde fietsstroken aangelegd in rood asfalt met fietssymbolen;

 • 12.

  dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 • 13.

  dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

  • a.

   om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

  • b.

   ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

  • c.

   om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

  • d.

   ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 • 14.

  dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

 • 15.

  dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het stadsdeel Zuid;

BESLUIT

1.. door het verwijderen van verkeersborden conform model A1/A2 van Bijlage I van

het Reglement verkeersregels en verkeerste¬kens 1990 ” Maximumsnelheid/Einde

 • 1.

  Maximumsnelheid” te verwijderen op de volgende locatie:

  • a.

   Amsteldijk ter hoogte van de gemeentegrens Amstelveen en Amsterdam richting Amsterdam.

  • b.

   Amsteldijk ter hoogte van de gemeentegrens Amstelveen en Amsterdam richting Amstelveen einde zone 30 km.

  • c.

   Kostverlorenkade ter hoogte van de gemeentegrens Amstelveen en Amsterdam richting Amstelveen einde zone 30 km.

  • d.

   Kostverlorenkade voor de kruising met de Kalfjeslaan begin 30 km zone.

 • 2.

  door het verwijderen van verkeersborden conform model B4 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990” Voorrangskruispunt rijweg links”

verwijderen op de volgende locatie:

Amsteldijk komende uit de richting Amstelveen voor de kruising met de Kalfjeslaan.

3.door het verwijderen van verkeersborden conform model B5 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990” Voorrangskruispunt rijweg

rechts” te verwijderen op de volgende locatie:

Amsteldijk richting Amstelveen voor de kruising met de Kalfjeslaan.

4.door het verwijderen van verkeersborden conform model B6 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990” Verleen voorrang aan

bestuurders op de kruisende weg” te verwijderen op de volgende locaties:

 • a.

  Kalfjeslaan voor de kruising met de Amsteldijk.

 • b.

  Komend vanaf de Europaboulevard voor de poortconstructie richting De Borcht.

 • c.

  Komend vanaf De Borcht voor de poortconstructie richting Europaboulevard.

  • 5.

   door het verwijderen van verkeersborden conform model E2 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990”Verbod stil te staan” te

verwijderen op de volgende locaties:

De Amsteldijk tussen gemeente grens met Amstelveen en De Borcht aan beide zijde

(verkeersbesluitnummer 06.12429 van besluitdatum 22-08-2006).

6.door het plaatsen van verkeersborden conform model A1/A2 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990” Maximumsnelheid/Einde

Maximumsnelheid ” te plaatsen op de volgende locatie:

 • a.

  Bij de gemeentegrens op de Amsteldijk tussen Amstelveen en Amsterdam richting Amsterdam waar het 30 km zone zal zijn.

 • b.

  Bij de kruising Europaboulevard/De Borcht richting De Borcht waar het 30 km zone zal zijn.

 • c.

  Bij de gemeentegrens op de Kostverlorenkade tussen Amstelveen en Amsterdam richting Amsterdam waar het 30 km zone zal zijn.

 • d.

  Bij de gemeentegrens op de Amsteldijk tussen Amstelveen en Amsterdam richting Amstelveen waar het 60 km zone zal zijn.

 • e.

  Bij de gemeentegrens op de Kostverlorenkade tussen Amstelveen en Amsterdam richting Amstelveen waar het 60 km zone zal zijn.

 • f.

  Bij de kruising De Borchten/Europaboulevard richting Europaboulevard waar het einde 30 km zone zal zijn.

  • 7.

   door het plaatsen van verkeersborden conform model E2 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990”Verbod stil te staan” te

plaatsen op de volgende locaties:

De Borcht aan de zuidzijde voor de Amsteldijk als einde van het stopverbod geldende

voor De Borcht tussen de Europaboulevard en de Amsteldijk aan de zuidzijde .

8.door het plaatsen van een fietsstrook met een onderbroken streep, gemarkeerd

gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht als genoemd

in artikel 1 onder n van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te

plaatsen op de volgende locaties:

Beide zijde van de Amsteldijk tussen de De Borcht en de gemeentegrens van

Amstelveen.

9.door het plaatsen van verkeersborden conform model J17 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990”Rijbaanversmalling” te

plaatsen op de volgende locaties:

Amsteldijk aan beide zijde van de weg bij het pondje over de Amstel

10.door het plaatsen van verkeersborden conform model J24 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990”Fietsers en bromfietsers” te

plaatsen op de volgende locaties:

Amsteldijk aan beide zijde van de weg bij het pondje over de Amstel bij de wegversmalling

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens hen,

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Beheer Openbare Ruimte

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuurs¬recht , dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit in de Staatscourant te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.