Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2016, 36915VerkeersbesluitenVerkeersbesluit bromfiets op de rijbaan in Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

 

Kenmerk:Z-16-47525

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW 1994), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

Verder gelet op:

• de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

• het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

• het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

• de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

• de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

• de mandaatbesluiten van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de bestuurs-commissie

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat per 15 december 1999 een wetswijziging in werking is getreden met als uitgangspunt dat bromfietsers gebruik gaan maken van de voorzieningen voor het gemotoriseerd verkeer en geweerd zal worden op de fietsvoorzieningen;

 • 2.

  dat dit geëffectueerd is met een verkeersbesluit in december 1999 welke deel uitmaakt van het “Startprogramma Duurzaam Veilig” welke tot doel heeft de verkeersveiligheid van alle weggebruikers te verhogen;

 • 3.

  dat dit besproken en goedgekeurd is in de verkeerscommissie van 11-11-1999 onder punt 14;

 • 4.

  dat in dit verkeersbesluit met DIV nummer 9915490 nog heel veel uitzonderingen gemaakt zijn waar bromfietsers toch gebruik kunnen blijven maken van de fietsvoorzieningen;

 • 5.

  dat door al deze uitzonderingen het voor de bromfietsers er niet duidelijker op is geworden waar op het fietspad en waar niet en dat dit verkeersonveilige situaties met zich meebrengt;

 • 6.

  dat na dit voortschrijdend inzicht is besloten het project bromfietsers op de rijbaan uit te breiden;

 • 7.

  dat na behandeling en akkoord in 2013 in de Stadsdeel Verkeerscommissie het project “bromfietsers op de rijbaan in heel het stadsdeel” door de afdeling Projecten verder wordt ontwikkeld;

 • 8.

  dat destijds in principe in de Stadsdeel Verkeerscommissie is afgesproken dat de bromfietsers in het gehele stadsdeel op de rijbaan moet, daar waar de bromfietsers van buiten het stadsdeel via de fietsvoorzieningen het stadsdeel nadert worden de bromfietsers zo snel mogelijk naar de rijbaan geleid dit in overleg met de aangrenzende gemeente en stadsdelen;

 • 9.

  dat na uitgebreid onderzoek is gebleken dat er in stadsdeel Zuid twee locaties zijn waar het niet mogelijk is om dit zonder dat de verkeersveiligheid in gevaar komt vorm te geven dit zijn:

 • 10.

  Kruispunt President Kennedylaan / Rijnstraat / Utrechtse brug.

 • 11.

  Kruispunt Europaboulevard / op en afrit buitenring A10 / De Boelelaan.

 • 12.

  dat hierdoor op deze twee punten naar een oplossing is gezocht en gevonden, door hier de bromfietsen op een gedeelte van de fietsvoorzieningen toe te staan en waar mogelijk zo snel mogelijk weer naar de rijbaan geleid wordt:

 • 13.

  dat dit betekent dat er in stadsdeel Zuid een grote hoeveelheid borden moet worden vervangen van G12a naar G11 en doorsteekjes moet worden verwijderd en nieuwe worden aangelegd met verwijzing bordjes D103 of D104;

 • 14.

  dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 • 15.

  dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

  • a.

   om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

  • b.

   ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

  • c.

   om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

  • d.

   ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 • 16.

  dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de Dienst Controle, Infrastructuur, Verkeer, afdeling Verkeer, die is gemandateerd door de korpschef van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

 • 17.

  dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

BESLUIT

1.door het verwijderen van verkeersborden conform model G12a van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerste¬kens 1990

”fiets/bromfietspad” te verwijderen op alle locaties:

in stadsdeel Zuid.

 • 2.

  door het verwijderen van verkeersborden conform model D103/104 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerste¬kens 1990 ”verwijzing van en naar de rijbaan voor bromfietsen” te verwijderen op de volgende locaties:

  • a.

   President Kennedylaan oost en westzijde ter hoogte van perceel 20.

  • b.

   Europaplein zuidzijde tegenover perceel 85.

  • c.

   Europaplein oostzijdezijde tegenover perceel 71.

  • d.

   Europaplein westzijdezijde tegenover perceel 67.

 • 3.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model D103/104 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerste¬kens 1990 ”verwijzing van en naar de rijbaan voor bromfietsen” te plaatsen op de volgende locaties:

  • a.

   President Kennedylaan noord en zuidoostzijde van de kruising met de Rijnstraat ter hoogte van perceel 100.

  • b.

   President Kennedylaan noord en zuidwestzijde van de kruising met de Rijnstraat ter hoogte van perceel 152.

  • c.

   Europaboulevard oost en westzijde ter hoogte van perceel 8(GVB huisje)

  • d.

   De Boelelaan noordzijde en zuidzijde ter hoogte van de Tommaso Albinonistraat.

  • e.

   Arent Janszoon Ernststraat noordzijde en zuidzijde ter hoogte van perceel 165.

  • f.

   Van Nijenrodeweg noord en zuidzijde tegenover perceel 123-161 van Beysterveld.

  • g.

   Van Boshuizenstraat noord en zuidzijde ter hoogte van perceel 73.

 • 4.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model G11 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerste¬kens 1990 ”verplicht fietspad” te plaatsen op de volgende locaties:

voor wat betreft het speciaal daartoe aangelegd weggedeelte op alle locaties onder punt 1 genoemde waar de borden G12a verwijderd worden in stadsdeel Zuid uitgezonderd de plaatsen onder punt 5 genoemde locaties.

 • 5.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model G12a van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerste¬kens 1990 ”fiets/bromfietspad” te plaatsen op de volgende locaties:

  • a.

   voor wat betreft het speciaal daartoe aangelegd weggedeelte op de President Kennedylaan noord en zuidzijde tussen de op en afritjes voor de bromfietsen tussen de Eemstraat en de Kuinderstraat.

  • b.

   voor wat betreft het speciaal daartoe aangelegd weggedeelte op de Europaboulevard oost en westzijde tussen de op en afritjes voor de bromfietsen tussen de Barbara Strozzilaan en de Borcht.

  • c.

   voor wat betreft het speciaal daartoe aangelegd weggedeelte op de De Boelelaan noord en zuidzijde tussen de Europaboulevard en de Tommaso Albinonistraat / De Klencke.

  • d.

   voor wat betreft het speciaal daartoe aangelegd weggedeelte op de Arent Janszoon Ernststraat noord en zuidzijde tussen de Europaboulevard en Mensinge / Weerdestein.

  • e.

   voor wat betreft het speciaal daartoe aangelegd weggedeelte op de Van Nijenrodeweg noord en zuidzijde tussen de Europaboulevard en Moersbergen / Beysterveld.

  • f.

   voor wat betreft het speciaal daartoe aangelegd weggedeelte op de Van Boshuizenstraat noord en zuidzijde tussen de Europaboulevard en een klein gedeelte de Van Boshuizenstraat in zodra de bromfietsen van en naar de rotonde van en naar het brom/fietspad.

 • 6.

  het plaatsen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990” waarbij voorrang dient te worden verleend aan bestuurders op de kruisende weg te plaatsen op de volgende locaties:

  • a.

   President Kennedylaan noordzijde waar de bromfietsen naar het bromfietspad geleid worden waar de bromfietsen voorrang moeten verlenen aan het kruisend verkeer.

  • b.

   Europaboulevard westzijde achter het GVB huisje waar de bromfietsen naar het bromfietspad geleid worden waar de bromfietsen voorrang moeten verlenen aan het kruisend verkeer.

  • c.

   Van Nijenrodeweg zuidzijde waar de bromfietsen naar het bromfietspad geleid worden waar de bromfietsen voorrang moeten verlenen aan het kruisend verkeer.

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens hen,

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Beheer Openbare Ruimte

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuurs¬recht , dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit in de Staatscourant te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.