Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2016, 36914VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor het tijdelijk afsluiten van het fietspad over het terrein van de RAI tussen het Beatrixpark en de westzijde van het Europaplein en tussen de Groene Zoom en de zuidzijde van het RAI terrein tijdens de IBC beurs en de tijd die nodig is voor de op en afbouw van deze beurs Amsterdam-Zuid.

Logo Amsterdam

 

Kenmerk:Z-16-47528

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW 1994), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

Verder gelet op:

• de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

• het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

• het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

• de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

• de Verordening op de bestuurscommissies 2013 en het Bevoegdhedenregister;

• de mandaatbesluiten van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de bestuurs-commissie

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat er in de RAI en op het buitenterrein van de RAI jaarlijks omstreeks dezelfde tijd een grote beurs wordt gehouden wordt namelijk de IBC beurs;

 • 2.

  dat voor deze beurs op het buiten terrein van de RAI 7000m2 aan extra paviljoens bijgebouwd wordt wat veel bouwverkeer en transportbewegingen met zich meebrengt;

 • 3.

  dat tijdens deze beurs 50.000 bezoekers of meer verwacht worden;

 • 4.

  dat door de drukte zowel tijdens de beurs alsook bij het opbouwen en afbreken van deze beurs de verkeersveiligheid van bezoekers van de RAI en fietsers die gebruik maken van deze fietsverbinding niet gegarandeerd kan worden;

 • 5.

  dat dit kan worden voorkomen door de fietsverbinding over het RAI terrein tussen het Beatrixpark en de westzijde van het Europaplein en tussen de Groene Zoom en de zuidzijde van het RAI terrein af te sluiten voor het fietsverkeer tijdens de beurs en de op en afbouwperiode van deze beurs;

 • 6.

  dat een goede omleidingsroute mogelijk is welke met duidelijke bebording tijdens deze afsluiting voor het fietsverkeer zal worden aangegeven;

 • 7.

  dat er voor en na deze data een veilige en toegankelijke fietsroute over het RAI terrein aanwezig moet zijn;

 • 8.

  dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

  • -

   om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

  • -

   ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

 • 9.

  dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de Dienst Controle, Infrastructuur, Verkeer, afdeling Verkeer, die is gemandateerd door de korpschef van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

 • 10.

  dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

BESLUIT

Tot het tijdelijk verwijderen van verkeersborden G11 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “Verplicht fietspad” en afsluiting doormiddel van hekken:

Fietspad over het RAI terrein tussen het Beatrixpark en de westzijde van het Europaplein en tussen de Groene Zoom en de zuidzijde van het RAI terrein, van 1 september 2015 tot 17 september 2015.

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid,

namens hen,

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Beheer Openbare Ruimte

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 beroep instellen. Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuurs¬recht , dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit in de Staatscourant te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.