VERKEERSBESLUIT

Logo Papendrecht

 

Reserveren parkeerplaats Kalmoesdreef ten behoeve van het opladen van elektrische auto's

Datum

30 juni 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht;

 • op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen;

 • gelet op Hoofdstuk 10, titel 1, afdeling 1, van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het afdelingshoofd Beheer en Uitvoering bij collegebesluit van 25 maart 2014 (‘Algemeen Mandaatbesluit 2014‘);

 • op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

O verwegende,

 • 1.

  dat in het ‘Regionaal programma Luchtkwaliteit 2006-2015’ het stimuleren van alternatieve brandstoffen als één van de maatregelen wordt genoemd om de luchtkwaliteit structureel te verbeteren;

 • 2.

  dat elektrische voertuigen geen of nauwelijks fijn stof en CO2 uitstoten;

 • 3.

  dat het gebruik van elektrische voertuigen aansluit bij de maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren;

 • 4.

  dat het voor het gebruik van elektrische voertuigen noodzakelijk is dat zij tijdig opgeladen worden;

 • 5.

  dat voor het opladen van een elektrisch voertuig gebruik wordt gemaakt van een oplaadpaal;

 • 6.

  dat de oplaadpaal in de buurt van een parkeerplaats wordt geplaatst;

 • 7.

  dat het opladen van elektrische voertuigen enige tijd in beslag neemt;

 • 8.

  dat een accu van een elektrisch voertuig ongeveer de eerste 70% relatief snel oplaadt en dat de resterende 30% langer duurt;

 • 9.

  dat het volledig opladen ongeveer acht uur duurt bij een langzaam oplaadpunt;

 • 10.

  dat de gemeente Papendrecht elektrisch vervoer wil stimuleren door, binnen vastgestelde beleidsregels, medewerking te verlenen aan gekwalificeerde marktpartijen voor het plaatsen van oplaadpalen in de openbare ruimte;

 • 11.

  dat Allego BV (onderdeel van Alliander NV) een van de gekwalificeerde marktpartijen is en in die hoedanigheid voor één locatie een aanvraag heeft ingediend voor een oplaadpaal met dubbele aansluiting;

 • 12.

  dat het noodzakelijk is om een parkeerplaats naast de oplaadpaal te reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen;

 • 13.

  dat de gereserveerde parkeerplaats bij de oplaadpaal door een ieder gebruikt mag worden om een elektrisch voertuig op te laden en het dus geen gereserveerde parkeerplaats voor een specifiek persoon betreft;

 • 14.

  dat het parkeren van niet-elektrische voertuigen en elektrische voertuigen die niet opladen bij de oplaadpaal moet worden vermeden;

 • 15.

  dat het op grond van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 gewenst is om ten behoeve van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik maatregelen te treffen;

 • 16.

  dat betreffende weggedeelten gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Papendrecht en bij deze gemeente in beheer zijn;

 • 17.

  dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

Besluiten:

 • 1)

  Tot het aanwijzen van één parkeerplaats als parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen door plaatsing van bord E4 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) gecombineerd met een onderbord, zoals bedoeld in artikel 8 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), met daarop de tekst “Opladen elektrische voertuigen”, in de Kalmoesdreef te Papendrecht, ten zuiden van Kalmoeshof 37, een en ander conform de bij dit besluit behorende tekening 20160621-01.

 • 2)

  Tot het aanwijzen van een – direct bij de oplaadpaal aanwezige – tweede parkeerplaats als parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen bij de oplaadpaal bij voornoemde locatie en de genoemde bordencombinatie te voorzien van onderbord OB504, indien het gebruik van de oplaadpaal zodanig hoog is dat de reservering van een tweede parkeerplaats bij de oplaadpaal gerechtvaardigd is.

Papendrecht, 30 juni 2016

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Namens dezen,

Hoofd afdeling Beheer & Uitvoering,

R.Bosselaar

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan: Het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Wilt u ook het telefoonnummer vermelden, waarop u overdag te bereiken bent?

Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt dat verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Naar boven