Gemeente Maastricht, vaststelling bestemmingsplan Bonnefanten

Logo Maastricht

Burgemeester en wethouders van Maastricht bekend dat het bestemmingsplan “Bonnefanten” is vastgesteld bij besluit van de raad der gemeente Maastricht d.d. 31 mei 2016. Ten opzichte van het ontwerp heeft een wijziging plaatsgevonden. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Het plan is ten opzichte van het ontwerp als volgt gewijzigd:

Aan de toelichting wordt het rapport ‘Studentenwoonwensen Maastricht 2015’ toegevoegd.

 

Ter inzage legging en digitaal beschikbaar stellen:

Met ingang van 15 juli 2016  ligtgen het vaststellingsbesluit de bijbehorende stukken ter inzage aan het gemeenteloket, Mosae Forum 10, Maastricht.

Het digitale plan is te raadplegen op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0935.bpBonnefanten-vg01

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://ruimtelijkeplannen.maastricht.nl/manifest.html

Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op de gemeentelijke website:

www.gemeentemaastricht.nl/ruimtelijkeplannen

 

Beroepsmogelijkheid

Binnen de termijn van ter inzage legging kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep instellen die:

 • 1.

  tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben kenbaar gemaakt;

 • 2.

  redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

 • 3.

  bedenkingen hebben tegen de wijziging, welke bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp is aangebracht.

  U kunt uw beroepschrift  voorzien van naam en adres van de indiener, de dagtekening, ondertekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep, op drie manieren indienen:

 • 1

  Per post gericht aan de Raad van State,

 • 2.

  digitaal toesturen via

 • 3.

  Per fax 070-3651380. 

Inwerkingtreding

De dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij

binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

 

 

Maastricht, 14 juli 2016

Burgemeester en wethouders van Maastricht,

Namens deze:

P.J. Buijtels, secretaris. J.M. Penn-te Strake, burgemeester.

Naar boven